WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, методички

 

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 11 |

«Создание наукоемкой экономики – это, прежде всего повышение потенциала казахстанской науки Из Послания Главы государства – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Казахстанский путь -2050: Единая цель, единые ...»

-- [ Страница 3 ] --

Техникалы кптілді білім беру жадайында жаа лгідегі инженер кадрларды кптілді атысымды зыреттілігін алыптастыру оу рдісіне білім беруді инновациалы технологияларын енгізуін ажет етеді. азТУ-да техникалы кптілді білім беру рдісі модульдік технологияа негізделген оытуды кредиттік жйесімен атар енгізіліп отыр. Білім беру жйесіні модульдік технологияа негізделуі, рине, азіргі уаытта елімізде кеінен етек жайан Болон рдісімен де байланысты. Десек те, техникалы жоары оу орындарындаы кптілді білім беру рдісі де студенттерді кпмдениетті тла ретінде алыптасып дамуы шін кптілді атысымды зыреттілігін мегеруге ажетті жекелей білім алу траекториясын здері тадауда белсенділік жне еркіндік крсетулерін талап етеді. Мны зі студентті тілді саналылыпен, белсенділікпен йрену ужін ктеріп, кейін азіргі жахандану жадайында болаша ксіби іс рекеті мен тжірибесінде еркін олдана алуына ыпал жасайды.

Техникалы жоары оу орындарында кптілді білім беруді трбиелік леуеті студенттерді бойында лемні мдени кпырлы ттас бейнелерін, зге мдениет пен ркениетті сыйлау асиеттерін, адамдар арасындаы толерантты жне мдениаралы атынас трі ретінде «интерлингвомдени зыреттілігін» алыптастыруда крініс береді. Осы баытта А.Машани атындаы Базалы білім беру институтыны тілдік кафедралары жне баса кафедраларды оытушылары кшімен университетте кптілді жне кпмдениетті, толерантты, атысымды зыреттіліктері жоары болаша инженер маманды оытып трбиелеу баытында біраз шаралар атарылады. Мысалы, дстрлі «Тіл апталыы» мейрамы аясында ткізілетін шаралар, студенттерді ш тілде ткізіліп отыратын пікірсайыс клубыны жмысын белсендендіру, р трлі мдени орталытарды кілдерімен ткізілетін кездесулер студенттерді кптілділік атысымды зыреттіліктерін алыптастыруды трбиемен штастыруа ммкіндік береді. азТУ-да жыл сайын ткізілетін «Тіл апталыы» мейрамына азастан халытары Ассамблеясыны жанындаы лтты мдени орталытарды кілдері, елшілік ызметкерлері шаырылады. Одан баса университет абырасында «SPE», «ибрат», «Дилемма», «Жас толын», «Инсайт», «Бйшешек», «Техносила», «Дебатклуб», «English club» сияты клубтар жмыс жасайды. Осы клубтарды йымдастыруымен халыаралы форумдар, кездесулер, пікірсайыстар, конференциялар мен интернет олимпиадалар жне баса да шаралар тікізіледі[5]. Студенттер з ызыушылытары бойынша ажетті клубты тадап, мндай шаралара белсенді атысу арылы здеріні білімі мен білігін тередетіп, кптілділік атысымды зыреттіліктерін жетілдіруге, ой-рістері мен танымын кеейтуге, жасырын ішкі леуетін шыаруа, шаршы топ алдында сз саптау шеберлігін шыдауа ммкіндік алады.

Сонымен атар оларды кплтты, кпмдениетті топта, жымда бірлесе жмыс жасау арылы басаны пікірін тыдап, талдай білу, сыйласты арым-атынас, ндылытара сын кзбен арау, леуметтік белсенділік, р лтты тілі мен мдениетіне тсіністікпен арау, оны танып білуге тырысу, зиялы арым-атынас сияты дадылары алыптасып, жетіледі.

Жоарыда айтыландарды тжырымдай келе, мынадай орытынды жасауа болады:

бкіллемдік жахандану жне ыпалдасу рдісі асырында жоары оу орындарын бітіруші маманны тек натылы ксіби саласы бойынша ана білім, білік, зыреттіліктерді мегеруі жеткіліксіз. Болаша техникалы сала маманы мдениаралы ксіби атынаса тсу ралы ретінде кем дегенде ш тілді жетік мегергені жн. Кптілділік оларды кптілді ортада білімін жаластыруа, мамандыы бойынша ебек ету барысында кез келген жадайда мдениаралы тілдік атынаса тсуге, баса тілді кілдерімен бір жымда іскери атынас орнатып, олармен жаттар жазысып алмасуа, ылыми-техникалы баытта тжірибелерімен блісуге дайын толерантты, кпмдениетті жне кптілді йлесімді дамыан тла ретінде алыптасып жетілуіне ммкіндік береді.

Тосан ауыз сзді тобытай тйіні, тжірибеден байаанымыз, техникалы жоары оу орындарында жалпытехникалы жне кптілді білім беруді ыпалдастыру негізінде кпмдениетті инженерді алыптастыру крделі, кпырлы кезе-кеземен жзеге асырылатын, даму дегейі сан трлі рдіс. Десек те, кптілді техникалы білім беруді оу рдісіне енгізу – кплтты жне кпмдениетті ортада белсенділікпен жне шыармашылыпен рекет жасауа абілетті кпмдениетті, ксіби зыреттілігі жоары инженер тласын алыптастыру алышарттарыны бірі болып табылатыны сзсіз.

ДЕБИЕТТЕР

1. азастан Республикасы Президентіні азастан халына Жолдауы. Жаа лемдегі жаа азастан. – Астана, 2007.

2. азастан Республикасы мемлекеттік жалпыаміндетті білім беру стандарты. Жоары білім беру.

Тілдерді штырлылыы (аза, орыс жне шет тілдері). Р МЖББС Р 6.08.085.-2010. – Астана, 3. 2012-2016 жж..И.Стбаев атындаы азТУ-да Кптілді техникалы білім беруді дамыту Бадарламасы – Алматы,азТУ: 2012.

4. ділов Ж.М..И.Стбаев атындаы азТУ-да Кптілді техникалы білім беруді дамыту жайында. – Астана,2012.

5. Бердібаев Р.Ш. Студенттер мен магистранттара кптілді техникалы білім беру Бадарламасы. – Алматы,2012.

REFERENCES

1. Message from the President to the People of Kazakhstan. New Kazakhstan in the new world. -Astana, 2007.

2. State educational standards of the Republic of Kazakhstan. Higher Education. Trinity languages (Kazakh, Russian and foreign languages). SES RK 6.08.085. 2010. - Astana 2010.,6.

3. Programma development of multilingual technical education in KazNTU after KI Satpaeva for 2012-2016. Almaty, KazNTU: 2012.

4. Adilov J.M. On the development of multilingual technical education in KazNTU after K.I.Satpaev.- Astana 2012.

5. Berdіbaev R.Sh. Program for the development of multilingual technical education of undergraduate and graduate students. - Almaty, 2012.

Полиязычное техническое образование - как фактор формирования поликультурного инженера Резюме. В статье рассматривается проблема развития системы полиязычного образования как фактора формирования поликультурной личности, которая в настоящее время приобретает особую актуальность. Так как переход системы образования республики на новые Государственные стандарты требует от высшей школы совершенствования подготовки специалиста, компетентного не только в профессиональном, но и в коммуникативно-культурном отношении. Следовательно, стратегической целью подготовки специалистов технического профиля является формирование активной творчески мыслящей личности, владеющей на высоком уровне минимум тремя языками и культурой. Эти качества будущего специалиста в конечном итоге определяет уровень его квалификации и является важным факторов успешной профессиональной и социальной карьеры. Таким образом в век общемировых глобализации и интеграции от будущих выпускников технических вузов требуется владение как минимум тремя языками, выступающими средством межкультурной профессиональной коммуникации для получения и продолжения образования в полиязычной среде, реализации межкультурного взаимодействия в ситуациях повседневного общения при непосредственном контакте с носителем языка, обмена научно-техническим опытом с коллегой, составления и ведения деловой корреспонденции на одном из этих трех языков, функционирования в международной полиязычной команде, выступая при этом как гармонично развитые полиязычные и поликультурные личности.

Ключевые слова: поликультурный, полиязычный, модернизация, инженерные кадры, межкультурное взаимодействие, квалификация, компетентность.

Multilingual education as a factor in the formation of a multicultural identity Summary. The transition of the education system to new state standards requires higher school improvement specialist training, competent not only professionally, but also communicative and culturally. In this regard, of particular relevance in the present time is the problem of development of multilingual education as a factor in the formation of a multicultural identity. Consequently, the strategic goal of training future technical specialists is the formation of an active creative thinking person that owns a high level for at least three languages and culture, which ultimately determines the level of his or her qualifications and is a factor in becoming a successful professional career and social future specialist. Thus the age of globalization and informatization of education of future graduates of technical colleges requires possession of at least three languages, is a means of intercultural communication for professional and continuing education of multilingual environment, the implementation of cross-cultural interaction in everyday communication by direct contact with native speakers, exchange of scientific and technical expertise with a colleague, the establishment and maintenance of business correspondence in one of these three languages, functioning in an international team of multilingual, speaking at the same time as the harmonious development of multilingual and multicultural identity.

Key words: multicultural, polylingual, modernization, engineering skills, intercultural communication, qualification and competence.

ОЖ.

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АПАРАТТЫКОММУНИКАЦИЯЛЫ САЯСАТТЫ ЫТЫ НЕГІЗДЕРІ

Тйіндеме. Дние жзіндегі апарат, леміндегі ірі згерістер баралы апарат ралыдарынан тыс алмайды.оамды саяси рылымда «Апарат оамны маызды леуметтік ралы немесе билікті ралы» деуге болады. Апаратты ресурстарды саны, сапасы жне оан ол жеткізу ммкіндігі кп жадайда мемлекетті даму дегейін, оны дниежзілік ауымдастытаы мртебесін айындайды, рі мемлекетті саясатына ыпал етеді. Апаратты жне телекоммуникациялы технологияларды арынды дамуы апаратты ткеріске кеп, оамны барлы салаларына ыпал етуде. Еліміз туелсіздік алып, дербес ел болан кезден бастап мемлекет алдында алуан трлі міндеттер тр.Соны бірі мемлекеттегі жргізіліп жатан реформаларды апаратты амтамасыз ету. Соан байланысты апаратты саясата ыты негіз ажет. Осы мселелерді барлыы маалада арастырылып, сонымен атар азіргі тадаы елімізді апаратты саясатыны ыты негізі мен лемдегі апаратты соыс мселелері аталып теді.

Тйін сздер: Апарат, бараны интеллектуалды азыы, апаратты соыстар, элита мен контрэлита, олигархтар, ноу-хау.

азіргі тада дниежзілік апарат леміндегі ірі згерістерден, беле алып келе жатан жаандану дерістерінен ешбір елді саяси мірі мен баралы апарат ралдары тыс тра алмайтын крделі кеземен бетпе-бет жздесіп отырмыз. Академик арифолла Есім айтандай: «...

бізді мір сріп жатан оамымызды мазмнын анытайтын фактор – апарат. Оны біз апаратты оам деп те жрміз. Бкіл лем бір стте йіізге сыйып кетеді. Интернет, электронды пошта жйесі, жетілген коммуникация лемді ттастырып барады. Брыныдай р елді «сырын»

жасыру ммкін емес. Ел ішіндегі оиа кні ерте лем тілдеріндегі басылым беттерінде жария етілмек. Мны брі азастандытарды ой-рісіне, сезім-санасына, мінезіне, трмысына сапалы згерістер енгізуде» [1].

Осылайша, оамды-саяси рылымда «апарат оамны маызды леуметтік ралы, билікті негізгі ралы. Апарат – бл баралы оамны німі мен нтижесі. Апарат – бараны интеллектуалды азыы» [2]. Бл ретте Джордж Сорос апаратты мні туралы: «демократия шін кресте е мыты кш – бл мемлекет тарапынан адамдарды апараттандыруа иынды келтіретін апаратты еркін трде аылуы болып табылады, Алайда апаратты еркіндігін асыра баалауа болмайды... алай боланда да апаратты еркін трде аылуы адамдарды демократияа мтылдыруа міндетті емес, сіресе, демократиялы оамда мір кешіп жатан адамдар демократияа мбебап принцип ретінде сенім білдірмейді», - деген йарым жасайды [3].

Ал, «мемлекетті апаратты ресурстары – бл оны лтты байлыы. Апаратты ресурстарды саны, сапасы жне оан ол жеткізу азірді зінде-а кп жадайда мемлекетті даму дегейін, оны дниежзілік ауымдастыта мртебесін айындауда, мемлекетті жадайы мен саясатына ыпал етуде, бл сзсіз, ХХІ асырда саяси дамуды айындаушы факторына айналады»

[4]. Апаратты процестер – бл адама жне табиата ана тн нрсе емес, ол жалпы бізді оршаан орта мен барлы былыстара тн.

Сонымен, апарат дегеніміз – оамды мніне сай жаа малмат, білім. йткені азіргі тада рбір елді е негізгі лтты ндылыы – ол білім, оан ешкім кмн келтіре алмасы аны. Осыдана, елде демократиялы, ыты, зайырлы, леуметтік мемлекет орнату – ол рухани ой мен ондаы апаратты млшері мен сапасы арылы бааланатын деріс екенін байаймыз. Сондытан да, «апарат» деген ымны мазмны мен маызы ерекше сіп, материя, энергия секілді ылымны іргелі ымдарымен те дрежеге жетті. Орыс алымы, техника ылымдарыны докторыВ.

Плыкинні:«аламны санасы, аыл-ойы алашы, апарат екінші, энергия шінші кезекте пайда болса, материя мен таным осы шеуінен бастау алады» деген тжырымдарыны жаны бар сз екендігіне кз жеткіземіз. Яни, апарат философиялы трыдан араанда ежелгі рі іргелі ымдарды бірі дегенмен бден келісуге болады. Сондытан да апарат арнайы белгілер мен дыбыстар (сигналдар) жне баса да ртрлі згерістерді тасымалдаушылар арылы крініс табады.

Бл жерде бір айта кететін мселе, андай да белгі жне дыбыс тек оны мнін атын, тсінуге абілеті жететін абылдаушыа ана апарат жеткізе алады.

Елімізді туелсіздік алып, дербес ел болу барысында жаа мемлекет алдында алуан трлі міндеттер мен мселелер трды. Бл ретте з апаратты кеістігімізде жеке БА-тарды ру, соан байланысты дербес мемлекеттік апаратты саясатты алыптастыру, мемлекеттегі жргізіліп жатан реформаларды апаратпен амтамасыз ету сияты зекті проблемаларды шешу те ажетті істерді атарында болды. Брыны Ода рамындаы аза ССР- даы БА одаты бірыай байланыс жйесіне осылды. Бл БА басшыларын даму барысындаы ртрлі иыншылытардан босатты.

Ал, туелсіз мемлекетті орнату барысындаы апаратпен амтамасыз ету міндеттеріні клемі брыны уаытпен салыстыраннан да артып, крделене тсті. Сонымен атар БА аумаыны клемінде мемлекеттік саясатты жасау, брыны ескірген техникалы ралдарды жаалау жне бл мселелер жайында ТМД жне шет елдерді тжірибесін ескере отырып, апаратты оам ру сияты масаттар трды. Мндай жадайды жзеге асыру бюджет тапшылыы, инфляция, ода рамындаы кейбір республикалармен байланысты зілген кезедерімен ат-абат келді. азастан зіні дербес мемлекет ретінде ру барысында кіметті БА-а деген атынасын згертті. Аздаан уаыт ткеннен кейін жекешелендіру жзеге асып, оны нтижесінде кооперативтік, коммерциялы жеке баспалар мен басылымдар пайда болды.

азастан Республикасыны оамны ркениетті дамуындаы талпынысы ебек пен капиталды ндірісті е маызды факторы – еркін, леуметтік жне саяси апараттан бастау алады.

Экономикалы рылым экономикада басты рл атарады, ал ондаы апаратты индустриялды оамны алыптасуыны негізі тараптарды апаратты ттынуында жатыр. Республиканы оам міріні барлы салаларындаы радикалды р трлі згерістер леуметтік-саяси жне ылымитеориялы процестерді ттастыын ойластыруды талап етеді, осындай оам міріні е маызды салаларыны бірі бл – апаратты кеістік. алым.Ж.Ибраева йарым жасаандай: «Апаратты кеістік - бл субъектілерден субъектілерге келіп тсетін барлы хабарларды тарату мен алуды саласы» [5]. Саяси, экономикалы, ылыми, техникалы, ыты жне т.б. трлі апараттар жасалып, тартылатын апаратты кеістік адамзат тіршілік етіп, дамитын леуметтік кеістікті рамдас блігі болып табылады. Осыан орай академик Г.В.Осипов пен профессор Э.М.Андреев кез келген елді апаратты оам кезеіне туіні лшемдері ретінде тмендегілерді атап крсетеді:

кез келген азамат ажетті апаратты алуа ылы;

елде жоары дегейдегі апаратты технологияларды болуы;

лтты апаратты орларды амтамасыз ететін ажетті инфрарылымды ру;

ндірісті жне мемлекеттік басаруды негізгі субъектілерін апаратттандыру мен компъютерлендіру;

апаратты іс-рекет пен ызмет крсету саласында трындарды жартысы жмыс істейтін леуметтік рылымды ру [6].

Осылайша, бгінгі тада апаратты кеістік анатын кеге жаюмен атар, мір шындыыны ауым-аясын ттастай жаулап аланы баршаа млім. Демек, бл - лем тарихындаы сапалы трыдаы жаа бетбрысты кезе.

Шынымен де ХХІ асыр табалдырыын аттаанда лемдік апаратты оам деп бекітілген феноменді тере ой електен ткізу мен азіргі адам мірі мен оамды келісімді кшейтудегі апаратты маызын ынуда, сонымен атар БА мен коммуникациялы транзиттік оамны тратануындаы жне мірлік дамуды амтамасыз етудегі апаратты рліні маызы зор [7]. азастанды оамды саяси модернизациялау мен трансформациялау жадайындаы ерекше зектілігімен танылатын мселе:

демократиялы апаратты атынастардаы те ылы атынасушыларыны апарат алмасуыны алыптасуы, ондаы оамны рбір мшесіні апаратты ттынушы, таратушы, ндіруші рі сатаушы ретінде рекет етуі болып табылады. Бл ретте посттоталитарлы азастанды оамды трансформациялауда ткен татолитарлы кезені сарыншатарын жою мен ондаы субьектілерді тмен демократиялы мдениеттен арылту, азіргі ашы шекара жадайындаы бгінгі лемдегі мдениапаратты революцияны сранысына сйкес апаратты экономикалы-ндіріс санатына айналдыру басты міндеттерді атарында. Демек, азастан оамыны барлы салаларын демократияландыру мен саяси модернизациялауда БА-ты рлі те зор.

Демократиялы оамда билік жйесіні жаа лгісі бл – апаратты билік екендігі брімізге млім жайт. Оны мні, апарата кім ие болса, сол жадайды жете біледі рі оны басарады деген аидатта. Ал, егер кім толы жне леуметтік-саяси мірді апаратты бейнесін дрыс рі толы білсе, онда ол билік пен баылауа ие болады. Осылайша, «апаратпен кім аруланса, лемді сол басарады» деген тжырымны маынасы мен тере философиялы мні осыдан-а байалып тр.

Сондытан рбір туелсіз мемлекетті зіні апаратты саясатын жасауы оны те ылы атысушыларыны (мемлекет, азаматты оам, ыты мемлекет, жеке адам жне т.б.) демократиялы апаратты атынастарын алыптастыру мселесіне келіп тіреледі. Апаратты ызметті е маызды субьектісі – бл баралы апарат ралдары жне коммуникация болып табылады. Апаратты саясатты мні бірінші кезекте БА-ты зара атынастардаы ызметін жне оны принциптерін, саяси ытары мен мдени-этникалы негізін жне оны кнделікті атынастаы конституциялы ытарын, халыаралы шарт пен актілер ережелерін, сонымен атар аамны рухани, мдени, саяси жне экономикалы дстрін білдіреді.

Туелсіз мемлекетті апаратты саясаты оамны тратылыы мен міршедігіне ажетті жадайларды негіздеуге, еркін апарат алмасу мен оны амтамасыз етуге, бірыай демократиялы апарат кеістігін алыптастыруа баытталады. Ал, оны ішіндегі бізді азастан Республикасыны апаратты саясатыны басты масатыны бірі – лемдік апаратты кеістікке толы ыты ел ретінде ену мен апаратты аынында зара апарат алмасу, лтты ауіпсіздікті амтамасыз ете отырып, халытарды интернационалды апаратты рекеттестігі жадайын амтамасыз ететін ел ретінде зін лемге таныту.

за уаыт республикалара билік жргізген Кеестік империяны мистикалы тоталитарлы идеологияа негізделген коммунистік идеологиясы сз бостандыына ерік бермеді. Нтижесінде, Кеес оамында асыра идеологияланан сана бекіп, біріай ой мен зара келісім тотолитарлы жолды тоырауы мен іріп-шіруіне алып келді. Сондытан да Кеестік империя Батыспен болан апаратты соыста жеіліс тапты.

Кеестер Одаыны ыдырауы посткеестік республикалардаы жария саясата з серін тигізді.

Посткеестік мемлекеттерде жаа саяси жйені алыптасуы, оны элементтеріні белгілі бір іріктелуден жне мірлік тжірибеден туі оамдаы апараттарды алмасуа туелді болды. Саяси шешім абылдауа сер етуші субъектілерді кбеюі жне оны абылдануындаы біршама жариялылыты алыптаса бастауы апаратты ралдарды рлін ерекше арттырды. Осындай жадайда апарат оамдаы демократиялы дерістерді орнатуды басты ралына айнала бастады. ткен тоталитарлы оамны тжірибесі крсеткендей, леуметтік-саяси апаратты обьективтік жне толыанды жеткізілуіні рлі андай-да болмасын мемлекетті траты демократиялы дамуында ерікті демократиялы жйедегі оамны нарыты атынастара сай трансформациялануына, азастанда апаратты оамды орнатуда рлі жоары екендігін уаыт крсетіп отыр.

«Жаа апаратты жне телекоммуникациялы технологияларды арынды дамуы мен таралуы бгінгі тада жаанды апаратты ткеріс мазмнына ие бола отырып, лтты шекаралар жне жалпы лемдік дегейде саясат, экономика, басару, аржы, ылым, мдениет жне де оам міріні баса да салаларына ыпал ете бастады» [8]. Посткеестік кеістіктегі саяси дерістерді крделенуіне жне жаа оамды атынастарды біртіндеп алыптасуына, стемдік етуіне апарат алмасуды жаа трі – апаратты крес, яни, «апаратты соыстар» ерекше сер етті. Себебі «апаратты соыстар» оамды рылымдаы даулы мселелерге байланысты арсылас жатарды зара пікір таластыруы ана емес, сонымен атар осы пікірлер айшылыына кугер болып отыран рбір оам мшесіні саяси баыт-бадарлары мен станымдар жйесіні негізделуіне де зіндік ыпалын тигізері сзсіз жайт. Нтижесінде рбір индивидті саяси кзарастарыны жиынтыы оамды пікірге айналатыны аны. Е бастысы, посткеестік оамдардаы жаа саяси кштерді пайда болып, топтасуына сер ететіні белгілі.

«Апаратты соыстар» - бл бір ел клеміндегі саяси кштер арасындаы немесе халыаралы дегейдегі апаратты оама тн жанжалды бір трі жне ол леуметтік топтарды лкен бір блігін амтып, рбір азаматты оамда болып жатан оиалара байланысты баытбадарларыны алыптасуына сер етеді. «Апаратты соыстарды» «электронды» немесе «киберсоыстардан» («кибертерроризм») айырмашылыы бар. «Киберсоыстарды» нтижесінде тікелей материалды шыын келтіріліп, апаратты жйелер, аржы жйесі істен шыарылады. Егер «апаратты соыстар» скери іс-имылдарды алдын алу немесе ысым жасауды трі болса, ал «киберсоыстар» скери іс-имылдарды бірінші сатысы болып есептеледі [9].

Айта кетерлік маызды жайт, апаратты соыстарды зады трде рсат етілген саяси бсекелестіктен едуір зіндік ерекшелігі бар болып келеді. Осымен байланысты ресейлік зерттеушілер – В.Петров пен И.Рабинович «апаратты соысты» саяси бсекелестіктен айырмашылыын атап крсетеді: «біріншіден, институционалды-ыты, яни, ресми саяси бсекелестік алыптасан саяси ортада барлы субъектілерді ыы мен жауапкершілігі жне апарат ралдарын пайдалану ммкіндігі бірдей болуы ажет. Біра белгілі бір топты не топтарды БА-ты олдану ммкіндігіні кшеюі жне оларды арсыластарыны ммкіндікті шектеуі апаратты соысты бір белгісі болып саналады.

Екіншіден, апаратты соысты процессуалды белгілеріне арай анытау, яни, шындыа жанаспайтын апаратты тексермей тарату, арсыластарыны апаратын жоа шыару сияты шаралар» болып табылады [92].

Бл ретте «апаратты соыстарды» пайда болып, рістеуіне мемлекеттік органдарды жмысында ашытыты болмауы жне шенеуніктерді саяси мдениетіні тмендігі сер етеді.

Сондай-а, оамды рылымдаы бизнес топтарыны «барлыын ашаа сатып алуа болады»

деген станымыны да кері серін тигізетіні аны.

Осыан орай ресейлік зерттеуші А.Мухин з зерттеуінде: «апаратты соысты стратегиялары бл жобаны жзеге асыруды е тиімді тсілі, себебі ол апаратты оама тн траты апаратты креске негізделген. Жоба зіні масатты аудиториясына здеріні амбициясын жзеге асыруа кш-айрат алуа жадай жасайды. Ал, аудитория осы кштерді з пайдасына жарата отырып, оамды дрежеге ие болады да, жобаны жзеге асырушы маызды фактора айналады», - деп тжырым жасайды [10]. С.П.Расторгуев апаратты соысты ару-жаратары ретінде:

«компъютерлік вирустарды, логикалы бомбаларды, мемлекеттік жне скери басару саласына жалан апараттар беруді, тестілік бадарламалар ралдарын ртуды, бадарламалы белгілерді», атап крсетеді. Яни, апаратты соысты барысында оамды рылымдаы саяси кштер мен сайлаушылар здеріні станан баыт-бадарларына арай жік-жікке блінеді.

Апаратты соыстарды жргізілу дегейі де р трлі болып келеді. Олар ішкі жне халыаралы дегейдегі екі ірі топа блінеді. Ішкі «апаратты соыстарды» оан тартылан кштерді арасалмаына байланысты элитааралы (кланаралы);

элита мен контрэлита арасындаы;

аржы-нерксіптік топтар арасындаы;

орталы пен сеператистік кштер арасындаы деп блуге болады.

Ал, халыаралы дегейдегі «апаратты соыстар» болса, ркениетаралы;

экономикалы деген трлерден трады.

Назар аударарлыы, мемлекеттегі «апаратты соыстарды» жиілігі оамдаы сайлау ткізуді жиілігіне, кіметтегі басшылы орындара ызметкерлерді таайындау механизмдеріне, бюджеттен оматы аржы бліну жне жекешелендіру мселелеріне туелді болып келетіні белгілі.

аржы-нерксіптік топтар арасындаы «олигархтарды» апаратты соысы, детте, жекешелендіруге жне бюджеттік аржыны блінуіне байланысты пайда болып отырады [11].

Ішкі «апаратты соыстарды» пайда болуыны да біратар себеп-салдары болады. Яни, біріншіден, «апаратты соыстарды негізгі себебі транзиттік оамдаы идеялы жіктелістерді тмендігі жне билікке мтылан топтарды бір-бірінен айырмашылыыны аздыы апаратты соыстара мемлекеттік билікті лсіздігі жне азаматты оам институттарыны даму дегейіні тмендігі сер етеді.

Екіншіден, апаратты технологияларды даму дегейі жне баспасз еркіндігі БА-ты саяси институт ретінде алыптасуына сер етті. Сондытан да БА-ты белгілі бір оамда жне халыаралы дегейде саяси басымды шін пайдалану тжырымдамасы пайда болды. Осылайша, бгінгі тада апаратты технологиялар лемдік экономиканы бір саласына айналып, жыл сайын оларды лесі 15%-а суде [12].

азіргі кезде БА-а баылау орнатуа немесе оны пайдаланудаы тедікке мтылу посткеестік кеістіктегі саяси идеяларды біріне айналып отыр. Сондай-а, апаратты соыстарды нтижесінде ірі баралы апарат ралдары тек саяси пайа ие болып ана оймай, сонымен бірге оматы пайда тауып отыраны да белгілі.

Сонымен, посткеестік мемлекеттердігі апаратты соыстарды пайда болу салдарына келетін болса, оларды барлы кемшіліктеріне арамастан, оамдаы демократияландыру дерісіні нтижесі екендігін мойындау ажет. Себебі авторитарлы билік стемдік ететін оамда ішкі апаратты соыстарды етек алмайтыны аны. Демек, апаратты соыс елдегі саяси кштерді топтасуына да зор серін тигізетіні сзсіз. йткені кейбір оам міріне ерекше сері бар маызды мселелерге байланысты зіні станан баыт-бадарларын білдірмеу саяси кштер шін лкен ателік болып саналады. Сондытан да апаратты соыстарды барысында мемлекеттік рылымдаы саяси кштерді басым кпшілігі з станымдар жйесін білдіріп отыруы зор ажеттілік.

азіргі апараттар аымы заманында баралы апарат ралдары мемлекеттік рылымда маызды рл атарады. Баспасз жне электронды баралы апарат ралдарыны кмегімен рбір адамны санасында леуметтік шындыа сйкес келетін немесе одан айырмашылыы бар лемні леуметтік апаратты бейнесін алыптастыруа болады. Ал, оны сапалылыы – баспасзді е маызды леуметтік институт жне билік ралы ретінде рбір адамны санасына жететін, белгілі бір млшерде зіне баылау орнататын, мірлік ндылытар мен маызды лемдік кзарастарды алыптастыратын адамдара баыт сілтеуші ретінде крініс табады.

ХІХ – ХХ. ылыми-техникалы революцияны даму асыры болды. Бл кезедегі техникалы революцияны нтижесінде телеграф, телефон, радио жне теледидар мірге келді.

оамны дамуына байланысты енді апаратты тарататын арнайы ралдар дамып, мірге згеріс келді. БА-ты мндай дамуы елімізді экономикалы жне леуметтік дамуына зор згерістер келді. Яни, оамдаы болып жатан ртрлі саяси згерістер мен ондаы елді, оамны дамуы енді БА-ты беттерінде крініс тапты.

ХХІ. идеялар мен апаратты технологияларды бсекелесу асырына айналды. Болаша ел экономикасы апарата ара сйеді, апарат ресурс ретінде танылды, дамудаы е негізгі кш шикізат пен энергия екінші дрежеге жылжыды. Жалпы лем мемлекеттері лемдік рынокта зіндік технологиялы дамуа кше бастады. Мысалы, жапон кіметі лемдік рыноктаы е интелектуалды німі «ноу-хауды» азіргі технологияны байланыс ралы ретінде дамытуды ола алды [13].

ДЕБИЕТТЕР

1. Есім. Бгінгі оам – бгінгі сана // Аиат. - 1996. - №7. - 50-59 бб.

2. Надыров М. Роль информации в современном обществе // Саясат, 2006. - №1. – С.9-12.

3. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. – М.: Изд. Дом ИНФРАМ, 1999. – С.116.

4. бсаттаров Р.Б. Саясаттану жне оныпроблемалары. - А.: Тоанай Т, 2007. – 421-б.

5. Ибраева Г. Демократизация информационного пространства // Саясат. - 2001. - №5. - С. 28.

6. Осипов Г.В., Андреев Э.М. Современные российские реформы: опыт социологической экспертизы // Социально-политический журнал, 1995. - №1. – С.4-5.

7. Байгузин Р.Н., Илларионов С.И., Рукосуев Г.Н. Информационная война. – М.: 2000. – С.15.

8. аратаева Л. Желілік ауым жне террористерді жаа ммкіндіктері // оам жне дуір.– 2010. б.

9. Сыченков В.В. Малые информационные войны как новая модель коммуникации // Интернетмаркетинг, 2008. - №1. – С.46-50.

10. Мухин А. Новые правила игры для большого бизнеса. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 336с.

11. Россия в условиях информационной войны // Интегрум. Информационно-аналитический обзор, 2008.

– 25 сентября.

12. Долгов С.И. Глобализацтя экономики. Новое слово или новое явление. – М.: Экономика, 1998. – С.18.

13. Сморгунов Л., Семенов В. Политология. Учебное пособие. - Спб: 1996. - 206 с.

REFERENCES

1. Yesim G. Segodnyaschney society - segodnyaschney sosnanie // Akikat. - 1996. - №7. - 50-59 p.

2. Nadyrov M. The role of media in modern society // Sayasat, 2006. - №1. - S.9-12.

3. Soros G. Crisis of world capitalism. Open society at risk. - M.:. House INFRA-M, 1999 - P.116.

4. Absattarov R.B. Political science and its problems. - A.: Toganay T, 2007 - 421 p.

5. Ibraeva G. Democratizing information space // Sayasat. - 2001. - №5. - S. 28.

6. G.V. Osipov, Andreev E.M. Modern Russian reforms: the experience of sociological examination // Sociopolitical magazine, 1995. - №1. - P.4-5.

7. Baiguzin R.N., Illarionov S.I. G.N. Rukosuev. Information warfare. - M.: 2000 - P.15.

8. Karataeva L. Setevoya community and new opportunities terrorists.// Society and epoha.- 2010. - №2. - 8-a.

9. Sichenko V.V. Small information warfare as a new model of communication // Internet Marketing, 2008. S.46-50.

10. Mukhin A. New rules for big business. - M.: of Penguin Books, 2004 - 336s.

11. Russia in the information war // Integrum. Information-analytical review, 2008 - 25 September.

12. Dolgov S.I. Globalizatstya economy. A new word or a new phenomenon. - M.: Economics, 1998 - P.18.

13. Smorgunov L., Semenov Political Science. Textbook. - S: 1996 - 206.

Правовые основы информационные коммуникационные политики Республики Казахстан Аннотация. Новости всего мира, крупные изменения не остаются в стороне от средств массовой информации. В общественно- политической структуре можно сказать, что информация – важное социальное средство общества или средство власти. Число информационных ресурсов, их качество и возможности ее получения в основном определяют уровень развития государства, его статус во всемирной ассоциации, а также влияют на государственную политику. Интенсивное развитие информационных и телекоммуникационных технологий может привести к информационному перевороту и влияет на все сферы общества. С момента получения нашего государства независимости перед государством стоит множество важных задач. Одним из них является информационное обеспечение проводимых государством реформ. В связи с этим, информационной политике требуются правовые основы. Всё вышеуказанное рассмотрено в статье, а также рассмотрены правовые основы информационной политики на данный момент в нашей стране и проблемы информационных войн в мире.

Ключевые слова: информация, интеллектуальный продукт общества, элита и контрэлита, ноу- хау.

Abstract. Information and notable changes in the world cannot be left without attention by mass media. in the social- political interaction the mass media is found to be a extremely important tool. Number of information channels, quality and its availability identifies the development rate of the country, its authority in the international area, and influences the state policy. Intensive development of mass media technologies can cause informational revolution and influences all aspects of society. Since the independence of the country, there are major tasks that has to be done. One of them is spread of the conducting state reforms through informational sources. That is why, informational policy requires state regulations. all above mentioned is considered in the article, touches the question of current state regulations of mass media, and considers the problems caused by so called "informational war".

Key words: informational intellectual societal product, elite and low- class, advanced technologies.

УДК 378. Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева

О МЕХАНИЗМЕ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация. Задача повышения качества образовательных услуг в Казахском национальном техническом университете имени К.Сатпаева была и остается актуальной, в том числе в условиях перехода на кредитную систему обучения. Для обеспечения гарантий качества в общей системе менеджмента качества ведущее место отводится позиции и мнению потребителей образовательных услуг, т.е. обучающимся студентам, как полноправным участникам образовательного процесса.

Ключевые слова: Инфраструктура учебного процесса, анкетирование, формы обучения.

Учебный процесс в вузе является основным производственным процессом, выпускающим продукцию- студентов. В современных условиях, век информационных технологий, одной из основных инфраструктурных компонентов учебного процесса, влияющих на качество знаний студентов, является информационная инфраструктура учебного процесса.

Анкетирования студентов является одним из механизмов системы менеджмента качества, обеспечивающим обратную связь с потребителем образовательных услуг. Для получения более достоверных данных анкетирования студентов очной формы обучения должно проводиться регулярно как во время изучения, так и после завершения изучения студентами дисциплины и прохождения предусмотренных процедур промежуточный аттестации.

Анкетирования представляет собой достаточно не простой процесс. Это связано с тем. Что в анкетировании определяющую роль играет человеческий фактор. То есть в качестве «датчика» при проведении измерений выступает человек, а зачастую и оценивается тоже человек. Именно в этом случае необходимо очень тщательно и осторожно подходить к оценке полученных результатов.

Приступая к анкетированию необходимо ответить на несколько вопросов:

- с какой целью опрашиваем?

- кого опрашиваем?

- что спрашиваем?

- кто проводит опрос?

Цели анкетирования могут быть самыми разнообразными. Это может быть оценка популярности различных образовательных программ, оценка той или иной программы или дисциплины, оценка качества преподавания и т.д.

Отвечая на вопрос «кого?» нужно решить, какую группу потребителей имеем в виду. Какую информацию хотим получить. Например, при оценке популярности образовательной программы это могут быть абитуриенты или студенты, при оценке содержания студенты и преподаватели и т.д. в тоже время бессмысленно опрашивать абитуриентов о качестве преподавания.

При проведении анкетирования студентов необходимо критически подходить к составу опрашиваемых групп. Например, при оценке качество деятельности преподавателей оптимальным является опрос студентов, начиная со второго курса. У первокурсников, особенно в первом семестре, еще нет возможности сравнивать деятельность различных преподавателей, поэтому страдает объективность и надежность измерений. В этой ситуации интересным представляется анкетирование студентов первого курса до первой сессии и после. Сессия в этом случае может послужить причиной изменения оценки деятельности преподавателя. Взвешенно нужно подходить и к анкетированию студентов выпускного курса по этому вопросу, поскольку также может пострадать объективность в оценке.

Вопрос “что спрашиваем?” является очень важным. Для каждой группы потребителей в вузе должны быть разработаны соответствующие анкеты (опросные листы, оценочные карты).

Содержание анкеты должно способствовать получению наиболее полной информации для достижения заявленной цели. В то же время, анкета должна быть оптимальной как по сложности вопросов, так и по их количеству. В противном случае время работы с анкетой затягивается и исключается возможность объективного и взвешенного ответа на каждый вопрос. Важным моментом в определении степени удовлетворенности качеством преподавания является системный подход. А не разовое анкетирование. Это позволяет вести сравнительную аналитическую работу, получать более объективную информацию, которая может быть использована и как оценочная, и может служить “толчком” для повышения эффективности работы преподавателя.

Принципиальное значение при проведении анкетирования имеет подбор группы экспертов, т.е.

тех людей, которые непосредственно занимаются опросом. Это должны быть квалифицированные специалисты, четко понимающие цели проводимого анкетирования, умеющие грамотно объяснить технологию проведения опроса. Особые требования предъявляются к аналитической группе.

Рассмотрим два примера, представляющих интерес для проведения анкетирования, с целью выяснения качеств излагаемого материала и оценку работы преподавателя в общем виде.

Пример 1. Удовлетворенность студентов учебным курсом Определите, пожалуйста, уровень вашей удовлетворенности следующим:

Планирование курса Уровень технических знаний преподавателя Способность преподавателя изложить ключевые моменты Качественный уровень материала курса Легкость восприятия материала Удовлетворенность курсом в целом Назовите, пожалуйста, что бы мы могли сделать для улучшения курса?

Насколько вероятно, что вы Крайне Маловероятно Нейтральное Вероятно Весьма курс своим друзьям?

Пример 2. Выскажите свою оценку прослушанного курса по следующим аспектам:

Были ли достигнуты цели и задачи курса?

Удовлетворены ли вы структурой подачи материала?

Получили ли вы много новых практических знаний?

Получили ли вы много новых теоретических знаний?

Хорошо ли соотносятся межу собой программа курсов и учебный график?

Смог ли преподаватель эффективно преподать материал?

С достаточным ли энтузиазмом работал преподаватель?

Хорошо ли разработаны учебные пособия?

Соблюден ли баланс между разными типами работы (обсуждения, практические задачи, самостоятельное изучение, личные проекты и.т.д.)?

Побудил ли вас прослушанный курс к более эффективной работе в команде?

Какой аспект курса понравился вам больше всего?

А какой – меньше?

Какая из учебных задач была для вас наиболее полезна? Почему?

Если у вас предложения по улучшению данного учебного курса?

Спасибо за ваше мнение, оно очень ценно для нас!

Проводимые в вузе анкетирования и их анализ привел к необходимости разработки и внедрения в вузе пролонгированного( поэтапного) изучения мнения студентов. Один из вариантов пролонгированного анкетирования « Оценка содержания специальных дисциплин ( блок СД)», по нашему мнению, может содержать 3 этапа:

1 этап – начало изучения дисциплин блока СД. Анкетирование предполагает выявление ожиданий студентов.

2 этап – промежуточный. Оценивается степень удовлетворенности качеством получаемых знаний.

3 этап – итоговый. Оценка оправдания ожиданий, осознание необходимости данных знаний.

Поэтапное анкетирование позволяет:

-студентам не только оценить качество предлагаемых знаний, н6о и оценить себя в процессе изучения, а следовательно, в процессе изменения, а также на практике (в профессиональной деятельности).

- преподавателям дает возможность внести коррективы в содержание курса, совершенствовать себя как автора и повышать качество «преподносимого продукта». Что, несомненно, приведет к совершенствованию учебного процесса, в чем заинтересованы и студенты, и преподаватели.

Надеемся, что предлагаемая процедура анкетирования студентов позволить выявить слабые звенья в организации учебной работы кафедр, будет способствовать ее улучшению, а также усилению мотивации роста и совершенствования преподавательского мастерства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Салимова Т.А., Ахметова Н.Ш Самооценка как инструмент управления качеством в вузе // Стандарты качество. 2002.№4.С.49-51.

2. Краковский Ю.М., Карнаухова В.К. Методы анализа и обработки данных для мониторинга регионального рынка образовательных услуг: Учебное пособие.М.:Март,2007.240 с.

3. Багаутдинова Н.Г., Моливанов Н.Н., Новиков Д.С. Управление качеством в сфере образования.М.:РИА «Стандарты и качество», 2003. 256 с.

4. Хачатурян Г.С., Исраелян В.Г., Дубенко В.В. Переход на новый уровень качества образования в вузе:

Сб. материалов Седьмой Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством» / ГОУ ВПО К.Э. Циолковского. М.: МАТИ, 2008. С. 193-194.

Тйіндеме..И.Стбаев атындаы аза лтты техникалы университетіні білім беру ызметіні сапасын жоарылату, сонымен атар кредиттік технологияа кшіу зекті мселелерді бірі болып алады.

Білім беруді негізгі олданушылары ретіндегі студенттерді кзарасы сапа менеджментіні жалпы жйесіндегі сапа кепілдігін амтамасыз ететіні сзсіз.

Тйін сздер: Оу процесіні инфрарылымы, анкеттеу, білім беру пішіндері, Summary. The task of improving the quality of educational services in the Kazakh National Technical University named after K.Satpaev was and remains relevant, including the transition to the credit system of education.

To guarantee the quality of the overall quality management system played a leading role position and opinion of consumers of educational services, ie educate students as full participants in the educational process.

Key words: The infrastructure of the educational process, questionnaires, forms of training.

УДК 515. Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - ОСНОВА ИНЖЕНЕРНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Аннотация. В работе показана, что современная начертательная геометрия не нуждается в переименовании и она вполне может служить основой инженерного образования и науки в XXI веке.

Сформулирована классическая методология начертательной геометрии, которая приводит к циклу «Планирование – выполнение – проверка – действия по улучшению» ((PDCA).), а PDCA, как известно, применима ко всем процессам.

Ключевые слова: начертательная геометрия, классическая методология, инженерное образование, наука, цикл PDCA, процесс.

С чего начинается инженерное образование и наука XXI века? Инженерное образование и технические науки XXI века начинается с изучения, усвоения и приобретения навыков применения начертательной геометрии для решения возникающих экономических, технологических, научных и социальных проблем [1, 2, 4, 5, 6]. Предложения переименовать начертательную геометрию на геометрию графического отображения, инженерную графику, инженерную геометрию, геометрическое моделирование, компьютерную графику и т.д. являются не обоснованными, от такого переименования нет никакой пользы, но они привели уже к путанице.

Очевидно, что нельзя сравнить современную начертательную геометрию с начертательной геометрией, написанной Г. Монжом в начале XIX века. Аналогично, содержание математики конца XX века стало неузнаваемым по сравнению содержанием математики XIX века. Но, никто не предлагает отказаться от термина «математика» или переименовать ее.

Современная начертательная геометрия относится к числу развивающихся наук, что обусловлено потребностями оптимизационных проблем и компьютерной технологии. Она предлагает общую методологию решения проблем, возникающих разных областях деятельности общества (специалиста). Одной из таких методологий начертательной геометрии является, так называемая нами, классическая методология [3] решения геометрических задач. Она включает в себе четыре этапа: анализ, построение, доказательство и исследование. Указанные этапы должны выполняться последовательно один за другим, образуя замкнутый цикл (рисунок 1).

Рисунок 1 Калиссическая методология решения задач начертательной геометрии На первом этапе тщательно изучается условие задачи, мысленно повторяются нужные теоретические положения, выявляются зависимости между данными элементами. Надо мысленно представить данные геометрические объекты в пространстве и определить взаимное их расположение. Полезно выполнить от руки необходимые изображения и записать условие задачи, применяя математическую символику. В результате такого анализа намечается путь решения задачи, сформулируется алгоритм необходимых геометрических построений.

Сформулированный на первом этапе алгоритм решения задачи реализируется на первом этапе, т.е. непосредственно выполняется решение данной задачи на обратимом чертеже (метод Монжа, аксонометрия, перспектива, проекции с числовыми отметками). Здесь студенты впервые сталкиваются понятием точности решения задачи. Малейшие отклонения от параллельности или перпендикулярности приводят к неудовлетворительным результатам. Таким образом на этом этапе студенты получают практические навыки выполнения качественных изображений, необходимых при выполнении курсовых и дипломных проектов.

На третьем этапе доказывается правильность решений, полученных во втором этапе. Очень важно убедиться в том, что получено оптимальное решение задачи.

На четвертом этапе надо исследовать условие задачи: всегда ли данная задача имеет решение?

Если задача имеет несколько решений, то надо найти все решения и сравнить их между собой. Надо подумать над обобщением рассмотренной задачи (нельзя ли составить более общую задачу), а также о важных ее следствиях. Тем самым студенты получают первоначальные навыки выполнения научных исследований.

Для иллюстрации рассмотрим только один пример решения задачи, используя эту классическую методологию.

Пример. Построить горизонтальную проекцию треугольника АВС, если даны его фронтальная проекция А 1 В 1 С 1 и фронталь f(AD), а также известно расстояние R от точки M(M 1,M 2 ) до плоскости треугольника ( ABC ) (рисунок 2а).

Рисунок 2 Конструирование объекта, отвечающего наперед заданным требованиям Решение. Анализ. Множество точек, отстоящих от точки M(M 1,M 2 ) на расстоянии R, образует сферу с центром в точке М и радиусом, равным R.Тогда искомая плоскость будет одной из плоскостей, касательных к этой сфере. При этом если плоскость окажется горизонтально проецирующей, то ее горизонтальный след будет касательной прямой к горизонтальной проекции сферы – окружности радиуса R и горизонтальная проекция треугольника АВС совпадает с этой касательной. Поэтому следует преобразовать чертеж так, чтобы плоскость треугольника АВС стала горизонтально проецирующей плоскостью.

Построение. Применим плоскопараллельное перемещение относительно фронтальной плоскости проекцией. Тогда фронтальная проекция не изменяет свою форму и размеры. Перечертим фронтальную проекцию так, чтобы фронталь f занимал горизонтально проецирующее положение:

f 1 x12. При этом горизонтальные проекции точек фигуры, как известно, перемещается по горизонтальным прямым, параллельным оси проекций х 12.. Прямые, проведенные через точки А 2, D и M 2 параллельно прямой х 12, пересекаются соответствующими линиями связи в точках A 2, D 2, представляющей собой окружность с центром в точке M 2 и радиусом, равным R (рисунок 2б). Тогда плоскость треугольника АВС проецируется в касательную 2 к построенной окружности и проходящей через точку A 2 = D 2. Определив точки B 2 и C 2, принадлежащие прямой 2, получим преобразованную горизонтальную проекцию треугольника АВС. Обратным преобразованием определяются точки В 2 и С 2, которые будут вершинами искомого треугольника А 2 В 2 С 2.

Доказательство. Треугольник АВС(А 1 В 1 С 1, А 2 В 2 С 2 ) удовлетворяет всем условиям задачи.

Действительно его фронтальной проекцией служит заданный треугольник А 1 В 1 С 1, а прямая AD является фронталью треугольника АВС. Кроме того этот треугольник отстоит от точки М(М 1 М 2 ) на заданном расстоянии R, так как он принадлежит касательной к сфере (центром в точке М и радиусом, равным R) плоскости.

Исследование. В расположении точки A 2 = D 2 и окружности с центром в точке M 2 и радиусом R возможны три случая:

1) точка A 2 = D 2 находится внутри окружности. Тогда задача не имеет ни одного решения, так как расстояние от точки М до плоскости треугольника АВС меньше R (| M ( FDC ) | R ) ;

2) точка A 2 = D 2. принадлежит этой окружности. Тогда задача имеет единственное решение;

3) точка A 2 = D 2 расположена вне окружности. Тогда задача имеет два решения. Рисунок 2б соответствует этому случаю, а второе решение показано штриховыми линиями.

Вышеприведенную классическую методологию начертательной геометрии можно применять для решения любой проблемы, возникающей в инженерной деятельности.

На рисунке 3 приведена модель методологии, известной как цикл «Проектирование – выполнение – проверка – действия по улучшению» (PDCA). Она может быть применена ко всем процессам.

Рисунок 3 – Пример применения классической методологии начертательной геометрии Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности.

Планирование (анализ) – установление целей и процессов, требуемых для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителя и политиками организации.

Выполнение (построение) – внедрение результатов.

Проверка (доказательство) – мониторинг и измерение процессов и продукции, исходя из политик, целей, требований к продукции, а также отчетов по результатам.

Действия по улучшению (исследование) – проведение мероприятий по постоянному улучшению рабочих процессов.

Таким образом, как видно из сравнения рисунков 1 и 3, цикл PDCA является модификацией классической методологии решения задач в начертательной геометрии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков В.Я. Инновационные технологии обучения современной начертательной геометрии // Проблемы инженерной графики и профессионального образования. №1. – Астана: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумелева, 2010. – С. 12-16.

2. Есмухан Ж.М. Геометрия в современном образовательном пространстве // Труды научнометодической конференции «Современное состояние, развитие инженерной геометрии и компьютерной графики в условиях информационных и компьютерных технологий». – Алматы: КазНТУ, 2011. –С. 5-12.

3. Есмухан Ж.М. Неотехнология решения задач начертательной геометрии // Труды международного научно-методического семинар «Инженерная геометрия и компьютерная графика. Теория и практика». – Алматы: КазНТУ, 2014. –С. 7-10.

4. Есмухан Ж.М., Масимбаев Е.Е. Переход от учебных занятий к научно-исследовательской работе на примере темы «Построения сопряжений» // Труды международного научно-методического семинара «Инженерная геометрия и компьютерная графика. Теория и практика». – Алматы: КазНТУ, 2014. –С. 170-181.

5. Иванов Г.С. Концепция формирования геометрической подготовки студентов технических университетов // Проблемы инженерной графики и профессионального образования. №7. – Астана:

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумелева, 2011. – С. 21-26.

6. Наби Ы. Графическая подготовка в условиях непрерывного образования. Монография. – Алматы:

Агроуниверситет, 2008. – 254 с.

7. Юрков В.Ю. Некоторые проблемы инженерной геометрии. // Труды международного научнометодического семинар «Инженерная геометрия и компьютерная графика. Теория и практика». – Алматы:

КазНТУ, 2014. –С. 44-52.

LITERATURE

1. Wolves V. Ya. Innovative technologies of training of modern descriptive geometry//Problem of engineering graphics and professional education. No. 1. – Astana: Euroasian national university of name L.N. Gumeleva, 2010. – Page 12-16.

2. Yesmukhan Zh.M. Geometriya in modern educational space//Works of the scientific and methodical conference "Current State, Development of Engineering Geometry and Computer Graphics in the conditions of Information and Computer Technologies". – Almaty: КазНТУ, 2011. – Page 5-12.

3. Yesmukhan Zh.M. Neotekhnologiya of the solution of problems of descriptive geometry//Works international scientific and methodical seminar "Engineering geometry and computer graphics. Theory and practice". – Almaty:

КазНТУ, 2014. – Page 7-10.

4. Yesmukhan Zh.M., Masimbayev E.E. Transition from studies to research work on the example of the subject "Creation of Interfaces"//Works of the international scientific and methodical seminar "Engineering geometry and computer graphics. Theory and practice". – Almaty: КазНТУ, 2014. – Page 170-181.

5. Ivanov G. S. Concept of formation of geometrical training of students of technical universities//Problems of engineering graphics and professional education. No. 7. – Astana: Euroasian national university of name L.N.

Gumeleva, 2011. – Page 21-26.

6. Nab Y. Graficheskaya preparation in the conditions of continuous education. Monograph. – Almaty:

Agrouniversity, 2008. – 254 pages.

7. Yurkov V. Yu. Some problems of engineering geometry.//Works international scientific and methodical seminar "Engineering geometry and computer graphics. Theory and practice". – Almaty: КазНТУ, 2014. – Page 44-52.

Тйіндеме. Жмыста крсетілгендей азіргі заманы сызба геометрияны атын згертуді ешандай ажеттілігі жо жне ол XXI асыр инженерлік білімі мен ылымыны негізі бола алады. Сызба геометрияны классикалы методологиясы Сформулирована, ол келесі реттілікпен жріп отырады «Талдау – орындау – тексеру – зерттеу Тйін сздер: сызба геометрия на, классикалы методология, инженерлік білім, ылым.

Descriptive geometry - the basis engineering science and education Summary. In work it is shown that the modern descriptive geometry doesn't need renaming and it can quite form a basis of engineering education and science in the XXI century. The classical methodology of descriptive geometry which leads to the cycle "Planning — Performance — Check — Actions on Improvement" ((PDCA) is formulated. ) and PDCA, as we know, is applicable to all processes.

Key words: descriptive geometry, classical methodology, engineering education, science, cycle PDCA, process.

УДК. 378.147: Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Эффективное использование ИКТ в обучении иностранному языку активизирует у студентов умение интерактивного взаимодействия, формирует профессиональную компетентность, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В настоящий период учеными ведутся активные поиски способов оптимизации и модернизации информационных технологий в учебный процесс. Опыт показал, что использование мультимедийных классов, Интернета студентами старших курсов КазНТУ им. К. Сатпаева приводит к повышению качества уровня профессионального обучения, стимулирует познавательный интерес у студентов к наиболее значимым и важным темам, т.е. формируется мотивационный компонент готовности к будущей профессиональной деятельности. В данной статье обосновывается актуальность темы исследования, определяется роль и место ИКТ в профессиональной подготовке будущих специалистов, раскрываются методы использования ИКТ на уроках иностранного языка в техническом вузе и предоставляются результаты опытноэкспериментальной работы со студентами старших курсов КазНТУ им. К. Сатпаева. В заключении излагаются основные выводы и результаты исследования методики использования ИКТ в учебном процессе, обозначены перспективы для дальнейших исследований.

Ключевые слова: Информационно – коммуникативные технологии (далее – ИКТ), иностранный язык (далее - ИЯ).

В современном мире все больше возрастает роль иностранных языков. Знание иностранного языка дает молодежи возможность приобщиться к мировой литературе, использовать в своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет, а также работать с информационными и коммуникативными технологиями и мультимедийными средствами обучения.

Сегодня в центре внимания - студент, его личность, неповторимы внутренний мир. Поэтому основная цель современного преподавателя - выбрать методы и формы организации учебной деятельности студентов, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Настоящее время много внимания уделяется инновационным образовательным технологиям.

Инновации - это изменения внутри системы. В педагогической интерпретации инновации подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты учебновоспитательного процесса, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования педагогической системы.

Важно отметить: для специалиста уже недостаточно владеть информацией на родном языке.

Необходимо быть в курсе развития своей области в мировой практики. Отсюда возрастающая значимость обучения иностранному языку, формированию коммуникативной компетентности.

Проблема обучения иностранному языку как средству общения приобретает, таким образом, особую значимость и актуальность в современной методике.

Сознательно-коммуникативный метод - это базисное развитие мыслительной деятельности студентов в процессе обучения иностранному языку, основанном на сотрудничестве преподавателя и студента. При этом, главная задача преподавателя обеспечить максимальную мыслительную активность каждого студента на всех этапах ознакомления.

Под активными приемами обучения понимаются виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и создают оптимальные условия для самостоятельной работы студентов: ролевые, деловые игры, различные виды дискуссий, творческие проекты, работа с источниками.

Объектами инновации являются следующие проблемы: как повысить мотивацию учебновоспитательной деятельности; как увеличить объем материала, изучаемого на уроке; как ускорить темпы обучения; как устранить потерю времени и т.д.

Внедрение ИКТ в процесс преподавания в частности уроков иностранного языка позволяет расширить образовательное пространство, активизирует познавательную деятельность, позволяет развить интеллектуальные творческие способности студента, формирует ответственное отношение к учебе. Знания и умения студент начинает приобретать по собственной воле, без принуждения, приобретать знания становится интересно и престижно.

Современный специалист - это широко образованный человек в какой-то конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку, способный к постоянному повышению квалификации. И для такого специалиста знание иностранного языка - необходимое условие его профессионализма, позволяющее ему работать с информацией, доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами по профессии в разных странах.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого студента. Выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. Задача преподавателя- активизировать познавательную деятельность студента в процессе обучения иностранному языку.

Одной из форм повышения эффективности по иностранному языку средствами ИКТ является проектная деятельность. Проект в большой степени соответствует реализации задачи развития заинтересованности студентов в учебной деятельности в сфере иностранного языка, и тем самым повышению эффективности процесса обучения. Метод проектов формирует у студентов коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формировать мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по общению, развивать умение добывать информацию из различных источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке.

Сегодня использование информационных технологий возможно не только на специализированных интегрированных уроках, но и на обычных уроках иностранного языка, на разных этапах обучения студентов. Этот процесс обучения, делает урок более интересным, разнообразным, интенсивным. Этот метод позволяет студенту с интересом учиться, находить источник информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний.

Применение метода дискуссии позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, их самостоятельность, формирует культуру творческого оперативного мышления, создает условия для использования личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. Ролевое общение реализуется в ролевой игре- виде учебного общения, который организуется в соответствии с разработанным сюжетом, распределенными ролями и межролевыми отношениями.

Пре6подаватель организует на занятиях выявление сходств и различий в понятиях, изображениях и текстах, исключение лишней мысли или предмета. Такая технология способствует развитию навыков устной и письменной речи, расширяет словарный запас и лингвистический кругозор студентов. При этом нельзя требовать неестественных ответов и поведения, сосредоточения внимания на ошибках, наличие вводящих в заблуждение примеров. Не следует использовать методы механического усвоения материала вместо творческих видов деятельности, избегать произвольного сочетания грамматических явлений.

Применение метода дискуссии в совокупности с методом проектов позволяет сформировать думающего и владеющего не только иностранным языком, но и разбирающегося в различных проблемах специалиста. Способного ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках.

Методика активизации познавательной деятельности обучаемых является методика ролевой игры, которая может отражать принцип проблемности и позволяет решать проблемные ситуации различной степени сложности. Она может использоваться как самостоятельно, так и в контексте метода проектов, особенно в качестве специфической формы защиты проекта.

Метод коммуникативного обучения иностранному языку является актуальным в современной методике, так как направлен на усвоение языка главным образом посредством концентрации внимания студентов на содержание высказываний.

При работе с компьютерными технологиями меняется роль педагога, основная задача которого - поддержать и направлять развитие личности студента, их творческий поиск. Отношения со студентами строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества.

Можно утверждать, что все современные инновационные технологии имеют ввиду, прежде всего, повышение активности студентов: истина, добытая путем собственного напряжения усилий имеет огромную познавательную ценность.

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс восприятия и обработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и Мультимедийным средствам студентам предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации, которая значительно расширит мотивационную основу учебной деятельности и повысит качество обучения иностранному языку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сысоев П.В., Евстигнеев М.К. Современные учебные Интернет ресурсы в обучении иностранному языку.//Иностранные языки в школе.-2008.-Вып.6-с.2-9.

2. Практический курс методики преподавания иностранным языкам: английский, немецкий, французский: Учеб.пособие/П.К. Бабинская и др.-Мн.- ТетраСистемс, 2003.-288с.

3. Степанова Е.А. Игра как средство развития интереса к изучению языка/Е.А.Степанова//Иностранные языки в школе.2003.-№3.-С.12-19.

4. ВладимироваЛ.П. Интернет на уроках иностранного языка.//Иностранные языки в школе.-2003.-Вып.3с.39-41.

REFERENCES

1. Sysoev P.V. Yevstigneev M.K. Modern educational Internet resources in teaching a foreign language.// Foreign Languages in shkole.-2008-issue 6-s.2-9.

2. Praktichesky Course teaching of foreign languages: English, German, French: Textbooks / P.K. Babinskaya and OE Mn.- TetraSistems, 2003.-288p.

3. Stepanova E.A. Play as a means of developing interest in the study of language / E.A.Stepanova // Foreign Languages in shkole.2003.-№3.-S.12-19.

4. Vladimirova L.P. Internet on foreign language lessons.// Foreign Languages in shkole.-2003-Vol.3-s.39-41.

Шет тілі сабатарында азіргі заман акпаратты коммуникативті технологиялар желісін олдану Тйіндеме. Студенттерді шет тілін йрену барысында АКТ-ны тиімді пайдалану оларды білікті интерактивтік рекетін, ксіптік біліктілігін алыптастырады, зін-зі дамытуа жне зіндік абілеттілігін саналы трде жетілдіруге кмектеседі. азіргі тада алымдар оу процесінде апаратты технологияларды жетілдіруді тсілдерін іздестіруде.. И. Сатпаев атындаы азТУ жоары курс студенттеріне мультимедиялы сыныптар мен интернетті олдану оларды ксіптік оытуыны сапалы дрежесіні суіне, студенттерді маызды таырыптара деген танымды ызыушылыын арттыруа, яни болаша ксіптік мамандыына дайындыын алыптастыратынын тжірбиелер крсетеді. Берілген маалада таырыпты зекті зерттеулерін негізге ала отырып, болаша мамандарды дайындау барысында аылшын тілінен техникалы жоары оу орнында АКТ-ны олдану дістері крсетіледі. орытындыда АКТ-ны оу барысында олдану негізіндегі зерттеу дістеріні негізгі тйіндемелері мен нтижелері мазмндалады.

Тйіндеме сздер: Апаратты-коммуникативтік технология (АКТ), шет тілдер (ШТ).

The utilization of modern information-communicative technologies at foreign language lessons Summary. Effective utilization ICT in training to a foreign language makes active ability of interactive interaction at students, forms professional competence, ability to self-development and self-improvement. During the present period scientists conduct active searches of ways of optimization and modernization of information technologies in educational process. Experience has shown, that use of multimedia classes, the Internet students of older years KazNTU named after K.Satpaev leads to improvement of quality of level of vocational training, stimulates informative interest at students to the most significant and important themes, i.e. the motivational component of readiness for the future professional work is formed. In given article the urgency of a theme of research is proved, the role and place ICT in vocational training of the future experts is defined, methods of use ICT at foreign language lessons in a technical college reveal and results of skilled-experimental work with students of older years KazNTU named after K.Satpaev are given. In the conclusion the basic conclusions and results of research of a technique of use ICT in educational process are stated, prospects for the further researches are designated.

Key words: It is information–communicative technologies (further – ICT), a foreign language (further - FL).

УДК 378.

ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Рассматриваются аспекты подготовки специалистов в области информационных технологий на основе предъявляемых современных требований. Получены выводы по моделированию профессиональной компетентности специалистов информационного профиля.

Ключевые слова: инновационная компетентность, информационные технологии.

В настоящее время в мировой науке особенно интенсивно развиваются информационные технологии, которые требуют незамедлительной разработки новейшего экспериментального и эксплуатационного оборудования и устройств. Сложность подготовки кадров в области информационных технологий заключается в том, что должна быть использована принципиально новая модель профессиональной подготовки, основанная на существующем многообразии форм дидактических моделей образования. Таким образом, возникает потребность в совершенно новых для Казахстана специалистах, чья функциональная деятельность до конца еще не исследована.

Накопленный опыт по изучению проблемы подготовки специалистов информационного профиля позволяет выделить следующие три аспекта образовательного процесса. Во-первых, происходят значительные изменения, характерные для всех специальностей, связанные с интенсификацией деятельности любого специалиста, внедрением информационных технологий и обновлением знаний, умений и навыков (ЗУН). Во-вторых, существует особая специфика данной профессии – требование формирования готовности специалиста к физическим и умственным перегрузкам, устойчивому психологическому состоянию личности, более глубокому взаимодействию и пониманию между людьми. В-третьих, происходят характерные изменения в педагогической науке, которые также накладывают отпечаток на реформирование процесса подготовки специалистов информационного профиля.

Какие же требования в соответствии с этими изменениями предъявляются к современным специалистам информационного профиля? Это: высокие интеллектуальные способности, профессиональное мышление на основе твердых знаний и понимания всех процессов, физическая, моральная и психологическая устойчивость, профессиональная компетентность, готовность к совершенствованию профессиональных знаний, высокая социальная сознательность, коммуникативная компетентность, информационная культура, дисциплинированность и др.

В целом наблюдается диспропорция между постоянно возрастающим спросом специалистов в данной области и предложением на рынке труда, причем проявляется тенденция к уменьшению численности специалистов, готовых для работы в области информационных технологий. В чем причины создавшейся ситуации?

Первая причина - повышенные морально-психологические требования. Деятельность, сопряженная с высокой моральной ответственностью большими физическими нагрузками, незаурядными умственными способностями, предъявляет особые требования к подготовке специалистов для работы в условиях повышенной опасности.

Вторая причина - низкий уровень социальной защищенности людей, работающих в этой отрасли, что отрицательно сказывается на мотивации при выборе специальности. В комплексе требований, предъявляемых к ним, важное значение приобретает уровень профессиональной квалификации. Квалификацию следует рассматривать как часть компетенции специалиста, которая означает интегральное качество личности, объединяющее специальные знания и умения, индивидуальные способности, отношение к труду и социальному окружению. При трактовке компетенции акцент делается на способности действовать самостоятельно и ответственно. В силу чего определяется третья причина: повышенные требования к интеллектуально-познавательным способностям.

Наконец, сам процесс подготовки специалистов осуществляется на недостаточно высоком техническом уровне, так как учебно-воспитательный процесс требует выполнения большого числа лабораторных работ, практики, на базе дорогостоящего оборудования и потребления больших мощностей энергии, что в настоящее время не каждый вуз может себе позволить.

Профессиональная компетентность специалистов информационного профиля включает три компонента: специальный, социальный и личностно-творческая компетентность. В специальную компетентность помимо специальных ЗУН входят умение проектировать свою профессиональную деятельность, обновлять профессиональные ЗУН, а также знания и умения технологии принятия профессиональных решений.

Социальная компетентность включает коммуникативную культуру личности, готовность к использованию информационно-коммуникационных технологий, ЗУН языков, умение работать в команде, сотрудничать с коллегами, готовность к принятию социальной ответственности за свой труд, профессиональные решения, влияние на окружающую среду и др.

Личностно-индивидуальная компетентность включает ЗУН по самопознанию, владение способами самовыражения, способность к самомотивированию, саморефлексии, саморазвитию личности в профессиональной и индивидуальной деятельности, устойчивость к профессиональной и личностной деформациям, готовность к развитию индивидуальности в рамках профессии, готовность к личностно-профессиональному росту, самоорганизации и самореабилитации. На основе данной модели разработана структура профессиональной компетентности специалистов информационных технологий (табл.1).

В подготовке специалистов-инженеров должно быть усилено формирование специальной компетентности через углубление фундаментальной теоретической подготовки, технических дисциплин, информатики. Особое внимание должно быть уделено изучению иностранных языков, в частности английского. Это диктуется значительностью процессов глобализации общества, международной кооперацией научного сообщества.

Новыми требованиями и особенностями современной подготовки специалистов информационных технологий является усиление профессиональной компетентности, сочетание жесткой дисциплины и стремления личности к совершенствованию знаний и своей личности, коммуникативные навыки общения, языковые знания, готовность к обновлению профессиональных ЗУН, высокая гражданская ответственность, а также владение умениями и навыками психологической релаксации, устойчивости к физическим и умственным перегрузкам и др. Все это требует сочетания различных методологических подходов педагогической науки – системного, личностного, синергетического, компетентностного и др.

Компетентностный подход в педагогике определяет поворот к усилению практической профессиональной подготовки студентов, т.е. формирования не только педагогически адаптированных ЗУН, но и опыта творческой деятельности и эмоционально-волевых отношений к миру, другим людям и самому себе, и главное, опыта практической деятельности через увеличение производственной и научно-исследовательской практики студентов.

Обобщая и оценивая результаты проведенных исследований можно с уверенностью констатировать, что разработано и апробировано теоретико-методологические и научнопрактические основы подготовки специалистов в области информационных технологий [1].

Модель функциональной деятельности специалистов информационных технологий

Функц ИНЖЕНЕР -ТЕХНОЛОГ ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕР - МЕНЕДЖЕР

Разрабатывает программы, Разрабатывает на компьютере Составляет бизнес-планы.

проектировочная составляет техническую совершенствует оборудование, информационные связи подразделений, согласовывает работает с подрядчиками, информацию, налаживает связи коммуниеативно – организационная технологической подготовки установке, и подразделением деятельность отдельных Выявляет технологические Устанавливает причины сбоя в Изучает спрос на качественно диагностическая номенклатуру измерительных определяет степень его износа, производительные Анализирует причины сбоя, Анализирует показатели по Анализирует организационноинформационномоделирует ситуации на расходу материалов на технические, экономические, и аналитическая компьютере, готовит научно- ремонтно-эксплуатационные социально-психологические Контролирует соблюдение Обеспечивает бесперебойную и Контролирует разработку и контролирующая Проведенные мною теоретические исследования, а также реализация на практике спроектированной педагогической системы подготовки профессионально-компетентного специалиста в области информационных технологий вносят существенный вклад в решение проблемы обеспечения такими специалистами запросов заинтересованных министерств и ведомств республики, кадровом обеспечении работ.

Социальная значимость работы заключается в том, что проектируемая модель подготовки профессионально-компетентного специалиста в области информационных технологий предусматривает формирование у будущих специалистов социальной компетентности, а именно овладение гуманистической культурой, социальной устойчивостью, ответственностью за результаты своего труда, безопасность жизнедеятельности и окружающей среды в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заманова C.К., Мурадов А.Д. Инновационная подготовка специалистов архитектурно–строительного профиля // Сборник материалов международной научно - практической конференции «Архитектурностроительное образование Казахстана: развитие и перспективы», посвященной 50-летию архитектурного образования в Казахстане. – Алматы: КазГАСА, 2011. – С. 222-224.

Апаратты технология саласында келешек маманны инновациялы біліктілігі Тйіндеме. Апаратты технологиялар саласынла азіргі талаптар негізінде маманды дайындау аспекттері арастырылады. Апаратты профильді маманыны ксіби біліктілігіні модельдеуіне тжырымдар алынды.

Тйін сздер: инновациялы біліктілік, апаратты технологиялар.

Innovative competence of the future specialists in the field of information technologies Summary. Considered the aspects of the training of specialists in the field of information technology on the basis of requirements of modern requirements. Conclusions obtained by modeling professional competence of experts profile information.

Key words: the innovative expertise and information technology.

УДК 378. БІЛІМ, ЫЛЫМ ЖНЕ НДІРІСТІ ШТАСТЫРУ – ЖОАРЫБІЛІМ БЕРУ

САПАСЫН АРТТЫРУДЫ КЕПІЛІ

Аннотация. Білім, ылым жне ндірісті штастыру – бл білім, ылым жне ндіріс йымдарыны зара байланысандаы ммкіндіктерін орта пайдалану,мамандарды дайындауда, біліктіліктерін арттыруда, сондай-а ылыми-зерттеу жмыстарын жргізуде, ылыми жобаларды ндіріске енгізуде бірлесіп ебек ету.

Мндай штастыру процестері ебек етуді ртрлі баыттарын жне ртрлі формаларын амтиды.

Тйін сздер: білім, ылым жне ндірісті штастыру, білім, ндіріс, ылым кешені, ндіріс тиімділігі.

Елбасымыз Нрслтан Назарбаев зіні азастан халына арнаан биылы 2014 жылы «азастан жолы – 2050: Бір масат, бір мдде, бір болаша» атты Жолдауында «...барлы дамыан елдерді сапалы бірегей білім беру жйесі бар. лтты білім беруді барлы буыныны сапасын жасартуда бізді ауымды жмыс ктіп тр» деген еді [1].Елбасымызды креген саясаты жастарды болашаын глдендіру, біліммен аруландыру, халыаралы аренада еркін арыматынаса тсе алатын, сраныса ие мамандарды дайындау, білімді, жан-жаты дамыан, жетілген жастара сенім арту, кез келген мемлекетпен бсекеге сай тратын жас мемлекетімізді іргетасын берік алау.

Жоары білім ордаларыны ылыми-зерттеу университеттеріне айналу дерісі іске асырылу кезеінде болашаты иелеріне, елімізді болашаын жасайтын жастар шін білім беруді е жаашыл, е сапалы лгілерін олданыса ендіру ола алынуда. Білім сапасын ктеру масатындаы бл згерістер жастара білім алумен атар ылыммен айналысуа, алан білімдерін ндірісте олдана білуге жадай жасайтын бірден-бір жол болып табылады. Ізденіске, жаашылдыа тарту жолында ылымны берер лесі мол боландытан, жас буынны жаа идеяларын, жаашыл кзарастарын ылыми трде негіздей отырып, оны ндірісте пайдалану - елімізді экономикасын ктеруде маызды рл атарады, рі зор ыпал етеді. азіргі тада кптеген ндіріс орындарында білімді де, білікті мамандар тапшы. ндіріс орындарыны экономикалы бсекелестік кезеде німділіктері мен тиімділіктері білімді жне білікті мамандарды олында.

Халыаралы аренада бсекеге сай мамандарды сіп-жетілуі азіргі тада жастара жасалынып жатан ммкіндіктер мен беріліп жатан білімні сапасына байланысты. Сондытан да білім, ылым жне ндірісті штастырусапалы білімді, рі білікті маман дайындауды негізгі айнаркзі болып табылады.

Білім, ылым жне ндірісті штастыру – бл білім, ылым жне ндіріс йымдарыны зара байланысандаы ммкіндіктерін орта пайдалану, мамандарды дайындауда, біліктіліктерін арттыруда, сондай-а ылыми-зерттеу жмыстарын жргізуде, ылыми жобаларды ндіріске енгізуде бірлесіп ебек ету. Мндай штастыру процестері ебек етуді ртрлі баыттарын жне ртрлі формаларын амтиды.

Жалпы білім, ылым жне ндірісті штастыруды іске асыруды кптеген трлері бар [2,3]:оуылым ндірістік кешендер;филиалдар жне базалы кафедралар;ылыми оу жне инженерлік орталытар;білім алушыларды жекелей масатты трде дайындау жйесі;технопарктер;білім алушылар мен мамандарды творчестволы жымдары.

р трлі жадайларда жне натылы бір білім беру мекемелерінде штастыруды бл трлеріні райсысынызіндік бір ерекшеліктері болады. Бгінде жоары оу орындарыны тлектеріне ойылатын талаптар замана сай згеруде. Ксіптік біліктіліктер мамандарды ылыми білім дегейіне жне заман талабына сай бсекелестікке абілеттілігіне, білім дегейін немі ктеруіне жне сол алан білімдерін ндірісте олдана білу дегейіне арай аныталады. оамны тез лемеуттік-саяси жне экономикалы згеру кезеінде ндірісті тиімділігін арттыруды тездету шін білікті жне сапалы білімді мамандарды ажеттілігі зекті мселені бірі болып отыр.

ндірістерді білікті жне сапалы білімді мамандармен амтамасыз етуде мамандарды дайындауды е негізгі айнар кзі жоары оу орындары болып табылады. Жоары оу орындары мен ндірісті байланыстырушы е негізгі буын –оу кезеінде тетін ксіптік жне ндірістік тжірибе. Білім, ылым жне ндірісті штастыруды трі болып саналатын білім-ылым-ндірістік кешендерді дегейі техникалы жоары оу орындарыны білім алушыларыны тетін ндірістік тжірибелеріні дегейін крсетеді.

ндірістердегі жне ылыми мекемелердегі блімшелер мен базалы кафедралар білім, ылым жне ндірісті штастыруды жоары сатысы болып табылады. Блімшелер мен кафедралар ндірісті ылыми-зерттеу базалары мен зертханаларын оу рдісінде тиімді пайдалануа ммкіндік жасайды. Мндай зертханалар жоары оу орындарында болмауы ммкін. Білім алушыларды жаа баытта дайындау шін ндірістік оу зертханалары аса ажет, рі ндіріс мамандары мен жоары оу орындарыны оытушыларын ылыми-зерттеу жмысын жргізу барысында бірігіп ебек етулеріне ыпал етеді.

Іргелі ылыми-техникалы мселелерді шешу шін ндіріске ылыми сыныстырды енгізуді тездету шін, зерттеу таырыбына сай масатты трдегі ылыми инженер мамандарды дайындау шін ылыми оу орталытары рылады. Ал инженерлік орталытар жаа техникалар мен технологияларды жасап, оларды ндіріске енгізу мселелерін шешу шінрылады. Мндай орталытарды рамына конструкторлы бюролар, ылыми-зерттеу институттары мен жоары оу орындары кіреді. Сондай-а жоары оу орындарыны ішіндегі оытушылар мен білім алушыларды творчестволы жымы білім, ылым жне ндірісті штастыруды ішкі тріне жатады. Білім алушыларды ылым жолына тартуда білікті оытушыларды басшылы етуі болаша мамандарды сапалы білім алуларына, абілеттерін дамытуларына барынша о сер етеді.

Білім алушыларды жекелей масатты трде дайындау жйесі білім алушыларды жеке абілеттеріне, икемділіктеріне арай арнайы маман дайындауа баытталан. Бл жоары оу орны мен ндірісті арасындаы келісім-шарт бойынша іске асырылады.

Білім, ылым жне ндірісті штастыруды е озы тріні бірі – бизнес-инкубатор жне ылыми-технологиялы парктер (технопарктер). Экономикасы дамыан елдерде алдыы атарлы жоары оу орындары ылыми-ндірістік рылымын инновациялы бизнес-инкубатор жне ылыми-технологиялы парктер негізінде ран.Сонымен атар, зерттеу орталытарыны ылымитехникалы ммкіндіктерін барынша тиімді пайдалануа баытталан айматы ылыми-ндірістік кешендер жасалынан. Мндай кешендерде ірі ксіпорындарды ылыми-зерттеу блімдері, ылыми зертханалары, жоары оу орындарыны ылыми-ндірістік инновациялы жне апаратты орталытары орналастырылан. ылыми-ндірістік кешендерде жымды байланыстар, келісімшарттар, зара тжірибелік алмасулар іске асырылады. Білім-ылым-ндіріс кешендеріні пайда болуы жоары оу орны дегейіндегі ылыми жобаларды ндіріске ендірумен ана шектелмей, сапалы дегейдегі мамандарды дайындауа да ммкіндік береді. Бл кешендер білім-ылым-ндіріс баытына бет бруды е тиімді ммкіндіктері жне білім, ылым мен ндірісті интеграциялауды йымдастыру мселелерін шешуді барынша тиімді жолы болып табылады.Мндай кешендер зімізді лтты жоары оу орындарымызда рылып, олдау табуда. Білім алушы жастара о ыпалын беруде. азіргі тада з жастарымыз да техникалы ылым жолына кптеп бет бруда.

Бізді білім алушыларымыз ндіріспен тікелей байланыс жасап, ндірістік тжірибелерден туде.

Кптеген тлектеріміз сол ндіріс орындарында алып, ебек етуде.

орыта келе, білім, ылым жне ндірісті штастыруды озы трлерін жастара білім беруде пайдалануды тиімділігі аса зор екені крінеді. Жас мамандарды ндіріс орындарына бейімделуіне, заманны згеру ыпалына арай икемделе білуіне, здерін-здері бсекелестікке ттеп беруге дайындай білуге жол ашады. Бл озы рдісті одан ары дамуы шін дістемелік негіздерін, лгілерін, білім, ылым жне ндірісті штастыруды трлеріні лайыты сипаттамаларын жасау ажет.

ДЕБИЕТТЕР

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 г.

2. Заварзин В.И. Подготовка инженеров - оптиков на отраслевом факультете // Вестник МГТУ. Сер.

Приборостроение. 2000. № З.С. 124-127.

3. Заварзин В.И., Гоев А.И.Интеграция образования, науки и производства. Российское предпринимательство № 4 (16). 2001.С. 48-56.

REFERENCES

1. Message from the President of the Republic of Kazakhstan NursultanNazarbayev to the people of Kazakhstan. January 17, 2. Zavarzin VI Training of Engineers - opticians at sectoral faculty // Herald Bauman. Ser. Instrument. 2000. № ZS 124-127.

3. Zavarzin VI, Goev AI Integration of education, science and industry. Russian Entrepreneurship number (16). 2001, pp 48-56.

Интегрирование образования, науки и производства – гарантия качественного образования Резюме. Интегрирование образования, науки и производства – это взаимоотношение образования, науки и производства во взаимных целях, в подготовке кадров, повышении квалификации. Совместное проведение научно-исследовательских работ, внедрять научные результаты в производство.

Ключевые слова: образование, наука ипроизводство, интеграция, качество образования, эффективность призводства.

Integration of education, science and production - to guarantee quality education Summary. Integration of education, science and industry - is the relationship of education, science and industry for mutual purposes, training, professional development. Joint conduct of scientific research, to introduce research results into production.

Key words: education, science and manufacture, integration, quality of education, the efficiency of production.

ОЖ. 378.

МАМАНДЫА АТЫСТЫ МТІНДІ МЕГЕРТУДІ МАЫЗДЫЛЫЫ

Тйіндеме. Бгінгі тада студенттер алатын апарат жан-жаты дамыан. Атап айтса, интернет желісі мен электронды поштаны суі, кнделікті трмыста олданыса енуі, студенттерді ойлау жйесіні артуына, апараттарды мол абылдауына з серін тигізіп отыр. Сондытан оытушы студенттермен тыыз атынас орната отырып, шыармашылы байланыста болуы керек. Соы жылдары жоары оу орнында аза тілін мамандыа сйкес оыту тілді олданыс аясын кеейте тсті.

Орыс тілді аудиторияда студенттерді азаша сйлеуге йрету е негізгі зекті мселеміз болып табылады.

Оу рдісін йымдастыруды негізгі жне басты формасы – саба екендігі млім. Мемлекеттік тілді студенттерге йретуді басты жолы аза тілі сабаын дрыс тымды йымдастыру болып табылады.

аза тілін оытуды баса лт кілдеріні, сіресе, студенттер ауымыны ауызша тілімен атар, мамандыына байланысты баытталан лексиканы жазылым рекеті арылы мегертуді орны ерекше.

Оытушыны басты міндеті-болаша маман иелеріні сздік орын мамандыа байланысты лексикамен молайту, жазбаша тілдік атынасты жзеге асыру болып табылады.

Тйін сздер: мтін, дістеме, ксібі, сздік ор, малмат, щу рдісі, тымды йымдастыру Бгінгі заман талабына сай нарыты экономика ркендеп отыран кезеде студенттерді, яни болаша мамандарды ой-рісіні жан-жаты бай болуы, тілді мегеруде «аза тілі-аза халыны ана тілі» екендігін сезіне отырып, елімізді экономикасын, мдениетін дамытан асыл мра ретінде тани білуі ажет.

Кез-келген жадайларда оам шін те пайдалы іс істеу шін болаша маман з мамандыынан брын, адам бола білу мамандыын игеріп, аза халыны тілін, тарихын, мдениетін бойына сііріп, оны жаластырушы болып халыа танылуы тиіс.

Осы орайда студенттерге аза тілін оыту – е маызды іс. аза тілін оыту процесінде тіл дамыту жмыстарын жзеге асыра білуі, ойын ашы айтуы, йреніп отыран тілді зіне тн дыбыстарын дрыс айтып, сзді, буынды мнерлеп ои алатын болуы негізгі талаптар болып табылады.

Оытушы зіне ажет ылыми-дістемелік шеберлікті мегеруі тиіс. Студентті психикалы абілетін, іскерлігін тымды жетілдіріп, сабаты наты дерекке сйене отырып тартымды ткізсе, сзсіз масатына жетеді. Оытушыны ебегіні жемісті болуы оны біліктілігіне, дістемелік шеберлігіне байланысты. Оытушы з ісін зерттеп жаашыл діс-тсілдермен студенттерді білім сапасын арттыруы керек.

Кнделікті сабата осы міндеттерді басшылыа алып, студенттерді сздік орын байытуа кіл бліп, сйлем рата білуге, байланыстырып сйлеуге жаттытырып жне оны элементтерін, крнекті жне техникалы ралдарды пайдалануа баса мн бергені тиімді. Белгілі бір ылым саласынан толы малмат алу шін, терминдерді игеру, болаша маман-з ана тілімен атар, мамандыа байланысты сздерді йреніп, сздік орын байытуы керек. Оны келешекте ызмет барысында олдануы оларды білімді де іскер, жан-жаты, з мамандыын жетік мегерген тере білімді маман болуына аса ажет.

аза тілін орыс тілді студенттерге оыту оларды біліктілігі мен білімділігін, ойлау ммкіндігін жетілдіру масатына баытталады.

Мамандыты ай саласы болмасын оамдаы ызметін тіл арылы ана жзеге асыра алады.

Тілді студенттерді болаша мамандыымен байланыстырып оыту тілді йренуге деген мтылысты арттыруды маызды тсілі.

Мамандыа атысты мтіндерді мегергенде студенттер сз жйесін тсінеді, рі сзді орынды олданылуы арылы ойды толы жне дл жеткізуге алыптасады. Сонымен атар з мамандыына байланысты ызмет ететін сан алуан маыналы сздерді жете тсініп, талдап, тадап олдана білуге йренеді. Сол арылы мамандыына ажетті терминдерді мегеріп, оларды кнделікті атынас ралы ретінде олдануды ажеттілігін біледі.

Мамандыа атысты мтіндер мазмнын наты дрыс тсінуін амтамасыз етуге арналан жмысты трлерін белгілеу ажет. Мтінмен жмыс арылы, оны мазмнын ана емес, мтіндегі тілдік ралдарды олданысын есте сатау, ойын, тілін дамыту жмыстары да басты назарда болуы тиіс. Мтінді оытуда, оны мазмнын студент наты тсіну шін таырыпты ішкі бліктеріне студент кілін аударуымыз ажет. Ол шін мтіндегі ішкі р бліміне жеке таырып ойызып, р блікке сратар ойып, оан жауап бергізу арылы тірек сздерді тапызу жмыстарын жргіземіз.

Мтінде тілді барлы дегейіне атысты тілдік тлаларды брі орын алады. Сондытан мтін арылы тілді грамматикасын оытуа болады. Ал трлі дегейдегі тілдік тлаларды бріні тйісетін орны–мтін. Сол себепті ол тіл оытудаы басты тла болып саналады.

Мтін арылы тілдік атынасты барлы трі йретіледі. Ол мтінді оыту рекетімен бірге, мтін бойынша гімелеу арылы сйлеу рекетіне, мтін бойынша сра-жауап арылы тілдесім рекетіне, мтін бойынша мазмндама жазызу арылы жазу рекетіне, мтінді оумен бірге тыдау рекетіне, мтін туралы ойын жеткізе айту рекетіне йретіледі.

аза тілін оытуда мамандыа байланысты мтіндерді мегерту маызды. Оны мынадай себептері бар:

–студентті мамандыа байланысты мтіндер ызытырады;

–мамандыа атысты азаша терминдермен танысады, сол арылы сздік орын байытады;

–мамандыа байланысты мегерген сздік ор ай салада болмасын ажет;

–мамандыа байланысты мтін студентке маманды жнінен осымша малматтар береді;

Маманды бойынша берілетін мтінге ойылатын талаптар мынадай:

–мтіндер аяталан ойды білдіретін бірттас мазмнды болуы керек;

–мтін мазмны студент шамасына лайыты, тсінікті болуы тиіс;

–мтінде мамандыа байланысты сздер болуы керек;

–мтін мазмны студентті ызытыратын тартымды, пайдалы малмата рылуы тиіс;

–мтін тілі деби тіл нормасына сай болуы тиіс;

–мтін клемі бір беттен аспааны дрыс;

Жоарыда аталан талаптарды ескергенде тіл йренушілерді сйлеу тілін алыптастыруда мтіндерді орны ерекше болып табылады. Сз адамдарды зара арым-атынас жасауыны аса маызды ралы.

аза тілін оытуда студенттерге сзді маынасын жете тсіндіру те ажет. Орыс тілді студенттерге азаша сйлеуге йрету шін олара аза тіліні белгілі бір шамадаы сздік орын мегертіп, сздерді дрыс айтуа, сауатты жазуа, ауызекі тілде дрыс олдануа дадыландыру керек.

Студент мамандыына атысты мтінді мегеруде техника тілін азаша тсінуі керек. Ол шін студентті сздік оры болуы тиіс. Оларды з ойын біреуге жеткізе білуі тілді оытудаы негізгі жмыстарды бірі. Саба барысында мамандыа атысты мтінмен бірге грамматика да атар жреді. Тіл йренушілерді азаша сйлеу тілін мамандытарына сйкес жетілдіру масатында лексика басым баытта мегертіледі. Студенттерді мамандытарына баыттап оыту – болаша мамандарды аза тілін сауатты біліп шыуы шін тымды тсіл болып табылады.

Мамандыа атысты тілді мегертуде дістемелік оу ралдарыны да басты орын алатыны белгілі. Онда мамандыа баыттап оытуды жйесі мен масаты белгіленіп, міндеті айындалады.

мір талабына сай мндай дістемелік оу ралдарын масата сай толытырып, жетілдіріп отыран дрыс. Сондай-а тіл йренушілерді талап-тілегі ескеріліп, оытушы з тарапынан тжірибесін байытып отырады. Бл тілді йретуді масатына жетудегі басты кмекші рал болып табылады.

Мамандыына байланысты орыс тіліндегі ылыми мтінді азашаа аудару жмысы тілді оытуда лкен ызмет атарады. Жмысты бл трі студентті аза тілінен алан білімін тжірибеде олдануа жаттытырады. Бл здік жмыс. Студент мтінді аударуды зінше жасайды, оан бл істе сздік ана кмектеседі. Сздік арылы студент зіне таныс емес сзді азаша аудармасын іздейді. Мтіндердегі сйлемдерді азашаа аударуда студент здері білетін сйлем модельдеріне сйенеді. Сйлем трлеріні лгілері студенттерге йретілген жне ол лгілер бойынша сйлем рау дадысы да бірсыпыра алыптастырылан.

Орыс тіліндегі мамандыа байланысты ылыми мтіндерді аза тіліне аудару – студентті азаша сйлеуге апаратын жолды бірі.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 11 |


Похожие работы:

«ПРОЕКТ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Председатель Начальник городского комитета департамента образования профсоюза работников образования города Братска города Братска _К.В. Кулинич А.А.Коротких _2012г. _2012г. ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе молодых руководителей Дебют – 2012 I Общие положения 1.1. Учредителями конкурса молодых руководителей Дебют – 2012 (далее Конкурс) являются департамент образования администрации города Братска и городской комитет профсоюзов работников образования. 1.2....»

«Проф., докт. Себахаттин Балджы, проф., докт. Длтбек Сапаралиев (Кыргызско-Турецкий университет “Манас”, г. Бишкек / Кыргызская Республика) РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА В ВОСПРИЯТИИ ТЮРКСКОГО МИРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ Резюме Несомненно, что всемирно известный писатель, мыслитель, дипломат и общественный деятель Чингиз Айтматов как представитель тюркоязычного народа за свою плодотворную жизнь феноменальным талантом и активной международной деятельностью внес огромный вклад в познание миром тюркской...»

«Потенциал интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования Правительство Астраханской области Министерство образования и науки Астраханской области Астраханский инженерно-строительный институт Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова Потенциал интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования Материалы II Международного научного форума молодых ученых, студентов и школьников г. Астрахань, 20–24 мая 2013 г. Астрахань 2013 1...»

«467 ПУ Б Л И К А Ц И И Мария Янес Фаня Давыдовна Люшкевич В 2007 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Фани Давыдовны Люшкевич — этнографа, ираниста, исследователя Средней Азии и, в частности, Бухарского оазиса. Фаня Давыдовна родилась в Ленинграде 5 декабря 1927 г. в семье бухгалтера и учительницы. Всю войну семья провела в блокадном городе. Девочка продолжала учиться в школе и оказывала посильную помощь фронту. 30 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ф.Д. Люшкевич (тогда...»

«Самая крупная медицинская библиотека МедНик предоставит вам доступ к медицинской литературе. Электронная библиотека собрала в себе медицинские книги, журналы и справочные материалы которые будут полезны как специалистам, так и их пациентам. Разделы библиотеки: Теоретическая медицина Гомеопатия Саморазвитие Литература о красоте Анастезиология Питание Диабет Здоровье ребенка ДЦП Сердце Клиническая медицина Наркология Фармацевтика Журналы Реаниматология Психология Массаж Здоровье ребенка...»

«, № 3(21) 2012 Культурно-просветительсКий и литературно-художественный журнал Главный редактор издается ежеквартально при участии: Андрей РЕБРОВ союза писателей россии; Зам. главного редактора Валентина ЕФИМОВСКАЯ санкт-петербургского отделения ответственный секретарь союза писателей россии; Владимир МАРУХИН Шеф-редактор собора православной интеллигенции санкт-петербурга; электронной версии журнала Николай СТАНКЕВИЧ руководитель Зао утро; редакционно-издательского отдела Татьяна МАКАРОВА...»

«Центр политических технологий Инвестиции в будущее России Отчет по исследованию модернизационных проектов Москва-2010 2 Содержание Оглавление Сведения об исследовании Основные выводы Модернизация в зеркале мнений экспертов и бизнеса Рейтинг проектов Инвестиции в будущее России Рейтинг по критериям Анализ восприятия проектов Проект создания семи федеральных университетов Проект всероссийского образовательного форума Селигер Проект Научно-технического музея XXI века Проект Президентской...»

«№7 312 А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й ФОРУМ Галина Комарова Женский портрет в научном интерьере Идея интервьюирования женщин-антропологов из разных стран (США, Канада, Франция, Япония, Великобритания, Голландия, Германия) возникла у меня весной 2006 г. во время пребывания в Вашингтоне. Там (в Вудроу Вилсон Центре) мне довелось в течение полугода общаться с представительницами самых различных научных сообществ, школ, направлений, взглядов, объединенных при этом общими профессиональными...»

«г. Белгород Дайджест новостей 1. МЭР: ослабление рубля уже затронуло рост цен на продовольствие 2. S&P: Если не урегулировать кризис на Украине, рубль обесценится на 10% 3. Moody’s поставило рейтинг РФ на пересмотр с перспективой понижения 4. ЦБ меняет резервы на валютные свопы 5. Дешево летают: стоимость авиабилетов в России снизилась на 30% 6. Хождение доллара в России может быть ограничено 7. Тимченко инвестирует деньги от продажи доли в Gunvor в России 8. Руководители немецких концернов...»

«1 ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЛОВАРЯ Андрей Топорков Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь В области русской фольклористики начало XXI в. ознаменовалось небывалым всплеском эдиционной активности. Выходят в свет серийные издания: Памятники русского фольклора, Русский фольклор, Из истории русской фольклористики, Славянский и балканский фольклор, Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока, Исследования по фольклору и мифологии Востока, Сказки и мифы народов Востока, Славянская...»

«Предисловие Российская Ассоциация Прямых и Венчурных Инвестиций (РАВИ) предлагает участникам Первого Российского Венчурного Форума Аналитический Обзор за 2003-2004 годы о венчурных фондах и фондах прямых инвестиций, действующих в России. Обзор, подготовленный РАВИ в прошлом году, охватывал 10-летний период развития рынка прямых и венчурных инвестиций (1994-2004 годы). Опыт сбора информации был успешным, в связи с чем было решено перейти на ежегодный выпуск, более детально описывающий события...»

« МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  Федеральное государственное бюджетное   образовательное учреждение   высшего профессионального образования   Пензенский государственный университет (ПГУ)    Пензенское региональное отделение  Общероссийской общественной организации  Ассоциация юристов России        Экстремизму – отпор!    Первый молодежный форум   Приволжского федерального округа    (г. Пенза, 2526 октября 2012 г.)    Материалы форума  Под редакцией  доктора юридических наук, доцента ...»

«рейти к основному содержанию Луговсариум Мирские бренности с точки зрения lugovsa июль 2007 Об ученых степенях Опубликовано вс, 07/01/2007 - 06:43 пользователем lugovsa В очередной раз разгорелась на форуме дискуссия об ученых степенях. Вечная кровоточащая рана советских докторов, которых приравняли в Израиле к простым кандидатам. Шеф мой в своем корот-хайим до сих пор указывает PhD и DSci. Никто из местных не просекает, но ему так приятнее. Решил я покопаться в истории ученых степеней....»

«-2007 II Международный форум “Лазерполитех-2007” Технологии и средства обеспечения огневой подготовки” “Посылать людей на войну не обученными значит предавать их” Конфуций Сборник материалов форума III-я выставка вооружения и специальной тренажерной техники IV-й научно-практический семинар “Лазерные, электронные и иные технологии в огневой подготовке силовых и охранных структур” НОВОСИБИРСК 2008 -2007 2 Сборник материалов II st Materials of the 2 International Международного форума forum...»

«Форум пока без названия Языки => Русский и другие славянские языки => Тема начата: vcohen от Ноябрь 24, 2004, 09:23:51 pm Название: И и Ы Отправлено: vcohen от Ноябрь 24, 2004, 09:23:51 pm Это письмо пришло ко мне в виде приватного сообщения. Превращаю его в топик. Кстати, о каком начале разговора идет речь, я не понял. Цитировать A mozhno vernut's'a k samomu nachalu razgovora, pro zvuki i i i- v russkom iazyke. Ia sejchas pishu essay, kak raz pro eti zvuki s tochki zrenia Optimality Theory...»

«Международная выставка химической промышленности и науки Химия-2011 КОНКУРС ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 25 октября 2011 г. Тезисы докладов Москва 2011 УДК 378:66 ББК 24:35 К64 Конкурс проектов молодых ученых: тезисы докладов. – М.: РХТУ К64 им. Д.И. Менделеева, 2011. – 44 с. ISBN 978-5-7237-0962-1 Организаторы Конкурса проектов молодых ученых: Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева Российский союз химиков ЗАО Экспоцентр РХТУ им. Д.И. Менделеева Сборник материалов составлен на основе...»

«Игорь Игоревич Николаев Александр Владимирович Столбиков Новый Мир 1 С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ: Галине за ее наиполезнейшее колдовство; Дмитрию Чернышевскому и Наркому иностранных дел Кириллу за неоценимую помощь в оформлении общей концепции, а так же за разъяснение ключевых политических вопросов; хcb, Сергею Русову, Игорю Радюкову и Дяде Мише, пришедшим на помощь в самый тяжелый момент и тем весьма способствовавшим; Камрадам с форума www.twow.ru, принявшим на себя тяжкий и...»

«RANGE ROVER II Модели 1994-2001 гг. выпуска с бензиновым V8 (4,6 л) и дизельным TD (2,5 л) двигателями Руководство по ремонту Москва Легион-Автодата 2012 УДК 629.314.6 ББК 39.335.52 Р58 Рэнж Ровер II. Модели 1994-2001 гг. выпуска с бензиновым V8 (4,6 л) и дизельным TD (2,5 л) двигателями. Руководство по ремонту. - М.: Легион-Автодата, 2012. - 704 с.: ил. ISBN 5-88850-132-8 (Код 2048) В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию...»

«XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 17–20 ИЮНЯ 2014 / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ OFFICIAL CATALOGUE 17–20 JUNE 2014 / ST. PETERSBURG XXI INTERNATIONAL EXHIBITION ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР GENERAL PARTNER СПОНСОР ВЫСТАВКИ ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА SPONSOR OF EXHIBITION “ENERGETIKA & ELEKTROTECHNIKA” ООО ПРОФКОМПЛЕКТ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА PARTNERS OF EXHIBITION “ENERGETIKA & ELEKTROTECHNIKA” НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ...»

«Mazda Atenza Модели 2002-2007 гг. выпуска с двигателями LF-DE/VE (2,0 л) и L3-VE (2,3 л) Устройство, техническое обслуживание и ремонт Москва Легион-Автодата 2009 УДК 629.314.6 ББК 39.335.52 M13 Мазда Атенза. Модели 2002-2007 гг. выпуска с двигателями LF-DE/VE (2,0 л) и L3-VE (2,3 л). Устройство, техническое обслуживание и ремонт. - М.: Легион-Автодата, 2009. - 408 с.: ил. ISBN 5-88850-386-7 (Код 3606) В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому...»


 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.