WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, методички

 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 11 |

«Создание наукоемкой экономики – это, прежде всего повышение потенциала казахстанской науки Из Послания Главы государства – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Казахстанский путь -2050: Единая цель, единые ...»

-- [ Страница 4 ] --

Сонымен бірге орыс тіліндегі мтінді аза тіліне аударуы студентті азаша сауатты жазу дадысын алыптастырады. Ол жмыстарды брі азаша сйлеуге жаттытырады, азаша сйлеу дадысын алыптастырады. Оытушы студентті дрыс айтпаан сздеріні дрыс айтылуын крсетіп, сздерді, сйлемді дрыс рауа жаттытырады. Сондытан мтінді баяндауды, гімелеуді бл реттегі пайдасы да зор.

Сонымен атар, аза тілі сабаында зі оитын оу орныны тарихына арналан жне мамандыына атысты мтіндермен жмыс жасап, болаша мамандыына рметпен арауа трбиелеу ісі басты масаттарымызды бірі.

орыта айтса, мамандыа байланысты мтіндер студентке маманды туралы осымша малмат берумен бірге, студентті тілін дамытып, сздік орын байытады да, белсенді сздік орына айналады.

Резюме. В статье рассматриваются тексты о важности усвоения специальности. Главной и важной проблемой в русскоязычных аудиториях является обучение студентов развитие речи на казахском языке.

Главная цель обучения специалиста– пополнять свой профессиональной запас слов на казахском языке.

Открываются возможности в самостоятельном обучении. Лексические темы выбираются на основе грамматического материала отдельной специальности преподаватель ознакомляет с творчеством влиятельных ученых.

Ключевые слова: текст, методика, профессиональный, словарный запас, сведение, учебный процесс, организовать.

Summary. In article texts about importance of assimilation of specialty are considered. The main and important problem in Russian-speaking audiences is training of students speech development in the Kazakh language.

Students are trained grammatical correctly and logically explainably to bring the thoughts. Opportunities in independent training open. Lexical subjects get out on the basis of a grammatical material of separate specialty the teacher acquaints with creativity of influential scientists.

Key words: the text, technique, professional, a lexicon, the data, educational process to organize.

ОЖ ажалиева С.., абжалилова С.М., рманалиева Ш.М., Шыысова Р.К.

.И.Стбаев атындаы аза лтты техникалы университеті,

СЫЗБА ГЕОМЕТРИЯ, ИНЖЕНЕРЛІК ЖНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА

Адатпа. Бл маалада сызба геометрия, инженерлік жне компьютерлік графиканы масаттарымен міндеттері жне оны кнделікті мірде олданылуы тралы айтылан.

Тйін сздер. Кеістік, кескін, аксонометрия, клеке, имарат, сызба, проекция.

Сызба – техника тілі деп ткен асырдан бастап айтыланын білесіздер. Бл лем халытарына орта интернационалды тіл. йткені сызба салу ережелері барлы елдер шін орта,ал згешеліктері жоты асы деуге болады. Сондытан Америкада немесе Жапонияда жобаланан мшинені сызбасын тілмшсіз тсіне беруге болады. Бізді елімізде жобаланан мшинелерді сызбаларына арап, баса елдерде оны жасап шыаруа болады.

Сызбаны алай сызанда тсінікті, алай саланда жеіл болады?Сызба салуды андай дістері болуы ммкін? Сызбаны оу, талдау жне оны пайдаланып есептеп шыару мселелері андай? Осындай кптеген сратара жауап беретін пнді сызба геометрия деп атаан. Сызба геометрия сызбаны салу, оу жне сызбалар кмегімен инженерлік есептерді шешу теориясын оытады. Сызбаны техника тілі десек, онда сызба геометрия осы тілді грамматикасы болып табылады. Жалпы аланда сызба геометрия денелерді бетке немесе жазытыа кескіндеу ережелерін таайындайды. Кескіндеріне арап денені формасын, кеістіктегі орнын анытау есептері де осы пнде арастырылады.

Сызба геометрияны негізгі дістеріні бірі – проекциялау дісі. Берілген денені кескінін салу шін проекциялау аппаратын тадап алу керек. Одан кейін дене кескіні трызылады.Осылайша трызылан кескін толы немесе толымсыз болуы ммкін. Толы кескіндерді пайдаланып ылымны немесе техниканы ртрлі есептерін шешуге болады. Ал толымсыз кескіндерді малімдер, суретшілер пайдаланады. Толымсыз кескіндерде кейбір сызытарды, нктелерді алауымызша алуымыза болады. Біра толымсыз кескінді пайдаланып берілген денені формасын, кеістіктегі орнын дл анытауа болады. Толы кескінде бірде бір нктені, бірде бір сызыты алауымызша алуа болмайды. Толы кескінді пайдаланып берілген денені формасын жне оны кеістіктегі орнын дл анытауа болады. Техникада кбіне толы кескіндер олданылады. Сызба геометрия толы кескіндерді алу жолдарын крсетеді. Дене кескіні толы болуы шін оны неше параметрін крсету керектігі аныталады. Толымсыз кескіндерді толы кескіндерге айналдыруа ажетті параметрлер де есептеледі.

Студенттер сызба геометрияны кнделікті мірде шебер олдана білулері ажет. Сонымен атар, сызба геометрия сызбаларды кмегімен инженерлік есептеріні теориясын оытатын пн болып саналады. Сызба геометрия, инженерлік графика блімдерін жете тсінген студент кеістікте ойлау абілетін рістете отырып, онда орналасан нрсені кескіндерін салу, сызбадаы кескіндері арылы жаа бір нрсені растыру жне сызбада трлі есептерді шыару мселелерін толы мегереді, кен орныны рылымын, темір жне автомобиль жолдарыны рылыстары мен суландыру жмыстарыны геодезиялы барлауларыны сызбаларын салып, жер бетіні рылысын кескіндей алады.

Сызба геометрия бес блімнен трады: перспектива, аксонометрия, Монж эпюрі, санды белгісі бар проекциялар жне клекелер. Аксонометрия мен Монж эпюрі кпшілікке бірдей керек екінші сауаттылыты негізі болып табылады. Ал алан ш блім (перспектива, санды белгілері бар проекциялар, клекелер) сулет, рылыс жне баса да кейбір мамандытар шін керек.

Сызба геометрияны мегеру оайа сопайды. Оны себебі – оушыларды дамыан кеістік ойлау абілетімен атар геометрия мен сызуды орта білім беретін оу орындарыны бадарламасына сай білулері ажет.

Сызба геометрияны техникалы ылымдар атарына осуа болатынын крдік. Ол математикалы ылым болып та есептеледі. йткені оны арастыратын элементтері кнделікті мірден абстракциялау нтижесінде алынан,дістері длелденген длдікпен есепті шешуін анытай алады. Аналитикалы геометрияда денелерді координаталар системасымен байланыстырып, оларды тедеулерін рады, одан кейін осы тедеулерді зерттейді. Проективтік геометрияда денелерді координаталар системасымен байланыстырып, оларды тедеулерін рады, одан кейін осы тедеулерді зерттейді. Проективтік геометрияда денелерді проекциялау нтижесінде згермейтін асиеттерін арастырады. Сызба геометрия денелерді кескіндерін салу, кескіндері бойынша денелерді жаадан растыру жне кескіндерде трлі есептерді шешу мселелерімен шылданады.

азіргі кезде егеменді елімізді аяынан тік трып кетуі жне дние жзіндегі дамыан алдыы атарлы елдер санатына осылу шін техникалы мамандар даярлауды маызы зор жне басты орында тран масаттарды бірі болып табылады. Сол сияты ата-бабаларымыз аманат еткен лан байта жеріміздегі азба байлытарды игеру, еліміздегі халыаралы жне ала аралы автомобиль жолдарын салу, жаа алалар салумен ауылшаруашылыын дамыту масатымен инженер мамандарын дайындауда инженерлік графика пніні алатын орны ерекше.

Мектеп абырасында жргізілетін сызу пнін халыаралы орта, интернационалды техника тілі деп есептесе болады. Себебі, сызбаны сызу жолдары дние жзіндегі барлы елдер шін бірдей.

Сызбаны орындау кезде барлы елдер шін белгілі стандарт олданады. Ал, орта мектептегі геометрия пнін кптеген дебиеттерде барлы ылымны атасы деп айтып жр. Себебі, геометрия пнінен барлы ылымдар блініп шыан.

Инженерлік графика – конструкторлы жаттаманы орындау мен безендіру ережелерін болаша инженер мамандара йрететін пндерді бірінші сатысы, яни ксіптік білім имаратыны ірге тасы (фундаменті) болып есептеледі. Демек, азіргі заманы ылыми – техникалы прогресс жадайында ылым мен техниканы андай да болмасын саласындаы, оны ішіндегі инженерлік графикадан, ауымды мселелер бойынша жан – жаты апаратты ажет екендігі айын.

Инженерлік графика студенттерді здеріні техникалы ойын сызбаны кмегімен баяндау, сызбаларды оу жне кескінделген бйымны алай жмыс жасайтынына тсіну іскерлігі мен дадысын йренуге жол ашады. Инженерлік графика курсын оып йрену, кеістікті елестетуді жне ойлау логикасын дамытады. Кптеген теориялы тезистерін длелдеулері логикалы ой жгірту арылы іске асырылады. Инженерлік графика курсы тек теориялы материалды білуді талап етіп ана оймайды, сонымен атар сызбаларды аны жне ыпты орындау шеберлігін талап етеді.

Инженерлік графика курсын оып йрену барысында алан білім мен дады баса техникалы пндерді оып, курсты жне дипломды жобаларды орындауа, сонымен атар болаша инженерлік ызметте де ажет болып табылады.

Компьютерлік графика деп сызба графикалы жмыстарды жне инженерлік–геометриялы есептерді шешуді алгоритмдерін автоматтандыруды, сонымен атар, графикалы апараттарды дербес компьютерді жне оны перифериялы рылыларыны кмегімен дайындауды, сатауды жне баспадан шыаруды автоматтандыруды айтады. Компьютерлік графика крделі графикалы жмыстарды автоматты трде орындауа ммкіндік береді, бл ебек німділігін арттырады. Осыны нтижесінде бл масат жалпы техникалы жне графикалы мдениетті, кеістікте ойлау абілетті дамытады.

азіргі компьютерлік графика ылым мен медицинаны да барлы саласында, коммерциялы жне кімшілік ызмет орындарында алуан трлі апаратты крнекі трде крсету шін, диаграммалар жасау шін де олданылады.

Конструкторлар автомобильді немесе шаты жаа лгілерін растыран кезде оларды соы крінісін алу шін ш лшемді графикалы объектілерді олданады. Архитекторлар монитор экранында болаша имаратты ке клемді кескінін жасап, оны жер бедерімен алай жанасатынын алдын-ала болжай алады.

азіргі кезде AutoCAD жйесі те ке тараан, оны себебі AutoCAD жйесі дербес компьютерлерде жобалау жйелеріні ішінде стандарт болып табылады. AutoCAD пен танысу графикалы жмыстарды орындау ммкіндіктері туралы тсінікті тбегейлі згертеді, кп уаытты немдеуге, шыармашылыа кбірек кіл бліп, крделі ауыр жмыстарды машинаа алдыруа ммкіндік береді.

Сызба сала білу, салынан сызбаны тсіне білу – мдениеттілік белгісі. Жалпы аланда, бл пн – халыаралы мдениетті маызды саласы.

Студенттерді з бетімен білім алуына, тиісті дебиеттерді оуа итермелеп, геометриялы мліметтерін жне кеістік ойлау абілеттерін жетілдіруге, біз оытушылар, жрдем беруіміз керек.

Оытушылар бойындаы білімін жне тжірибесін студенттерді болашаы шін пайдаланса азаматтыа саятын болады.

ДЕБИЕТТЕР

1) Ж.М. Есмханов., Е.Е. Маышев.,Е.Ж.Есмханов. Сызба геометрия есептері. Алматы. 1979.

2).К. Бйдібеков. Инженерлік графика санды белгілері бар проекцияда. Алматы. «Білім» 2012.

3) А.Ыбраев Инженерлік графика. Алматы. «Білім» 2005.

4) Б.Н. Нрмаханов., Д.Д. білдабекова., У.Т. арымсаов. Компьютерлік графика. Алматы. 2011.

С.К.Кажгалиева, С.М.Габжалилова, Ш.М. Курманалиева, Р.К.Шингисова Цели и задачи дисциплины начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика.

Резюме. В данной статье говорится о задачах и методике дисциплин начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. О применении ее в жизни.

Ключевые слова. Пространство, изображение, аксонометрия, тени, здания, чертеж, проекция S.K.Kazhgaliyeva, S.M.Gabzhalilova, Sh. M. Kurmanaliyeva, R.K.Shingisova Purposes and problems of discipline descriptive geometry, engineering and computer graphics.

Summary. In this article the descriptive geometry, engineering and computer graphics is told about tasks and a technique of disciplines. About its application in life.

Key words. Space, image, axonometry, shadows, buildings, drawing, projection УДК. 378:004. Научно-исследовательский институт философии образования, Новосибирский государственный педагогический университет

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье речь идёт о влиянии информационных и телекоммуникационных технологии на ускорение темпов развития общества. Раскрывается содержание информационного общества, выделяются основные характерные структурные компоненты этого общества. Автор анализирует и культуру информационного общества, акцентирует внимание на таких признаках, как знания, существующие в определённых понятиях, представлениях, идеях и суждениях; ценностях, способных удовлетворять материальные и духовные потребности, желания, мотивы и интересы личности и общества Ключевые слова: информационное общество, информатизация, цивилизация, культура, социальная организация общества, информационные технологии, телекомуникационные технологии.

Информационные и телекомуникационные технологии второй половины прошедшего века существенно повлияли на ускорение темпов развития мирового сообщества, создание базы для перевода многих национальных экономик – а вместе с ними и образования – на инновационный путь развития, проникли практически во все сферы жизни и деятельности людей.

Период развития, переживаемый современным обществом, все чаще называют информационным. Под информационным обеспечением деятельности понимается предоставление каждому ее участнику всей необходимой информации с соблюдением требований современности, актуальности, релевантности и толерантности. Другими словами каждый субъект информационных отношений должен иметь возможность получить всю нужную ему информацию требуемого качества и в требуемое время, в пределах его полномочий при соблюдении установленных правил обращения с информацией. Эти условия не всегда выполняются в сложившейся мировой практике, поэтому вопросы совершенствования систем информационного обеспечения считаются одними из наиболее актуальных и неотложных задач общества.

В работах многих отечественных и зарубежных ученых (Р.Абдеев,, А.Ракитов, О.Тоффлер и др.) разрабатываются концепции построения всемирной информационной цивилизации, а также исследуются исторические предпосылки мировой культуры и цивилизации. Предполагается, что современное общество находится на стадии перехода к качественно иной форме своего существования – информационному обществу, а в более широком контексте – к информационной цивилизации. Возникновение понятия «информационное общество» связано, прежде всего, с воздействием, оказываемым современными информационными технологиями на развитие социальной организации общества.

Под информационным обществом понимается общество, в котором большинство граждан участвуют в процессе создания, сбора, хранения, обработки или распределения информации.

Новейшая техника, информационные технологии, различные информационные системы, коммуникативные технологии составляют техническую базу процесса информатизации. В то же время, сведение информатизации одной лишь технологии или технике, какой бы высокий уровень они бы не имели, совершенно неоправданно. Информатизация прежде всего является социотехническим и социокультурным процессом. Информатизация, использующая новейшую информационную технологию, представляет собой экспоненциально нарастающее производство, в котором применение информации (и прежде всего – знаний) будет осуществляться в интересах человека, общества и мировой цивилизации в целом.

Формирование информационного общества не может быть осуществлено усилиями одной, даже самой экономически развитой страны. В 2000 году руководители стран Большой «восьмерки»

приняли Окинавскую хартию глобального информационного общества, в которой закреплены принципы международного сотрудничества в этой области. В частности,, главы подписавших Хартию государств подтвердили «приверженность принципу участия в этом процессе: все люди повсеместно, без исключения, должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества».

Такое «общество» может представлять собой ассоциацию стран, которые достигли соответствующих экономических, культурных и социальных успехов – в частности, высокого уровня информатизации жизни граждан и общества, управления государством, развития науки, образования и культуры – а также обладающих значительной степенью интегрированности в мировую экономику и мировое образовательное пространство.

Пути в информационное общество для представителей различных государств будут различны.

По всей видимости, основанием для вхождения (или невхождения) государства в единую всемирную информационную цивилизацию станет уровень развития общества и культуры. Под общим понятием культуры большинством ученых подразумевается система исторически сложившихся, коллективно разделяемых ценностей, смыслов, убеждений, норм и образов поведения, присущих тем или иным индивидам и обществу в целом.

При этом в структуре культуры выделяется ряд системообразующих признаков:

- знания, сформулированные и зафиксированные с помощью языка в определенных понятиях, представлениях, идеях и суждениях;

- ценности, понимаемые, как свойства тех или иных социально значимых предметов и явлений действительности, способных удовлетворять материальные и духовные потребности, желания, мотивы и интересы личности и общества.

В совокупности перечисленные признаки создают основу для перехода общества в эпоху нового, так называемого информационного, общества. В настоящее время, несмотря на широкое распространение термина «информационное общество», ученые и специалисты еще не пришли к единому пониманию его основного содержания. Одни считают, что это общество, в котором обеспечивается легкий и свободный доступ к информации по всему миру, другие – что это общество, в котором основными объектами и результатами труда большинства являются информация и знания.

Видимо, если речь идет о некоторой новой стадии развития общества, ее нужно определять на основе анализа изменения производительных сил, производственных отношений и системы образования. С этой точки зрения, «информационное общество» может быть определено как общество, в котором основным предметом труда большей части людей являются информация и знания, а орудием труда – информационные технологии. Существующие общественные отношения во многом определяются именно этим обстоятельством. Соответственно экономика общества ориентирована, прежде всего, на производство продуктов информационной и интеллектуальной деятельности, связанных с выработкой новой информации и новых знаний, а также на преобразование их в ту форму, которая оказывается наиболее удобной для потребления другими людьми, и далее-на продажу этих продуктов. Следствием этого будет постепенное формирование определенных экономических, культурных и социальных стандартов жизни человека в информационном обществе, и, в частности, уровня информатизации различных сфер общественной жизни, включая образование и культуру.

Одним из принципиально важных направлений социальной политики в условиях модернизации экономики становятся инвестиции в развитие человека, прежде всего в развитие образования, которое является непременным условием конкурентоспособности нашей страны в глобальной, информационной, динамично развивающейся мировой экономике. Образование должно помочь на вызовы, стоящие перед государством в социальной и экономической сферах, в обеспечении национальной безопасности и укреплении институтов государства.

Модернизация всей страны должна опираться на модернизацию образования, а для этого требуется ресурсная обеспеченность образовательной сферы. При этом ресурсы должны направляться не на консервацию системы образования, а на ее эффективное обновление.

Термин «модернизация» приобрел в последние десятилетия богатое социально-философское и культурологическое содержание. Им принято обозначать особый способ общественного прогресса, который отличается не самопроизвольным, а целенаправленным характером. Модернизация – это изменения, происходящие в соответствии с требованиями современности. А также введение различных усовершенствований.

Радикальные изменения, происшедшие в общественной жизни, повлекли за собой череду трансформаций и в сфере образования, многие из которых вряд ли можно считать прогрессивными.

Более того, ученые все чаще отмечают рост трудноразрешимых проблем, чреватых серьезными угрозами, как самой сфере образования, так и обществу в целом. Не случайно, в последние десятилетия среди множества глобальных проблем современности (ядерной, экологической, ресурсной, демографической, проблем преступности, наркомании, терроризма непрекращающихся разрушительных войн) на одно из первых мест выдвинулась проблема кризиса существующей системы образования. Очевидно, что все глобальные проблемы, ставящие под вопрос сам факт сохранения жизни на земле, прямо или косвенно замыкаются на проблеме образования и воспитания.

Даже высоко развитые страны, традиционно щедро финансирующие сферу образования, не скрывают своей тревоги относительно кризисного её состояние и социальных угроз, вытекающих из этого факта. Сложной ситуации заключается в фактическом отсутствии масштабного согласованного и деятельного планирования в этой сфере и эффективного управления ею.

Российская система образования так же переживает глубокий кризис. Сегодня не для кого не секрет очевидном снижение интеллектуального потенциала Российского общества. Происходит деградация моральных качеств население, без устойчивости которых не может стабильно существовать не одна страна. Неэффективность образовательной и воспитательной деятельности общеобразовательных учреждении во многом связана с отсутствием целеполагающих приоритетов развития личности, что обусловлено неопределенностью ценностных ориентации всего общества, не разработанностью программы преобразования Россий на ближайшую и дальнюю перспективы.

Системный кризис общества, отрицательные последствия реформ и новые тенденции развития российского общества с необходимостью требуют философского обоснование концепции новой, современной образовательной политики. Перед российской системой образования стоит сверх задача:

ей предстоит в крайне сжатые сроки, при минимуме ресурсов, неблагоприятном социальном климате, развале, несформированности необходимых социальных связей найти новую форму существование, позволяющую образованию сохранить и усилить свой статус механизма социального воспроизводства и развития. Образование является не только процессом усвоения знании и умении, обучения и воспитания человек, но и способом его (человека) бытья, важнейшем фактором социальной динамики, механизмом воспроизводства общества в существующих условиях.

Для преодоления кризиса образование, переосмысления его статуса, организации и содержание необходимо, во – первых, определить образовательную стратегию, наилучшем образом отвечающую человеческом ресурсом страны и её культурном особенностям, а так же чётко обозначить социальный заказ системе образования.

Надо отметить, что на фоне ликвидации или само ликвидация многих прежних социальных институтов система образования не только не разрушилась, но и проявила высокие адаптационные возможности. Вместо унифицированного обучения возникло многообразие его организационных и содержательных форм. В Россий сегодня начитывается 1320 высших учебных заведении с филиалами. Они охватывают все отрасли человеческих знаний. На средства государства существуют 600вузов, остальные – частные, однако обязательно имеют государственную лицензию, аттестацию или аккредитацию. Стоимость обучения в вузе составляет 2 – 5 тыс. дол. Ежегодно, что, конечно, не всем доступно. Впрочем, почти половина студентов государственных вузов, прошедших конкурсные экзамены, учатся бесплатно – успешные студенты получают стипендии. По численности студентов, получающих знания бесплатно, Россия занимает первое место в мире: в университетах, вузах и академиях за государственный счет занимается 3мил молодых людей – больше, чем во всех странах Западной Европы, вместе взятых. Сегодня практический 100% взрослых россиян – грамотные. В лидерах мы и успеваемости по математике – на 15 месте, оставив далеко позади США, Германию и Англию (первые места по математике занимают Сингапур, Корея и Япония). Однако эти достижения легко можно утратить, поскольку модернизация нашего образования осуществляется по американскому образцу. Конечно же, следует использовать позитивные возможности интеграции национальных образовательных систем в рамках всей Европы через реализацию Болонского соглашения. Но необходимо учитывать специфику интеграции Россий в мировое образовательное пространство. Россия – страна евразийская по своему географическому положению. Но по многим культурным признакам и самоидентификации большинства граждан – европейская. Вместе с тем, многие аспекты российской культуры – и в первую очередь отношения между гражданами и государством – далеко не вполне европейские. Некоторые западные партнеры не видят Россию подлинно европейской страной. Необходимо добиваться, чтобы Болонский процесс привел не только к унификации образовательных систем и сделал возможным беспрепятственный обмен специалистами, но и положительно повлиял на представления о России в соседних странах. В то же время единая образовательная система должна стимулировать российскую молодежь все чаще ставит перед собой такие вопросы, как «кто я такой, каковы мои идеалы, каковы цели жизни?», «где – в какой стране, район, местности я живу?». Поиск ответов на такого рода вопросы значительно повышает у молодежи адекватность самооценки и самовосприятия своей Родины.

Следует большой осторожностью относиться к призывам либеральных реформаторов о максимальной интеграции в мировое образовательное пространство. Проблемы будущего образования должны решаться в России на основе наследия и традиции национальной культуры, российского менталитета, с учетом творческой переработки и усвоения лучших мировых достижений в сфере образования. Россия должна сохранять и развивать свои самобытные национальные качества и традиции, свое целостное и глубинное видение системы образования, а это является несомненным достижением мирового масштаба.

Abstract. In the article the question is about influence information and telecommunication technologies on the acceleration of rates of development of society. Maintenance of informative society opens up, the basic characteristic structural components of this society are distinguished. An author analyses the culture of informative society, accents attention on such signs, as knowledge, existing in the defined notions, presentations, ideas and judgements; values, able to satisfy material and spiritual necessities, desires, reasons and interests of personality and society.

Key words: informative society, informatization, civilization, culture, social organization of society, information technologies, telecommunications technologies.

Модернизацияланан білім берудегі апаратты ауіпсіздік Тйіндеме. маалада оам дамуыны деуіне апаратты жне Телекоммуникациялы технологияларды сері арастырылады. Апаратты оам мазмнына тоталып,осы оамны негізгі рылымды компоненттері аныталып келтірілген. Автор апаратты оам мдениетін талдаан, белгілі бір ымдар мен пікірлерде кездесетін білім; материалды жне рухани ажеттіліктерді анааттандыратын ндылытар, жеке тла мен оам мтаждыы, трткілері мен ызыушылыына кіл блген.

Тйін сздер: апаратты оам, апараттандыру, ркениет, мдениет, оамдылеуметтік йымдастыру, апаратты технологиялар, телекоммуникациялы технологиялар.

УДК. 378. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Качественной чертой современного информационного общества является возрастающая роль информации, знания, образования. Одним из перспективным способов получения образования в наше время является дистанционное обучение, использующее современные телекоммуникационные технологии и делающее образование доступным многим людям. Дистанционное обучение способствует интеграции образовательных структур, развитию непрерывного образования, интеллектуальной готовности личности к освоению новых знаний, возможности получения альтернативной вузовской специальности, свободному выбору студентом интересующего его учебного курса.

Ключевые слова: информационное общество, дистанционное обучение, информационные технологии Информационное общество — современный этап развития цивилизации с доминирующей ролью знаний и информации и воздействием информационно-коммуникационных технологий на все сферы человеческой деятельности и общество в целом. Информационное общество — историческая фаза возможного развития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся информация, знание и образование. Мы наблюдаем нарастающую информатизацию общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ. Создается глобальное информационное пространство, обеспечивающий эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. Сегодня не случайно образование рассматривается через призму информационных технологий: этого требуют принципы существования и развития информационного общества, в которое человечество перешел в XXI веке.

Одним из перспективных способов получения образования в наше время является дистанционное обучение, с помощью возможностей, которые предоставляют современные телекоммуникационные технологии и, в частности, сеть Интернет. Процесс вхождения высшей школы в мировое образовательное пространство требует совершенствование, а также серьёзную переориентацию компьютерно–информационной составляющей. Развитие интернет технологий на западе в далеких 80 - х годах заложили основы современного качественного дистанционного образования. На сегодняшний день ведущие вузы мира используют в учебном процессе современные информационно - образовательные Интернет-технологии, позволяя сделать более доступным высшее образование.

В настоящее время и в Казахстане все больше и больше учебных заведений предлагают такую форму образования как дистанционное. В отличие от обычного заочного, дистанционное образование - удобный способ обучения без отрыва от работы и семьи. Важно одно: наличие современного компьютера, оснащенного стандартной программой.

Сегодня эта форма дистанционного образования развивается особенно активно, позволяя учиться вдали от образовательного учреждения. Очень часто дистанционное обучение называют еще и "открытым", что весьма точно подчеркивает его смысл. Суть как раз в том, что дистанционное образование и развитие современной техники и технологий неразделимы: одно способствует развитию другого. И сейчас уже студент, где бы он ни жил, может учиться по программе практически любого западного университета не выезжая из своей страны. Образование становится общемировым и общедоступным, опережая процессы политического и экономического объединения, происходящие в мире. При помощи Интернета абсолютно любой человек может получить дистанционное образование в любой точке планеты. Дистанционное обучение сегодня является быстро развивающейся формой образования.

Появляются и специальные дистанционные учебные заведения. Многие из них уже завоевали огромную популярность в мире и открыли свои отделения в разных странах (например, британский Open University, германский Hagen Universitet и др.). По прогнозам ученых, именно дистанционное образование (в сочетании с традиционными формами учебы) будет превалировать и недаром его называют образованием будущего. Открытый университет Великобритании (The Open University).

The Open University был создан в 1969 году, сейчас у него есть филиалы во всем мире.

Дистанционная форма обучения позволяет студентам из разных стран совмещать работу и учебу в университете. Таким способом повысили квалификацию и получили новую профессию более 25. менеджеров из Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Люксембурга, Венгрии и других стран. За время существования Открытым университетом были разработаны разные курсы, созданы обучающие школы. Наибольшей популярностью из них пользуется Школа бизнеса.

Многие крупные компании создают у себя в структуре центры дистанционного обучения, чтобы стандартизировать, удешевить и улучшить качество подготовки своего персонала.

Практически, ни одна современная компания уже не может прожить без этого. Или, например, компания Microsoft создала большой обучающий портал для обучения своих сотрудников, пользователей или покупателей своих продуктов, разработчиков программного обеспечения.

В последние годы правительства многих стран объявили развитие дистанционного образования приоритетным направлением и регулярно выделяют на его развитие значительную часть бюджета. В США в настоящий момент более 300 университетов предлагают дистанционное обучение. По данным опросов, регулярно проводимых в США, 57% американских преподавателей считают, что результаты дистанционного образования не уступают или даже превосходят результаты традиционных занятий. В Китае, по данным исследователей, 6 миллионов человек ежегодно получают образование посредством дистанционных технологий. В Великобритании центры дистанционного образования существуют на базе всех университетов страны.

Дистанционное образование способно стать наиболее перспективной формой образования широких слоев населения мирового сообщества и Казахстана. Оно, по нашему мнению, может обеспечить усиление интеграции образовательных структур и развитие непрерывного образования, ориентированного на формирование интеллектуальной готовности личности к освоению новых знаний, и к тому, что в течение всей своей жизни человек мог усовершенствовать свои профессиональные качества, мог несколько раз овладеть новой специальностью. С помощью дистанционного обучения в вузе человек может получить второе или третье высшее образование или же получить документ, в котором говорится о повышении квалификации работника.

Основная идея дистанционного обучения - сделать образование доступнее. Дистанционное образование предполагает наличие личного учебного плана и регулярное общение с преподавателем, который курирует обучение, консультирует студента, проверяет контрольные работы, а также помогает в подготовке к экзаменам. От привычных очной и заочной форм обучения дистанционное образование отличается возможностью самостоятельного выбора темпа работы и последовательности изучения предметов. Ритм жизни больших городов, уровень занятости горожан не позволяет тратить время на многочасовые лекции и посещение библиотек. Преграду, которую выставляет время, решает дистанционное образование Кроме того, несомненным преимуществом дистанционных курсов обучения через Интернет является то, что студент может сам выбрать, в какое время суток ему удобнее заниматься, а также определить для себя индивидуальную продолжительность занятий. Студент дистанционной формы обучения не имеет жёсткого расписания занятий, а все нюансы всегда могут решиться наиболее быстрым образом при помощи электронной почты, скайпа или ICQ. Кроме того, у вас появляется возможность поговорить с преподавателем on-line и задать все интересующие вопросы по тому или иному предмету.

В мировой практике дистанционного обучения для достижения этих целей применяются следующие информационные технологии: предоставление учебников и другого печатного материала;

пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации; двусторонние видео-телеконференции, При этом также используются компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках.

Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В процессе самообучения студент может изучать материал, пользуясь печатными изданиями, видеопленками, электронными учебниками и CD-ROM- учебниками и справочниками. К тому же студент должен иметь доступ к электронным библиотекам и базам данных, содержащим огромное количество разнообразной информации.

Конечно, система дистанционного обучения не идеальна. Во-первых, возникают сложности в определении личности студента. То есть, пока невозможно точно проверить, сдаёт ли экзамен ваш студент либо кто-то за него. Но в качестве решения этой проблемы некоторые вузы дистанционного образования и обязательную очную сессию. Во-вторых, бывает, что качества Интернета недостаточно, чтобы наладить бесперебойную связь между студентом и преподавателем. В-третьих, курсы дистанционного обучения способствуют тому, что теряется непосредственный контакт между студентом и преподавателем.

Возникают много вопросов, связанных и с учебно-методическим обеспечением дистанционного образования. Требуется создание качественных электронных учебников и учебных пособий, позволяющих учащемуся иметь ясное понимание предмета, уяснить познавательные цели и задачи изучаемой дисциплины, ее теоретическое и практическое назначение. Учебный комплекс должен содержать необходимый справочный материал, исключающий постоянное обращения за консультациями к преподавателю по каждому вопросу. Необходимо в этой связи разработать четкую методику самоконтроля и самопроверки, обеспечивающих закрепление изучаемого материала.

Кроме того, мы считаем, чтобы осуществить эффективное внедрение дистанционное обучение должно осуществляться полностью по желанию студента. Эффективная организация дистанционного обучения заключается в том, что студенты учатся не по принуждению. Студенты сами выбирают курс и дистанционную форму обучения, что дополнительно влияет на лучшее усвоение материала и успешное прохождение курса.

Тйіндеме. Маала азіргі замандаы зекті мселелерді бірі – дистанциялы оыту дістеріні ырсырын анытауа баытталан. Заманауи технологиялар, жоары білікті мамандар жне апаратты кеістікті ке ауымды ммкіндіктері азіргі заман адамына білімді йден алыстамай немесе жмыс орнында отырып а игеруге ммкіндік туызады. сіресе азіргі лемдік білім стандарттарына кшу жйелерінде бл тек ыайлы ана емес, сонымен атар ажетті білім жйелеріні бірі. Бгінгі тада жоары мектептерді лемдік білімдік кеістікке енуі жне дистанциялы білім жйелері техникалы апарат жйелерін жетілдіруді, сонымен атар, студентті зіндік жоары йымдастыын, жоары жауапкершілігін, оуа деген талпынысын талап етеді.

Маалада аралы оуты ерекшеліктері мен ыайлылыы – лемдік білім жйелерінде крініс тапан бірнеше мысалдармен дйектелген.

Тйін сздер: апараттар оам, ашыты білім, апаратты технологиялар Summary. The article considers one of the problems of modernity – methods of distance learning. The modern technologies, highly qualified specialists and opportunities of information space allow everyone to get knowledge without leaving home or workplace. Transition to modern world educational standards is not only practical, but also is one of the usable educational systems. Entering high school in the world educational space and distance education systems allow the development of technical information systems, also high organization of student, high responsibility and desire for knowledge are required by distance learning. Especially features and usable of distance learning demonstrated world educational system in some examples.

Key words: information society, distance learning, information technology УДК. Новосибирский государственный педагогический университет Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

«БОЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ» И НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы интеграции национальных систем образования в Болонский процесс. Раскрываются сущность этой интеграции, цель Болонской декларации, которые заключаются в повышении конкурентоспособности высшего образования в секторе иностранных студентов. Анализируются положительные и отрицательные стороны Болонской декларации и отношении России к ней. Показывается заинтересованность России в признании своего образования в качестве европейского.

Ключевые слова: образование, национальная система образования, Болонская декларация, конкурентноспособность образования, конвертируемость дипломов, качество образования.

Мы живем в очень динамичном, беспокойном и взрывоопасном мире, перед лицом глобальных проблем, и осознаем, что глобальным проблемам не смогут найти решения, пока наша планета не будет объединена желанием решения общих дел. Ситуация требует философского переосмысления существующего и преодоления многих стереотипов мышления. Камю писал: «Философия – дозорный культуры». Умея улавливать (по словам Хайдеггера) «неслышный зов бытия», философия оценивает современное состояние общества, его насущные проблемы и перспективы. Это относится и к образованию. В любую эпоху, в любом обществе идейные основы образования, цели и задачи образования, методика и методология, его структура и организация выражают как наличное состояние общества, так и тенденции его развития. Именно образование оказывается решающим для реализации тех или иных идей или социально-культурных тенденций и перспектив общественного развития. Поэтому очень важно: насколько концепция образования, проводимая государством, адекватна объективным социокультурным реалиям и тенденциям. Задачи образования должны не навязываться в форме «принятия решений», а формироваться жизнью, естественно историческим образом.

В России, как и во всем мире, сложилась ситуация, когда развитие новейших технологий в народном хозяйстве и в системе образования потребовало новые кадры, не просто вооруженные современными знаниями и умениями, но и навыками работы с компьютерными средствами обработки потоков информации; обладающие необходимыми качествами и управленца, и менеджера и др. Кроме этого, чтобы образованию идти в ногу со временем, преподаватели высших учебных заведений как кадры особой сферы – определяющей развитие общества, должны уметь прогнозировать. Особенностью российского высшего образования является его ориентированность на выпуск специалистов, хорошо знающих условия жизни своего народа, будущей деятельности.

Они (специалисты), трудясь каждый на своем месте, призваны в целом направить свои усилия на улучшение условий жизни своего народа, не абстрактно по «среднеевропейским» стандартам, а конкретно, учитывая особенности развития социальной жизни регионов – Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера и др. Должным условием национальной конкурентоспособности является сегодня сложность, интеллектуалоемкость нашего хозяйства, объективно требующая высокой профессиональной квалификации работников. Ни при каких условиях нельзя понижать уровень образования в России, заботясь об укреплении и развитии образовательных связей с другими государствами. Ни для кого не секрет, что Россия отброшена в промышленном производстве со 2-го места в мире на 57-е; с передовых позиций в культуре, науке, образовании на периферию интеллектуального прогресса. Процессы, происходящие сегодня в обществе, вызывают изменения в образовании, способствующие выдворению России на обочину современной цивилизации.

Как уже указывалось, «Болонская декларация» (19 июня 1999 г.) между европейскими государствами образовала новый вариант организации высшего образования. Болонская декларация должна содействовать повсеместному трудоустройству европейских граждан, а высшее образование, полученное ими, должно быть конкурентоспособно в международных масштабах. Поэтому решено:

Страны Болонского соглашения повсеместно переходят на двухуровневую систему подготовки обучаемых: бакалавр и магистр. Первый уровень признается на европейском рынке труда как соответствующий (рабочий) уровень квалификации. Доступ ко второму циклу (магистр) предполагает успешное завершение первого (бакалавр – 3 года). Второй цикл завершается получением магистерской степени. По Болонскому соглашении вводится система кредитных учебных (зачетных) единиц. Студенты имеют возможность приобретать такие кредиты в любом вузе, а вузы должны учитывать их (при условии признания соответствующими университетами организаций, которые их выдают) и выдать документ об образовании, в любом вузе по желанию студента.

Перезачет кредитов разными учебными заведениями будет способствовать мобильности студентов в Европе. Европейское пространство высшего образования включает: а) «сверку» содержания курса обучения; б) разработку критериев и методологии оценки качества преподавания; в) создание интегрированных программ обучения и совместных научных исследований.

Отметим, что, трактуя Болонскую декларацию как приглашение в Европу, европейские страны охотно вступают в Болонский процесс. Но возникают трудности: противоречия, связанные с соотношением национального и европейского компонентов образования, с трудоустройством бакалавров, зачетом кредитных единиц, системами контроля качества и др. Болонская декларация не дает ответа на вопрос: как строить содержательную сторону образования при существующих различиях национальных школ. Для таких дисциплин, как, например, философия, история, социология, юриспруденция, культурология, там, где в различных странах Европы сложились свои национальные школы, интеграция содержательных аспектов программы обучения трудно достижима.

Рассмотрим несколько примеров. Например, в юриспруденции. Как известно, в Великобритании действует прецедентное право; во Франции, России – кодексная система. Если обратиться к культурологии, то в России – это наука об обществе, взятом в контексте культуры. В Великобритании – это культурная антропология. Политология также будет иметь разночтения:

программы в разных странах качественно отличаются друг от друга. Политическая культура разных стран разная. Ученая степень, полученная в области политологии несоизмерима в Европейских странах. Даже среди университетов одной и той же страны интерпретация этой области знания существенно отличается. Более того, национальные школы физики, химии, сельскохозяйственных наук, ряда инженерных специальностей, испытывают громадные трудности в переходе к Болонской модели образования, поскольку общеевропейский компонент еще слабо определен. Возможно ли выработать общий образовательный компонент, и что при этом необходимо учитывать? Если – нет, то какой выход?

Следует отметить, что Европейская Ассоциация международного образования (Europear Association for International Education), анализируя последствия применения Болонской декларации, подчеркивает, что целью политики интеграции в образовании не является отказ от многообразия в области образования (воспитания). Мультикультурализм содержания и форм образования неизбежен:

«…Сопоставимость, а не гомогенность должна быть целью; … основополагающими принципами должны стать плюрализм в паре с прозрачностью» [1].

Целью «Болонской декларации» является повышение конкурентоспособности высшего образования в секторе иностранных студентов. «Европа утратила первую в мире позицию в качестве места для получения образования иностранцами». Но не Россия тому причина, а США. Контингент иностранных студентов в Америке составляет более 500 тыс. человек, или 3,5 % от общего числа студентов в стране. Ежегодный доход Америки от обучения иностранных студентов 11 млрд.

долларов. В Европе таких доходов нет. По оценкам демографов, через 25 лет недостаток трудоспособного населения в Европе может превысить 160 млн. человек. По разным оценкам, в Европу (и легально, и нет) в последнее время из Африки и Азии переехало 18-20 млн. человек. И этот процесс иммиграции нарастает. Система образования стремится учитывать этот процесс, вводя 3летнее высшее образование [2]. У России – свой ареал, заполненный потенциальными иностранными студентами. Это – страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, многие страны Европы. Если Россия разумно организует на государственном уровне взаимодействие высшей школы с высшими школами названных стран и регионов, то существенно динамизируется и расширится участие России в студенческой и преподавательской мобильности и в Европе, и в мире.

Итак, по Болонскому соглашению двухступенчатая система образования (бакалавр и магистр) призвана обеспечить мобильность студентов внутри Европы благодаря кредитной системе. Только успешно закончив бакалавриат, можно перейти на стадию магистратуры. Предлагается сделать первую ступень 3–4-летней. Полученная степень бакалавра трактуется Болонской декларацией как адекватная рынку труда, требующего такой уровень квалификации. Вторая ступень ведет к получению мастера – магистра. Ее длительность – 1–2 года. Дальнейшее обучение заканчивается присвоением докторской степени (3 года).

Россия заинтересована в признании своего образования в качестве европейского, заинтересована в конвертируемости дипломов. Она заинтересована в обучении студентов за рубежом в большем количестве, чем это имеет место сегодня. Но Россия также заинтересована в выходе своего образования на международный рынок; в коммерческом обучении европейских студентов. Россия рассматривает интеграцию в образовании как часть процессов европейской интеграции. Но в отечественной системе образования ряд факторов ограничивают многоуровневость высшего образования. Для отечественной системы образования всегда были характерны государственный надзор и строгая нормативная учебно-методическая база. При строгом исполнении условий Болонского соглашения вузы обязаны давать кредиты студентам. И если вузы превратятся в «кредитные лавки», то может быть утрачена как профессиональная направленность, так и общегуманитарная, фундаментальная подготовка. Предполагается стимулировать получение дополнительных курсов в зарубежных вузах. Но эта мера требует дополнительного финансирования как самих студентов, так и преподавателей.

Существует еще одна важная проблема – проблема качества образования, контроль качества обучения, не столько внешний, сколько внутренний – в самом учебном заведении. В отечественных университетах в последнее десятилетие начали формироваться специальные контрольные органы в виде учебно-методических объединений.

Таким образом, в принципах Болонской декларации есть определенные противоречия. Для обеспечения системы непрерывного образования вполне разумно предлагается унифицировать систему взаимозачетов с помощью учетных единиц (кредитов). Таким образом, студент в течение ряда лет (года) набирает количество кредитов. Затем обращается в вуз, где намерен получить недостающее количество кредитов и диплом. Согласно принципам Декларации, вуз не вправе отказать студенту в таком желании. Но где гарантия для вуза-резидента (ведущего для студента), что кредиты полноценно отражают направленность, содержание, уровень подготовки студента. Можно представить ситуацию, когда студент, имея более 200 кредитов, приобретенных в других вузах, возможно провинциальных, недавно организованных, и негосударственных (в России сегодня таких много) обращается в МГУ для получения диплома. Университет не имеет права отказать ему. Более сложными представляются финансовые проблемы, связанные с бюджетным финансированием обучения студента, вообще финансированием учебных заведений, их подразделений. Мы считаем, что в скоропалительных реконструкциях можно безоглядно потерять очень весомый потенциал для отечественной, да и европейской, мировой культуры.

Не надо забывать также, что основные принципы сотрудничества в области образования в Европе хорошо разработаны. Была создана европейская комиссия, которая работала 15 лет со 145-ю учебными заведениями. Она (комиссия) постепенно апробировала систему кредитных единиц.

Комиссия сделала вывод, что эффективное обучение достигается при накоплении студентом 180– зачетных единиц (кредитов) – на I уровне: бакалавр; и 90–120 кредитов на уровне магистр. Один кредит – это от 25-и до 35-и часов учебной нагрузки, включающей в себя аудиторные часы и самостоятельную работу.

Итак, Европа мечтает о полной интеграции входящих в нее стран, хочет стать первой экономикой мира. Но этих целей нельзя достичь, не определив целей образования и решив задач в ее системе. Вместе с тем, существует несколько глобальных проблем, с одной стороны, сопутствующих быстрейшей интеграции образования, с другой – противоречащих ее сути. Известна проблема старения европейского населения – нужны молодые умы и силы. С другой стороны, в Европе не хватает рабочих мест. При этом в послевоенное время в Европу приехало около 20 миллионов выходцев из Азии, Африки, а их надо включать в социальную жизнь. Бакалавр получает зачетных единиц за три года. Если люди будут иметь возможность трудоустроиться через три года после начала образования, то они быстро социализируются (задача, таким образом, притока молодых сил решается, но куда деть лишних при нехватке мест?). В дихотомии Россия – Болонское соглашение еще больше вопросов и неясностей. Болонский процесс идет на уровне магистров.

Правовое же регулирование остается на долю законодательных органов управления. Не ясен правовой статус Болонского соглашения у нас в стране.

Существует, по нашему мнению, еще одна проблема: нарушена гласность в принятии решения и обнародования Болонского соглашения. Сферой образования в нашей стране охвачено большинство населения (и обучающие, и обучающиеся), а именно – 40 млн. человек. Из них: 6 млн. – преподаватели и 34 млн. – учащиеся от дошкольного до высшего образования. Болонская декларация была подписана без обсуждения проблем с общественностью (в отличие от Европы). В Европе в течение 15 лет велась подготовительная работа. Такие судьбоносные решения нельзя принимать без согласия общества. Необходимо активное обсуждение этих проблем в профессиональном сообществе, у нас же некоторые только знают понаслышке, что это такое или вообще не знают.

Современное образование стоит перед комплексом проблем, которые связаны, прежде всего, с выработкой национальной доктрины воспитания в условиях сложной трансформации российского социума. «Демократические преобразования» потребовали смены всей общественно-политической системы. Это, в свою очередь, привело к перестройке всех основ государственности – правовой базы, экономической системы, структуры политической власти. Однако наиболее болезненным вопросом, с которым столкнулись российские политики, стал вопрос о мировоззренческом фундаменте новой России, который без конца «всплывает» в форме дискуссий о «национальной идее», о необходимости создания новой российской идеологии и доктрины национальной безопасности.

Для анализа происходящих в России процессов необходимо поставить вопрос собственно философского характера. Возможно ли продуктивное взаимодействие западного либерализма со сложившейся в России системой мировосприятия? Либеральные традиции, безусловно, являются продуктом западноевропейской культуры и основаны на примате рационалистического миропонимания. Идея предельно рациональной организации жизни находила своё воплощение в различных формах общественно-политического сознания, начиная с концепции «римского права» и заканчивая современными моделями «правового государства». А это означает, что наиболее адекватной формой поведения человека в либеральном обществе признаётся поведение, основанное на правосознании. Правовое сознание всегда находилось в России в подчинении у сознания нравственного, и в этом заключена не ущербность, а сила русского духа. Россия должна многому учиться у Запада, впрочем, как и у Востока. Но при этом, перенимая чужой опыт, она, как и ранее, должна использовать этот опыт, синтезируя со своим, во имя утверждения своей уникальности, самобытности и величия. Необходимо помнить, что любой инородный опыт хорош лишь тогда, когда он служит во благо нации, национальной культуры и укрепления духовных сил общества. В этом смысле образование является особой составляющей формирования новой мировоззренческой парадигмы. Именно в образовании отказ от господствовавшей долгое время идеологии, определявшей устои всей общественно–политических институтов, обусловил заполнение образовавшихся идейных лакун западными паттернами. В условиях протекающего кризиса формируется иной тип личности. На эту почву поиска, шатания и неразберихи накладываются и процессы культурного влияния Запада.

Многие явления в обществе, проблемы образования, воспитания, ранее существовавшие только на Западе, стали актуальными и для постсоветской России.

Грозно заявившие о себе проблемы глобализации затрагивают сегодня различные социальные аспекты, вместе с ними и проблемы роста международной открытости национальных культур, основные мировые тенденции развития человеческой цивилизации, и все они своеобразно преломляются в проблемах развития современной системы образования. Существует несколько аспектов современной системы образования, которые объединяют своими рамками глобальный мир, да и само образование становится единой системой в этом глобальном мире.

Во-первых, с возрастающим объемом и расширения разносторонности содержания мирохозяйственных связей, сегодня растет потребность в универсальных кадрах специалистов, получающих профессиональную подготовку в национальных университетах. Содержание национальных систем высшего образования настойчиво подводится к «мировым стандартам», которые вырабатываются современной наукой и техникой.

Во-вторых, современные технологии могут сделать и делают доступными для информации каждый уголок земного шара, поэтому в сфере образования повсеместно вводится компьютеризация обучения, для обеспечения трансляции знаний и дистанционного обучения из ведущих мировых центров.

В-третьих, с глобализацией усиливается потребность в международной солидарности, основанной на ценностях общечеловеческой этики, а это предъявляет к общеобразовательным системам новые требования в целевых ориентирах. Новые социокультурные ценности – современное требование цивилизационного свободного рынка, гуманизация общественных отношений.

Все эти процессы в своем развитии идут в унисон с ростом масштабов высшего образования, которое все более становится массовым. Наше время является свидетелем беспрецедентного спроса на высшее образование, его всеобщим осознанием для социально-культурного и экономического развития. Если, по данным ЮНЕСКО, в 1960 г. число студентов в мире составляло 13 млн., то в их количество возрастает до 88,2 млн. Число студентов, обучающихся в интернациональной среде за пределами своей страны, с 920 тыс. человек в 1980 г. возросло до 1 млн. 550 тыс. человек в 1996 г. В России в 2001 г. из 1100 тысяч выпускников около 1 миллиона поступили в вузы [3].

Иными словами, идет универсализация содержания образования, которую невозможно остановить в эпоху информационной революции и при существующих мировых универсальных коммуникационных системах в виде Интернета. Идет процесс интеграции высшего образования, который представляет собой сближение национальных образовательных систем, их взаимодополняемость, превращение высшего образования в мировую социальную систему образования.

Надо особо отметить, что в сегодняшней ситуации при отсутствии идеологических факторов, формирующих личность, она только становится винтиком государственного механизма, выполняет обязанности и функции по отношению к государству. Национальная система образования непосредственно должна исходить как из формирования гражданина, так и из формирования личности, как члена общества. В условиях сложившегося идеологического кризиса необходимо воспитывать любовь к своему Отечеству. Для решения подобной задачи на помощь всегда приходили патриотические традиции, национальная гордость, национальное самосознание. Когда наследие отвергается, и современное поколение оценивает историю в негативном свете, в сложившихся условиях мы утрачиваем так называемый историко-культурный потенциал, на котором строится уважение к Отчеству через уважение к его истории. Поэтому заостряем внимание на том, что национальное самосознание неразрывно связано с патриотизмом, содействующим мобилизации сил общества на решение возникших перед ним задач, облегчающим преодоление трудностей и испытаний. Все эти вопросы должны занимать особое приоритетное значение в образовательной политике.

ЛИТЕРАТУРА

1. История среднего профессионального образования в России. – М., 2000. – 704 с.

2. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. – М.: Высшая школа, 1975. – 367 с.

3. Профессиональная педагогика: учебник для студ. – М., 1999. – 512 с.

REFERENCES

1. History of vocational education in Russia. - M., 2000 - 704 p.

2. Zinoviev S.I. The educational process in the Soviet higher education. - M.: High School, 1975 - 367 p.

3. Professional Pedagogy: the textbook for stud. - M., 1999 - 512 p.

Тйіндеме. Маалада лтты білім беру жйесіні Болон рдісіне кіріктірілуіне байланысты зекті мселелері арастырылады. Шетел студенттері арасында жоары білімні бсекеге абілеттілігін арттыруа баытталан осы интеграцияны мні, Болон декларациясыны масаты ашылады. Болон декларациясы жне оан Ресейді атынасыны жаымды жне жаымсыз ырлары талданады.

Тйін сздер: білім беру, лтты білім беру жйесі. Болон декларациясы, білім беруді бсекеабілеттілігі, дипломдарды олданлылымдылыы, білім беру сапасы.

Abstract. In article actual problems of integration of national education systems in Bologna Process are considered. The essence of this integration, the purpose of the Bologna declaration which consist in increase of competitiveness of the higher education in sector of foreign students reveal. Positive and negative sides of the Bologna declaration and the attitude of Russia towards her are analyzed. Interest of Russia in recognition of the education as the European is shown.

Key words: education, national education system, Bologna declaration, competitiveness of education, convertibility of diplomas, quality of education.

УДК. 800: Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА В ЭКСПРЕССИВНОФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Аннотация. Наблюдение над языком показывает, что проблематика стиля и его изучение – задача двойственная, так как существуют принципиально разные точки зрения на свойства языка и речи – это экспрессивность и функциональность. Исследователи постоянно ведут диалоги о взаимообусловленности экспрессии и функции слова, о противопоставлении экспрессии и стилистической роли слова, именно как функционально стилистической. Они склонны считать, что слово несет разные свойства слов: экспрессивно оценочное и естественно стилистическое. Иногда эти свойства совмещаются, иногда исключают одно другое.

Многие исследователи языка склонны считать, что лексические средства дают значительно больше эмоционально экспрессивной оценки и меньше функциональной.

Ключевые слова: стиль языка, свойства языка и речи, экспрессивность слова, его функциональность, взаимообусловленность и противопоставление, стилистическая роль слова.

В.В. Виноградов в работе, посвященной проблемам русской стилистики, писал: «Вникая в правила функционально-речевой экспрессивно-смысловой дифференциации разных элементов современного русского языка в закономерности синонимических связей и отношений форм, слов, выражений и синтаксических конструкций, легко заметить, что и характер, и степень такой дифференциации неодинаковы и неоднородны в разных сторонах языках. Наиболее разной и дифференцированной по оттенкам значений по экспрессивным качествам выражений, по характеру стилистических ограничений, наиболее богатой синонимами является лексика» (1).

Исходя из сказанного, можно отметить, что лексика современного русского языка, в ее синхронии, обладает неоднородностью большим стилистическим разнообразием. Одни слова носят общеупотребительный характер, другие используются в определенном языковом контексте, в определенной речевой ситуации. Основная масса лексических единиц, чаще всего используется для создания экспрессивности, а составляют ее полнозначные номинативные знаки, обладающие глубокой, объемной семантической структурой и значительными семантическими потенциями.

«Стилистическое лицо» слова в языке, в словаре и в речи может не совпадать. Следовательно, стилистические особенности слов по-разному функционируют в языке и в речи. При стилистической оценке лексики важнейшими являются два критерия: 1) принадлежность слова к одному из функциональных стилей русского языка; 2) эмоциональная окраска слова, его экспрессивные возможности. Изучение вопроса лексических средств языка имеет большую историю и основывается на трудах лучших лингвистов В.В. Виноградова, Д.Н. Шмелева, С.Л. Ожегова, А.А. Шахматова, Л.В.

Щербы и других. Это связано скорее всего с тем, что именно лексика дает значительно больше эмоционально-экспрессивных окрасок и меньше функциональных, в отличие от других средств языка, например от морфологии. Учеными так же было отмечено, что именно лексика является самым подвижным изменчивым уровнем языка. Но постоянное использование слов в языке приводит к формированию системы речевых, языковых средств, которые находятся в той или иной сфере человеческого общения, а это формирует функциональную закрепленность слова.

Коннотация рассматривается как оценочная, эмоциональная или стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в системе языка) или окказионального характера.

Коннотация может быть вторичной номинацией, которая дополняет объективное значение ассоциативно-образным представлением об обозначаемой реалии на основе внутренней формы наименования. Данное значение выступает как основание эмоциональной оценки (эмотивности) и стилистической маркированности, связывая воедино денотативное и коннотативное содержание языковой единицы. Последнее на наш взгляд, придает «суммарную» экспрессивную окраску всему слову «выражению», в которой может доминировать качество. Ср.: губошлеп, драндулет, простофиля, домище. Количество — ср.: — уйма народу, превеликое множество, толпа и т.д.

Исследователь Д.Н.Шмелев (4) считает, что лексическое значение слова - это «остаток», получившийся в результате выделения грамматических и экспрессивно - стилистических моментов.

Поэтому есть основания утверждать, что слово обладает стилистическим значением, а значит стилистической коннотацией. Общая семантика слова включает в себя стилистическое значение, которое может не совпадать с предметно-логическим, но благодаря этому в слове и создается возможность экспрессивности языковых единиц слов, создаются стилевые пласты. Говоря о коннотации на уровне лексики, некоторые ученые ограничивают наличие постоянной стилистической коннотации, в слове как реализованной лексеме, тогда как у самой лексемы стилистическая коннотация может отсутствовать. Явно же выраженные лексемы образуют так называемые стилемы. Экспрессивно окрашенные слова, их стилистическое значение формируется в предметно логическое различие в синонимичных ситуациях. Ср.: — Она не пополнела, а потолстела. Вы колдун, - сказала Таня. Не колдун, а волшебник. Обнаженная, а не голая.

Следующим моментом при изучении лексики можно отметить: эмоциональная окраска не является особенностью, неизменно присущей словам (или их значениям), она является частью семантической структуры слова, получает стилистическую значимость в применении, употреблении, контексте и наоборот, функционально стилистические свойства слова - служат основанием для укрепления его эмоциональной окраски.

Слова, выполнявшие эмоционально оценочные функции, могут их и утратить. Но вместе с тем нейтральные слова могут перейти в разряд эмоционально-оценочных, эмоционально-экспрессивных.

Данные возможности лексического уровня мы рассмотрим на примерах во второй главе нашей работы. Все процессы, происходящие в лексике и ее значениях, объясняются тем, что эта система очень подвижна и изменчива, лексический массив, его значение изменяется как в диахронии, так и в синхронии. В качестве основных измерений лексики и ее системы используются три типа связи слов:

парадигматические, синтагматические, деривационные, как научно обоснованные принципы разграничения лексического запаса русского языка. Теория о парадигматическом строе стилистического уровня языка находит свое отражение в трудах Л.В. Щербы, М.В. Панова и др.

М.В. Панов (5) считает: «Стилистические парадигмы пронизывают все ярусы: лексику, словообразование, синтаксис, фонетику. В лексике эти соотношения определяются в ряду: очи - глаза - гляделки - зенки. В синтаксисе - это соотношение конструкций, например, таких: «Если бы я пришел раньше... - Приди я раньше...». Больше всего таких возможностей обнаруживается в лексике.

Именно она позволит одному и тому же слову входить в стилистическую парадигму, которая меняет значение этого слова, так, что оно все время приобретает разные экспрессивно-стилистические оттенки. Благодаря парадигматике, очень распространенной в лексике, мы получаем стилистически маркированные элементы, где верхняя или нижняя планка составляется из экспрессивно окрашенной лексики,- в одном случае - эмотивное значение выражает положительную оценку, а в другом отрицательную оценку, (ср.:

- иди- шествуй- топай). Все парадигматические ряды слов существуют в языке (это уже отдельный вопрос для изучения), составляют, думается именно такие разряды, пласты языка, которые В.В. Виноградов называл термином «стили языка» или «языковые стили».

В лексике, как языковом уровне, имеются «ядерные» структуры в виде стилистических парадигм, а так же периферийные зоны, которые окрашены непрямым противопоставлением, а общим «стилистическим светом» (тоном) категориальных противопоставлений. Такая система в лексике языка характеризуется емкостью, гибкостью и мобильностью. Стилистическая парадигма выявляет не только периферийные зоны эмоционально экспрессивной лексики, но также выявляет семантико-стилистическое содержание и функциональность синонимов в языке. Одна из трех функций синонимов слова это - функция экспрессивно-стилистическая, связанная с выражением многообразных оценок, она придает смысловую точность в экспрессивностилистическом аспекте. Важным является то, что при изучении экспрессивной лексики функционально прикрепленные средства языка и экспрессивно-оценочные слова могут входить в сферу стилистических градаций, т.е. языковые стили. К экспрессивным стилям мы можем отнести сниженный, нейтральный, высокий, а во-вторых, к функциональным стилям - это разговорнобытовой, официально-деловой, научный, публицистический. Но помимо собственно стилистической функционально-стилевой окрашенности книжно-письменные и устно-разговорные слова могут иметь эмоционально-экспрессивную окраску. В этом моменте есть доказательства тому, что экспрессия и функция принципиально взаимосвязаны. Необходимо отметить, что общеупотребительная лексика является самой частотной, она используется и в книжной и разговорной речи, в любом стиле, где выполняет первостепенную функцию - номинативную, называя важные понятия, явления, действия.

А лексика эмоционально-экспрессивная выполняет функцию эмотивную, где эмотивное значение представляет собой оценочный, эмоционально-экспрессивный компонент значения лексической единицы, выражаемый обычно с помощью стилистически окрашенных слов.

Маркированные слова экспрессией служат выражением того или иного закрепленного в языке оценочного отношения говорящего /пишущего с обо-значаемым фактом. Толкование слов с эмотивным значением представляет двучленную структуру: М х С, где М - «модальная рамка» - по терминологии А. Вежбицкой, символизирует эмоционально-оценочное отношение к обозначаемому и представляет эмотивное значение (эстетическую переживаемую информацию), а С сигнификативное значение (семантическая информация). Это проявляется в стилистических синонимах,например: идти-шествовать (положительный, (+) М х С топать (отрицательный (-) М х С. А. Вежбицкая (6).

В составе эмоциональной лексики можно выделить три группы, так как эмоциональная окраска «накладывается» (стилистически маркируется) на лексическое значение, но не сводится к нему, а именно денотативное значение осложняется коннотативным. К 1 группе относятся слова с ярким коннотативным значением, которые содержат оценку фактов, явлений, признаков и дают однозначную характеристику людей: ср. непревзойденный, гениальный, брюзга, подхалим и др. В данных случаях выразительная эмоциональность препятствует развитию у них переносных значений.

Поэтому коннотацию называют собственно-языковым явлением, она являет собой традиционность, присущую данному языку. Ко 2 группе относятся многозначные слова, нейтральные в основном значении, которые получают качественно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении.

Ср.:

- о человеке - шляпа, тюфяк, медведь, слон... (в переносном значении:), пилить (ругать), зевать (пропускать) и т.д.

К 3 группе слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувств.

Ср.: сыночек, дочурка, аккуратненько, где дана положительная оценка и отрицательная - детина, замарашка, военщина и т д. Словообразовательные аффиксы обусловливают оценочность, эмоциональность подобными формами. Говоря об эмоциональности необходимо добавить понятие экспрессивность, которое передает с особой силой чувства, переживания, эмоции человека. К номинативному значению слова в некоторых случаях добавляется элемент экспрессии.

Семантическая структура слова осложняется коннотативностью. Ср. не люблю - ненавижу; презираю - питаю отвращение. Лексическое ядро формирует как правило нейтральное слово, но затем оно имеет несколько экспрессивных синонимов, в которых различается степень эмоционального напряжения, в словах, в которых выражается большая степень проявления качества, свойства, действие происходит «сгущение» их семантики. Ср.:- женщина, баба, бабище, бабеха; обмануть облапошитъ, набрехать (разг). Изучение экспрессии (от лат. Ехргessio) 1. выразительность, сила появления чувств и переживаний; 2. выражение чувств) «экспрессии звуков, форм и знаков, слов и оборотов обычно относятся к области стилистики. При этом указывают на необходимость строго различать формы индивидуальной и коллективной экспрессии»,- отмечал В.В Виноградов (1).

Продолжая эту мысль, Винокур Г.О. писал: «Необходимо тщательно отмечать экспрессивные качества речи, имеющие своим источником личные свойства и состояния говорящего /пишущего, от фактов языковой экспрессии...» (7).

«Субъективными экспрессивными качествами языка являются только по происхождению (психологического генезиса), тогда как реально в исторической действительности, они существуют вполне объективные свойства тех или иных форм и знаков. Вот почему мы имеем право утверждать, что действительно в самом языке есть еще, нечто именно экспрессия, принадлежащая звукам, формам, знакам» (Г.О.Винокур).

Таким образом, можно сказать экспрессивность - это семантическая категория языка, характеризующаяся различными формами проявления экспрессивной функции языка; это способность выражать в содержании языковых единиц многообразие эмоциональных и оценочных отношений субъекта речи говорящего /пишущего к тому, что происходит во внешнем или внутреннем мире человека. Экспрессивные признаки присущие слову, отражают как чистолингвистическую, внутриязыковую сущность, так и экстралингвистическую, внеязыковую сущность.

Экспрессивность может быть выражена формальными средствами языка (фонетический облик слов, ударение, порядок слов, словообразовательные возможности и т.д.), а так же формально не выраженной, т. е. экспрессивная значимость языковых единиц - эмоциональная или оценочная окрашенность значений, остается в них без объективного содержания. Формально не выраженные признаки присущи таким словам, значение которых «узаконено нормами употребления»; является узуальным. Ср.:

- кляча, старушенция, пустомеля, разиня, богач, бедняк и т. д. Экспрессивная лексика противостоит объективному значению (будучи субъективной) коммуникативных или номинативных единиц языка.

Но в процессе наименования происходит взаимодействие с экспрессивной интенцией именующих, приводя к формированию экспрессивно - окрашенных единиц номинативного состава языка и образуют особый пласт. Это осуществляется разными путями: в результате переосмысления значений слов, сдвигов в стилистической дифференциации в процессе диахронии, при помощи аффиксации и словосложения. Все это формирует экспрессивно-лексические единицы. Структура экспрессивных знаков всегда характеризуется усилением рациональной оценки эмотивностью. Ср.:

собственно оценочные выражения, слова: глупый, отличник, умник и т.д. Экспрессивность, имея оценочно - эмоциональную окраску, приводит к прагматической нагруженности, прагматическому значению. Прагматический уровень формируется за счет экспрессивно - оценочных средств, к прагматике относят то из содержательной стороны знаковой деятельности, что не вмещает сама лингвистика, это преимущественно референциальный аспект. При этом следует заметить, что прагматические значения языковых единиц там, где они существуют дополнительно к их когнитивному значению, например противоположные оценочные значения слов старец и старикашка, возникает прямо из отношения говорящий - знак, и из отношения говорящий/ пишущий денотат, спроецированного затем на обозначающий этот денотат знак.

Различные стилистические функции эмоционально-экспрессивной лексики рассматриваются в работах Н.М. Разинкиной - со стороны эмоционального значения и эмоциональной окрашенности слова, исследователь Е.Г. Ковалевская считает, что слово имеет эмоционально-оценочное и эмоционально-экспрессивное значение, Е.Г. Гак в слове называет объективную и субъективную экспрессивность. Е.Ф. Петришева и С.Г. Башлеев считают, что коннотация слагается из двух основных компонентов: экспрессивного и стилистического.

В.А. Звегинцев, А.И. Смирницкий, О.С. Ахманова полагают, что эмоционально-экспрессивные оценки не входят в значение слова. Различные стилистические функции эмоциональноэкспрессивной лексики изучались в работах А.Н. Кожиной, Д.Э. Розенталя, М.Н. Шанского и многих других исследователей, поскольку данная проблема является актуальной. Функциональностилистическое средство языка - эмоционально-экспрессивная лексика, которая определяется по мере включения в разные языковые условия, а согласно современным языковедческим представлениям, сложившимся в рамках коммуникативной лингвистики, вне текста невозможна реализация коммуникативно-экспрессивной функции языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. – М., 1981.

2. Балли Ш. Французская стилистика. – М.–Л., 1961.

3. Винокур Т. Г. О содержании некоторых стилистических понятий. – М.–Л., 1972.

4. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М.–Л., 1979.

5. Панов М. В. О «скрытых» грамматических значениях//Семантика языковых единиц. – М.: МГОПИ, 1993.

6. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., 2001.

7. Винокур Г. О. О задачах истории языка. – М.–Л., 1951.

8. Петрищева Е. Ф. Изменения в составе интеллектуально-оценочной лексики в русском языке в книге «Развитие лексики современного русского языка». – М.–Л., 1975.

9. Арнольд И. В. Интеграция художественного текста: типы выдвижения и проблемы экспрессивности. – Л., 1975.

10. Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. –М., 1981.

11. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987.

12. Шанский Н. М. Стилистика русского языка. – Л., 1989.

REFERENCES

1. Vines of В. В. Problems of Russian stylistics. - М., 1981.

2. Bally Sh. French stylistics- М.-L., 1961.

3. Distiller Т. Г. About maintenance of some stylistic concepts. - М.-L., 1972.

4. Shmelev D. N. Problems of semantic interpretation of vocabulary. - М.-L., 1979.

5. Pans М. В. About the "hidden" grammatical values//Semantics language units. - М.: МGОPI, 1993.

6. Vegbisckaia А. Understanding of cultures through intermediary keywords. - М., 2001.

7. Distiller G. О. About the tasks of history of language. - М.-L., 1951.

8. Petrisheva Е. F. Changes in composition an intellectually-evaluation vocabulary in Russian in a book "Development of vocabulary of modern Russian". - М.-L., 1975.

9. Arnold I. V. Integration of artistic text : types of advancement and problem of expressivity. - Л., 1975.

10. Sherba L. V. About the triple aspect of the language phenomena and about an experiment in linguistics. М., 1981.

11. Rozental D. E. Practical stylistics of Russian. - М., 1987.

12.Shanski N. М. Stylistics of the Russian language – L., 1989.

Экспресивті функционалды аспекттідегі сзді репрезенциялы Тйіндеме. Стиль жне оны зерттелуі - екі жаты мселе. йткені экспрессивтік жне функционалды трыда ртрлі кзарастар алыптасан. Зерттеушілер экпрессия жне сз функциясыны келісімділігі туралы рдайым сз озап жатады. Кптеген зерттеушілер тілді лексикалы ралдарыны функционалдылыа араанда кбірек эмоционалды трыда бааланады деп санайды.

Тйін сздер: сздер,сзді функционалдылыы,стилистикалы рл жне тілдік сздер, экспрессиялы тіл, стиль.

Representation of semantic word structure in expressive and functional aspect Summary. Observation of the language shows that the issue of style and its study – is a dual task, as there are fundamentally different points of view on the properties of language and speech – these are expressivity and functionality. Researchers are constantly dialogue about interdependence of the word expression and function, opposition of expression and stylistic role of the word, just as functional stylistic. They tend to believe that a word has different properties of words: expressively evaluative and naturally stylistic. Sometimes these properties are combined, sometimes exclude one another. Many language researchers tend to assume that lexical tools give much more emotionally expressive and less functional evaluation.

The author of the article addresses to the history of issue of studying the stylistic functions of emotional and expressive vocabulary and semantic structure of the word.

Key words: language style, properties of language and speech, word expressivity and its functionality, interdependence and opposition, stylistic role of the word.

ОЖ: 37.016:51(075.8)

ТЕХНИКАЛЫ ЖОАРЫ ОУ ОРЫНДАРЫНЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ

МАТЕМАТИКАЛЫ ПНДЕРДІ ОЫТУДЫ ЖАА МОДЕЛІ

Адатпа. Бгінгі тада жоары оу орыдарыны оытуды кредиттік жйесіне туіне байланысты оу процесстерінде згерістер жасалуда. Брыны оу жйесінде оу материалыны брін оытушыны зі дрістік, практикалы сабатарда тсіндіріп беретін болса, ал енді кредиттік технология бойынша негізінен студенттерді здері оып, талдап жне есеп шыарып йренеді, ал оытушылар студенттерді здері оып талдауына, игерген теориялы білімін есеп шыаруа олдануа, тиісті материалды брін здері игеруіне кмектеседі. Студенттерді оытушылармен бірге даярлыы шыармашылы ізденіске баытталан.

Маалада оытуды кредиттік технология жйесі бойынша техникалы жоары оу орындарыны студенттеріне математикалы білім беруде дістемелік трыдан те тиімді жолдары арастырылады.

Кілттік сздер: модель, кредиттік жйе, жоары математика, техникалы жоары оу орны, алгоритм Жоары оу орындарындаы мамандарды даярлауды брыны бір дегейлік жйесі нары экономикасыны талаптарын анааттандыра алмайтынына кзіміз жетті. Осыан байланысты елімізде оытуды кп дегейлік жйесі енгізілді. Сондытан жоары оу орындарындаы оу рдісіні дегейіні сапасын ктеру масатында дстрлі оу формаларын заман талабына сай айта руды жзеге асыратын білім беру технологияларын жасау ккейкесті мселе болып отыр. Дстрлі трде оыту рдісінде білім алушыа жне оны ксіби іс-рекеттеріне деген талаптарды арасында алшатытар кп болды. Дстрлі оу жйесі азіргі заман талаптарына сай болмаандытан, ендігі жерде крделі ксіби, ндірістік жне ылыми проблемаларды здігінен шеше алатын, білімді, білікті мамандарды алыптастыруа ммкіндік беретін оытуды жаа моделін ру ажеттілігі туындады.

Бгінгі тада жоары оу орыдарындарында оытуды кредиттік жйесіне туіне байланысты оу рдісінде згерістер жасалуда. Брыны оу жйесінде студент дріс сабатарына оытушы не туралы гімелейтінін білмей келетін. Ал азір студенттерді сабаа алдын ала дайындалуы талап етіледі де, семестр басталарда дріскер дріс сабатарыны кндерін, таырыптарын, олара атысты тапсырмаларды ттас курс бойынша сынады. Оытушымен бірге даярлы, й тапсырмаларын тексеру секілді жмыстар брыны алыптасандай студенттерді тсіндіру мен оытуа емес, оларды шыармашылы ізденіске жне дербес рекет жасауа баытталан. Дрістерді ткізу алгоритмі де згеруде. Студенттерді материалмен таныстыра отырып, дріскер таырыпа атысты кптеген сратара жауап беріп, мысал келтіріп, тсініксіз жерлерін ана тсіндіреді. Саба басталан кннен бастап-а ажетті дебиеттер тізімі беріледі. Кредиттік технология жйесінде оытуды негізгі міндеті - болаша мамандара сапалы білім беру.

Бл маалада кредиттік технология жйесінде жоары техникалы оу орындарында жоары математика курсын оытуды тмендегі жолын сынамыз.

Біріншіден, аиаттаманы длелденбей абылданатын тжырым екендігін; екіншіден, бірінші курс студенттері аиаттама жне оны математикадаы рлі жнінде хабардар екендігін; шіншіден, бл дісті методологиялы трыдан жемістілігі мен бл дісте арастырылып отыран жиынны элементтеріні табиатына ешандай кіл блінбейтінін; тртіншіден, аиаттамалы рылым наты сандарды баса теорияларымен логикалы трыдан бірдей, оны стіне ол те ыса болатынын ескере отырып наты сандарды енгізуді аиаттамалы дісі дрыс деп есептейміз.

Жоары техникалы оу орындарында жоары математика курсында функцияларды оыту мселелері бойынша студенттерді іс-рекетін йымдастыру дістеріні ш кезеін сынамыз.

Бірінші кезеде студенттерді санасына функция тсінігі мен оларды негізгі асиеттерін (жптылыы, татылыы, периодтылыы, монотондылыы) алыптастыруды жзеге асыратын материалдар мен жаттыулар сериясын арастырды жн деп есептейміз.

Екінші кезеде студенттерді функцияны графигі тсінігі мен графикті ра білу іскерлігі алыптасуына кіл аударамыз. Мнда студент функцияны толы зерттей білумен атар, бірінші кезеде алыптасан зіні интуициясы мен білімдеріне сйене отырып графикті схема трінде ра бiлуiскерлiгіескерiледі. Бірінші жне екінші кезедерді жоары математика курсыны негізінен “Анализге кіріспе” блімінде, ішінара “Бір айнымалыны функциясыны дифференциалды есептеулер” блімінде практикалы сабатарда бірнеше жаттыулар жйесі (сериясы) арылы жзеге асыру жолдарын сынамыз.

шінші кезеде элементарлы функциялар теориясын руды ртрлі тсілдері бойынша теориялы материалдарды біріктіру жолын сынамыз. Бл материалдар студенттерге элементарлы функциялар теориясын ру тсілдеріндегі “мектептік” баяндауларды “кемістік” жатарын айын кру мен оларды жоюды жолдарын крсетеді.

Жоары математика курсы бойынша оу-дістемелік дебиеттерге талдау жасай келе жне ксіби бадарда оыту принциптеріні негізіне сйене отырып, біз, жоары техникалы оу орындарында элементарлы функциялар теориясын баяндауды тмендегі нсасын сынамыз.

“Анализге кіріспе” блімінде генетикалы жолдарды пайдалану орынды, яни тригонометриялы функцияларды геометриялы анытамасы мен крсеткіштік функцияларды шектер теориясы негізінде руды берген дрыс. Осы блімде студенттерге элементарлы функцияларды аиаттамалы жолмен енгізуді крсеткен тиімді.

“Интегралды есептеулер” блімінде логарифмдік функцияны интегралды анытамасымен атар, кері тригонометриялы функцияларды интегралды анытамасы мен оларды негізінде тригонометриялы функцияларды енгізу жнінде тсінік беру ажет. Мндай тсініктер студенттерді тек интегралды есептеулерді олданылуы жніндегі ой-рістерін кеейтіп ана оймайды, сонымен атар мектептегі кері тригонометриялы функцияларды графиктері туралы жеткілікті дрежеде мегере алмаан білімдерін лайтуа ммкіндік береді. “атарлар” блімінде тригонометриялы жне крсеткіштік функциялар теориясын функциялы атарларды кмегі арылы румен студенттерді таныстыру те тиімді. Бл блімде элементарлы функцияларды енгізуді аиаттамалы жолы туралы тсініктерді студенттерге беру ажет. “Дифференциалды тедеулер” блімінде студенттерді дифференциалды тедеулерді дербес шешімдері ретіндегі сйкес крсеткіштік функция мен тригонометриялы функцияларды анытамаларымен таныстыран орынды.

Жоары техникалы оу орындарында жоары математика курсындаы элементарлы функцияларды осы сынылан кезедер бойынша оытуды жзеге асыру студенттерді элементарлы функциялар теориясын руды негізгі дістерімен таныстыруа ммкіндік береді, ал бл мселелер студенттерді математикалы ой-рісі мен білімдерін дамытады жне олармен болашата факультативтік, йірме жмыстарын ткізуге кп лес осады.

Біздер зімізді іс-тжірибелеріміз арылы жоары техникалы оу орындарында функция шегіні анытамасын тізбекті шегі арылы беру жолыны те тиімді екенін байады. Осындай жолдарды ртрлі варианттарын салыстыра отырып, тізбекті шегін беруді е тиімді жолы тмендегідей деген орытындыа келдік:

1) алдымен, аырсыз азаятын тізбекті анытамасын беру;

2) осы анытаманы негізінде жинаталатын тізбекті анытамасын тжырымдау;

3) аырсыз лкейетін тізбекті анытамасын енгізу;

4) тізбек шегіні асиеттерін беру.

Осылай оылан материалдар функция шегіні тізбек тіліндегі анытамасына кшуге ммкіндік береді. Оытуды ласымдылы принципіне сйкес бл тсінікті x шексіздікке мтыландаы аырсыз азаятын функциялардан бастаанны дрыс, себебі бл жол арылы геометриялы тсіндірулер (жаты асимптота) немесе физикалы баяндаулар (тзеу, тегістеу, туралау процесстері) мселелерін пайдалану ммкіншіліктері бар, одан со шекті Коши бойынша немесе баса да ртрлі анытамаларын (функцияны жиын бойынша шегі, біржаты шектер т.б.) енгізуге жне олара сйене отырып функцияны зіліссіздік тсінігіне келуге болады.

Туындыдан брын дифференциал ымын енгізу математиканы даму тарихымен сабатасады, бл дістегі “тзулеу” идеясы методологиялы кзарас трысынан те маызды, дифференциалды бірінші етіп арастыру мселесі аырсыз азаятын шама тсінігін жетекшілік позицияа ояды, Дифференциалды есептеулерді кптеген нтижелерін дифференциал тсінігіні негізінде шекке кшпей-а алуа болады. “Кп айнымалылар функциялары” блімінде де алашы тсінік ретінде дифференциалды енгізу маызды рл атарады. Сондытан жоары техникалы оу орнында бір айнымалыны немесе кп айнымалыларды функцияларыны дифференциалды есептеулер блімдері шін дифференциал тсінігі алдымен берілуі тиіс деген орытынды жасаймыз.

Аныталан интегралды интегралды осындыны шегі ретінде енгізу дісі арылы теорияны ру оай емес. Тіпті аныталан интегралды анытамасыны зі мектеп оушылары емес студенттерді тсінулеріне едуір иындытар тудырады. Теорияны кптеген те маызды жне астарлы мселелерін (мысалы, аныталан интегралды бар болуы, кейбір асиеттерін длелдеу т.б.) студенттерді санаулы ана тобы мегереді.

Аныталан интегралды Дарбуды тменгі жне жоары осындыларыны жиындарын блетін жалыз сан ретінде енгізу дісі логикалы трыдан айын, студенттерді мегерулеріне жеіл жне ол кптеген олданбалы сипаттаы есептерді (мысалы, айналу денесіні клемін есептеу сияты) шыару мселелерімен тікелей байланысты. Дегенмен, аныталан интегралды осы діспен енгізу арылы теорияны руды дістемелік трыдан алдыы діс арылы руа араанда артышылыы шамалы.

Аныталан интегралды алашы функцияны сімшесі ретінде енгізу арылы интегралды есептеулер курсын ру оны рі арапайым, рі олайлы баяндауа ммкіндік береді жне студенттер теорияны толы мегере алады, алайда бл діс зіндік мнге ие болуы шін кптеген ауымы ке функциялар кластары шін (мысалы, зіліссіз функциялар класы) оларды алашы функцияларыны бар болуын тікелей длелдеу ажет.

Осы айтыландарды ескере отырып “Аныталан интеграл” блімін баяндауды келесі рылымын сынамыз. Алдымен теорияны нтижелі ру дісіне пайдалану масатында аныталан интеграл тсінігіні р трлі баяндалулары беріледі, одан со ке ауымды функциялар класы зіліссіз немесе зіліс нктелері санаулы функциялар шін тмендегі негізгі теорема тжырымдалады.

Негізгі теорема. Егерде y f (x) функциясы a; b кесіндісінде аныталан жне зіліссіз (немесе шектелген жне зіліс нктелері санаулы) болса, онда 1) интегралды осындыны шегі бар болады;

2) Дарбуды тменгі жне жоары осындыларыны жиынын блетін жалыз ана сан табылады;

3) a; b кесіндісінде f (x) функциясыны алашы функциясы F (x) -ті жне F (b) F (a) айырымыны мні бар болады. Бл ш сан зара те болады.

Бл негізгі теореманы длелдеуі баса тсініктерді енгізу мен осалы сйлемдерді длелдеуге байланысты. Сондытан бл теореманы тере мнділігін жоймау масатында, алдымен, аныталан интеграл тсінігін енгізуді ш дісіні парапарлыын крсетуге ммкіндік беретін функциялар класы шін (мысалы, алашы функциясы бар монотонды функциялар) длелдеген олайлы.

Осы арада айта кететін бір мселе мндай функциялар класы шін арастыру баяндауларды едуір млшерде ысартады жне кптеген техникалы иындытара назарды аудармай интеграл тсінігіні мазмнын айын білдіруге ммкіндік береді. “Ауымы ке” функциялар класы шін ресми трде жариялай отырып, ал зірше “ауымы тар” функциялар класы шін аныталан интегралды ртрлі анытамаларыны парапарлыын длелдегеннен кейін, аныталан интегралды олданылуларын енгізе отырып те арапайым жне тиімді діс арылы бкіл теория рылады. Одан со шаршыланатын фигураларды, текшеленетін денелерді, тзуленетін исытарды ата теориясы рылады. Бкіл курс оылып, оларды студенттер саналы трде мегеріп аланнан кейін барып негізгі теоремаа айта ораламыз да, оны толы длелдейміз.

Интеграл тсінігіне кп жатылы діс студенттерге интеграл тсінігін толы ынуа, р жаынан арастыруа жне ол анытамаларды зара байланыстарын круге ммкіндік береді.

Таырыптарды ртрлі дегейде баяндау студенттерге теорияны тере мегеруге жне функциялара ойылан ата шарттар не себепте теорияны руды жеілдететіндігін тсінуге жадай туызады.

Біріншіден, берілген функцияны туындысын ешандай масатсыз таба беретін кзарастан таратынын жне есептерді сан трлі етіп руа ммкіндік беретінін; екіншіден, жоары математика курсындаы тепе-те трлендірулерді студенттерге йретуді жзеге асыратынын;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 11 |

Похожие работы:

«Научно-образовательный форум по международным отношениям Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО-Университет) Кафедра прикладного анализа международных проблем Е.М. Примаков, М.А. Хрусталев СИТУАЦИОННЫЕ АНАЛИЗЫ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ Очерки текущей политики Выпуск 1 Москва 2006 Academic Educational Forum on International Relations Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) Department of Applied International Analysis Evgeniy Primakov,...»

«№ 13 ONLINE 216 А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К И Й ФОРУМ Николай Дмитриевич Конаков (04.12.1946 — 10.08.2010) Дмитрий Александрович Несанелис ООО ЛУКОЙЛ-Коми, Усинск dnesanelis@mail.ru Михаил Борисович Рогачев Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв В ночь с 9 на 10 августа ушел из жизни изполитических репрессий вестный этнограф Николай Дмитриевич Покаяние, Конаков. С 1988 по 2001 г. он возглавлял Сыктывкар rogachev-mb@yandex.ru отдел этнографии в Институте языка,...»

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук Издания, отмеченные (), включены в международные базы цитирования. 1. Авиакосмическая и экологическая медицина 2. Авиакосмическое приборостроение 3. Авиационная промышленность 4. Авиационные материалы и технологии 5. АвтоГазоЗаправочный Комплекс плюс Альтернативное топливо 6. Автоматизация в промышленности 7....»

«1 ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СЛОВАРЯ Андрей Топорков Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь В области русской фольклористики начало XXI в. ознаменовалось небывалым всплеском эдиционной активности. Выходят в свет серийные издания: Памятники русского фольклора, Русский фольклор, Из истории русской фольклористики, Славянский и балканский фольклор, Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока, Исследования по фольклору и мифологии Востока, Сказки и мифы народов Востока, Славянская...»

«Suzuki Swift Модели 2WD&4WD с 2004 года выпуска с бензиновыми двигателями М13 (1,3 л DOHC) и М15 (1,5 л DOHC) Устройство, техническое обслуживание и ремонт Москва Легион-Автодата 2009 УДК 629.314.6 ББК 39.335.52 С 89 Сузуки Свифт. Модели 2WD&4WD с 2004 года выпуска с бензиновыми двигателями М13 (1,3 л DOHC) и М15 (1,5 л DOHC). Устройство, техническое обслуживание и ремонт. - М.: Легион-Автодата, 2009. - 408 с.: ил. ISBN 978-5-88850-394-2 (Код 3575) В руководстве дается пошаговое описание...»

«ТЕПЛОМАССООБМЕН - ММФ H E AT / М А S S T R A N S F E R – M I F Избранные доклады МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ( 2 4 - 2 7 мая 1988 ) Минск, СССР РЕФЕРАТЫ УДК 536.24:533.6 Аладьев И.Т., БаЙковД.В., Турилина Е.С. РЕЖИМЫ УХУДШЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКОВ ЖИДКОСТЕЙ ОКОЛОК РИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ// Тепломассообмен ММФ. Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен: Избранные доклады. - Минск: ИТМО им. А.В. Лыкова АН БССР, 1989. - Секции I, 2. - Ч. I. - С. 3...»

«ИСКОРЕНЕНИЕ БЕДНОСТИ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ЕГО РОЛЬ В СНИЖЕНИИ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ, В ПОВЫШЕНИИ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ И ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. Туганов В.Ф, Туганова Е.В. Плохие дороги не ведут к Храму: либо это не храм, либо не та дорога1 Управлять – значит поступать правильно: кто ж посмеет тогда неправильно поступать?2 Россия и Запад различаются сегодня лишь тем, что на Западе хороши дороги, но их почти нет в России. Тем не менее, этого явно недостаточно, чтобы...»

«Список полезных русскоязычных ресурсов Интернет Особая благодарность за работу по составлению сборника: Абдрахманова Жулдыз, Асильбекова Анара, Бордашев Андрей, Ворохта Юрий, Дубиков Александр, Гуляев Павел, Ибрагимова Ирина, Иващенко Владимир, Кожабекова Сауле, Мартынихин Андрей, Муравьевская Юлия, Некрасов Алексей, Парсаданян Армен, Пучкина Наталья, Сегреева Галина, Чернокан Ион, Шевченко Сергей, Шумилова Ирина, Тяпухин Петр, Якимович Марина Содержание 7.17. ПЕДИАТРИЯ 1. МЕДИЦИНСКАЯ...»

«УДК 082.2:061.3 ББК (я)94 Ф 80 Ф 80 Форум молодых учёных. Тезисы докладов. Том 1. – Нижний Новгород: Изд–во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2013. – 317 с. Том 1 настоящего сборника включает в себя тезисы докладов Форума молодых учёных ННГУ, представленных молодыми преподавателями, научными сотрудниками, аспирантами и студентами ННГУ в рамках исследований по направлениям Физика, радиофизика, науки о материалах, Химия, новые материалы и технологии, Биология, биофизика и биомедицина, Математика,...»

«РУКОВОДСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО НЕФТЯНЫМ ДАННЫМ (СИНД) Министры, принимавшие участие в 2000 году в 7-м Международном энергетическом форуме в г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия, пришли к согласию о том, что недостаточное количество общедоступной, надежной и своевременной статистической информации о рынке нефтепродуктов является одним из ключевых факторов, вызывающих неустойчивость цен на нефтепродукты. В качестве конкретных шагов, демонстрирующих готовность к диалогу, шесть международных...»

«Таллиннская палата обществ инвалидов Инфосборник В помощь людям с ограниченными возможностями 2010 Обзор государственных и предоставляемых городом Таллинном услуг и пособий, предназначенных людям с ограниченными возможностями. Информация о Таллиннской палате обществ инвалидов и ее 21 членской организации, помогающая найти необходимые контактные данные людям, желающим вступить в какое-либо общество людей с ограниченными возможностями. Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond...»

«RUSSIAN HEALTH CARE WEEK of f icial guide 23-, THE 23rd INTERNATIONAL EXHIBITION OF HEALTH CARE, MEDICAL ENGINEERING AND PHARMACEUTICALS 7-,, THE 7th INTERNATIONAL EXHIBITION REHABILITATION AND PREVENTIVE TREATMENT FACILITIES, MEDICAL AESTHETICS, HEALTH IMPROVEMENT AND PRODUCTS FOR HEALTHY LIFESTYLE 9–13 | December 9–13,, RUSSIA, MOSCOW, EXPOCENTRE FAIRGROUNDS : THE RUSSIAN HEALTH CARE WEEK FORUM IS ORGANIZED BY STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTRY...»

«267 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕНЬГАХ Михаил Лурье Песни о растратчиках в уличной сатире эпохи нэпа1 Выражение уличная сатира заимствовано нами из предисловия и примечаний к сборнику Песни уличных певцов, составленному известной ленинградской фольклористкой А.М. Астаховой в 1932 г., но так и не увидевшему свет2. Тексты, собранные для этой книги, послужили одним из источников материала для настоящей статьи. Под уличной сатирой А.М. Астахова понимала юмористические песни на злобу дня, которые наряду с...»

«STARTUP BAZAAR UP AZZ S Проекты Сервисы звонков и SMS-сообщений 2 RoboGames Pro 22 для пользователей Интернета Индустрия игр, робототехника Веб-сервисы, мобильные приложения, Композит для ледяной дороги 24 социальные сети Новые материалы AppsGeyser.ru 4 Виртуальный мир “Счастливая 26 Мобильные приложения семья” - где счастливы дети и Разработка систем измерения 6 родители количества и параметров нефти Информационные технологии сырой ITM технология получения кислорода Приборостроение...»

«“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 4, 2003 Антинаркотические НКО Санкт-Петербурга Наталья Федорова научный сотрудник Центра независимых социологических исследований Тел. 118-37-96 Введение В российском общественно-политическом дискурсе понятие гражданское участие до сих пор наделяется скорее теоретической, чем практической смысловой нагрузкой. В то же время, необходимость рационального использования растущего потенциала гражданского участия в решении актуальных...»

«Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Бюро ЮНЕСКО в г. Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Российской Федерации РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА КЛЮЧИ от XXI века Сборник статей перевод с французского Москва, 2004 УДК 304 (082) ББК 60.52 К 52 Ключи от XXI века: Сб. статей.– М., 2004. – 317 с. – (пер. с фр. яз.) К 52 ISBN 5-7510-0299-7 Готовы ли мы к XXI веку? Это поле для размышлений. Будущее становится все более...»

«МАТЕРИАЛЫ VI РОССИЙСКОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2012 14-15 мая Санкт-Петербург 2012 МАТЕРИАЛЫ VI РОССИЙСКОГО ФОРУМА СОДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2012 3 ПОКОЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 14-15 мая 2012 г. – СПб., 2012. 216 с. ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ Леванович В.В., Суслова Г.А., Львов С.Н., Булатова Е.М., Учредители форума:...»

«1 Соколов Денис Чёрные буйволы бизнеса 2 Введение Однажды американский предприниматель сказал: Если бы люди знали, как работает денежная система, революция началась бы на следующий день. Зовут этого предпринимателя Генри Форд. Вы думаете, он ничего не понимал в финансах и бизнесе? Конечно, понимал. Однако если вам скажут, что это относится и к сфере бизнеса, то вы вряд ли поверите этому сразу. В моей книге пойдет речь о принципах работы западных компаний, продукты которых мы с вами каждый день...»

«7 ФОРУМ В форуме Научное знание в условиях Интернета Научное знание в условиях Интернета приняли участие: Андрей Николаевич Алексеев (Санкт-Петербург) Игорь Александрович Алимов (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург) Мария Вячеславовна Ахметова (Журнал Живая старина, Москва) Юрий Евгеньевич Березкин (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург / Европейский университет в Санкт-Петербурге) Майкл Буравой...»

«, № 3(21) 2012 Культурно-просветительсКий и литературно-художественный журнал Главный редактор издается ежеквартально при участии: Андрей РЕБРОВ союза писателей россии; Зам. главного редактора Валентина ЕФИМОВСКАЯ санкт-петербургского отделения ответственный секретарь союза писателей россии; Владимир МАРУХИН Шеф-редактор собора православной интеллигенции санкт-петербурга; электронной версии журнала Николай СТАНКЕВИЧ руководитель Зао утро; редакционно-издательского отдела Татьяна МАКАРОВА...»


 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.