WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, методички

 

Pages:     | 1 ||

«ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ Кафедра славистики и центральноевропейских исследований ОСНОВНОЙ СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК (УКРАИНСКИЙ) Учебно-методический комплекс для направления 031000.62 филология (бакалавриат) Москва 2010 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Считаете ли вы себя суеверным человеком? Какие народные поверья вам известны?

Образец текста для перевода:

Національний університет Острозька академія – наступник першого вищого навчального закладу східнослов'янських народів – Острозької слов'яно-греко-латинської академії. Заснував академію у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький. Значні кошти на розбудову академії надала його племінниця – княжна Гальшка Острозька. В основу діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи, однак цілком незвичне для українського шкільництва, вивчення семи вільних наук (граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), а також вищих наук: філософії, богослів'я, медицини. Спудеї Острозької академії опановували п'ять мов: слов'янську, польську, давньоєврейську, грецьку, латинську.

В острозькому культурному осередку разом з академією постало найпотужніше тогочасне українське видавництво – кирилична друкарня Івана Федорова (Федоровича). Тут побачили світ греко-слов'янський Буквар (1578); Новий Завіт (1580); Книжка събраніє вєщєй нужнейших...

Тимофія Михайловича – перший в історії кириличної поліграфії покажчик стародрукованих текстів; Хронологія (1581) Андрія Римші – перший в Україні друкований поетичний твір;

шедевр давньоукраїнської поліграфії, перша повна слов'яномовна Острозька Біблія (1581);

визначні полемічні праці праці Ключ царства небесного, Календар римський новий (1587) Герасима Смотрицького, Апокрисис Христофора Філарета тощо. Учень Острозької академії Мелетій Смотрицький написав першу фундаментальну слов'янську Граматику (1619), яку М.Ломоносов назвав вратами ученості.

Викладацькою діяльністю в академії займалися: літератор Дем'ян Наливайко (брат Северина, ватажка козацько-селянського повстання 1593-1596 рр.); грецький вчений та релігійний діяч, випускник Падуанської академії Кирило Лукарис (певний час ректор академії, згодом Олександрійський, а пізніше - Константинопольський патріарх); астроном, математик, доктор медицини, випускник Краківського і Падуанського університетів Ян Лятош; грецький вчений і релігійний діяч Емануїл Мосхопуло; випускник Падуанської академії Никифор ПарасхосКантакузен та інші. Першим ректором академії був Герасим Смотрицький – видатний освітній та культурний діяч, педагог, письменник-полеміст, поет.

Серед випускників академії – гетьман війська Запорізького Петро КонашевичСагайдачний, перший ректор київської братської школи Іов Борецький, лаврський архімандрит Єлисей Плетенецький, письменник Мелетій Смотрицький, автор знаменитої Палінодії Захарія Копистенський, відомий церковний і культурний діяч Ісакія Борискович та ін.

Острозька академія припинила своє існування у 1636 році. Однак результати її діяльності не зникли безслідно. Сформований тут тип вищого навчального закладу був перенесений до Києва, звідки поширився до Молдавії та Москви.

Хроніка відродження Острозької академії в незалежній Україні починається у 1994 році з Указу Президента України. Завдяки наступним указам Президента України розбудова Острозької академії набрала нового розвороту. У жовтні 2000 року Острозька академія отримала статус національного університету Письменная контрольная работа по пройденным лексическим и грамматическим темам.

Сочинение и беседа на пройденные лексические темы.

Проверка навыков речевого общения.

Чтение, перевод (без словаря) и пересказ оригинального художественного, газетножурнального и/ или научного текстов. Беседа по текстам.

Внеаудиторное чтение (художественная литература, объем – 200 страниц; специальная научно-популярная литература, объем – 15 страниц).

Образец письменной контрольной работы:

В Триландии приступили к подготовке очередных президентских выборов. По мнению многих обозревателей, наибольшие шансы на победу сохраняет нынешний президент страны. Он далеко не новичок в политике, он обеспечил стране устойчивый экономический рост и политическую стабильность, предоставил ей все возможности для развития. Он провозгласил курс на реформы, поставив экономические успехи в зависимость от социальной политики. Поскольку значительную долю населения страны составляют пенсионеры, такая политика получила широкую поддержку.

Живейшее участие в судьбе соседней державы принимает Вудландия. Следует сказать, что президент Триландии - сторонник жесткой внешней политики. Еще недавно триландцы преклонялись перед более богатыми и удачливыми вудландцами, старались во всем подражать им, теперь же они просто видеть их не могут. Новому президенту и его окружению удалось убедить сограждан, что не пристало гордым триландцам культивировать в себе комплекс неполноценности, что это задевает их национальную гордость. В школах и университетах в обязательном порядке читается курс, вдохновляющий на подвиги и укрепляющий национальный дух. Признавая все достоинства Вудландии, триландский президент при каждом удобном случае обращал внимание соотечественников на собственные свершения и достижения. По оценкам большинства наблюдателей, это способствовало росту национального самосознания.

Рожденные повелевать, вудландцы смотрят свысока на новые способы национального самоутверждения триландцев. Они не уверены, что те долго продержатся и смогут отстаивать свои взгляды и в дальнейшем. При этом в последнее время в Вудландии чрезвычайно обеспокоены новой военной доктриной, разработанной соседями. В газетах промелькнуло сообщение, что Триландия осуществляет закупки сверхсовременного оружия, что туда потянулись иностранные консультанты по проблемам вооружения. Руководствуясь соображениями политической целесообразности и собственной безопасности, Вудландия выступила с решительными протестами. Триландские же дипломаты отвергают все обвинения. Они утверждают, что, как это ни прискорбно, Триландия не может позволить себе такую роскошь, как закупки сверхмощного оружия. Официальные лица заявляют, что внешнеполитический курс страны на укрепление отношений с соседями остается неизменным. В то же время в руках у Вудландии остается еще целый ряд рычагов, с помощью которых она может влиять на ситуацию в соседней стране. Как стало известно из бесед с местными аналитиками, они считают возможной победу нынешнего президента только в том случае, если тот согласится смягчить свою политику в отношении Вудландии. Многое свидетельствует о том, что параллельно идет подготовка возможного преемника триландского президента. Уже придумано название и для новой партии в его поддержку. Название броское и быстро запоминающееся, но оно пока не разглашается.

Образцы тем-вопросов для проверки навыков речевого общения:

Сформулируйте свое отношение к движению антиглобалистов.

Как вы считаете, наркомания является личным делом каждого или проблемой всего общества? Допустимо ли насильственное лечение наркоманов?

Считаете ли вы возможным применение смертной казни? Обоснуйте свою точку зрения.

Назовите международные организации, которые вызывают у вас наибольшее доверие и Какие формы социального протеста на Украине и в России вам известны? Видите ли вы себя участником какого-нибудь протестного движения?

Образец текста для перевода:

Iз надр України добувають 50 видiв мiнеральної сирвоини.

На територiї України наявнi породи вiд найдавнiшиз ранньоархейських до сучасних.

В Українi, де вже розвiдано понад 7 тис. Родовищ, розроблються близько 4500.

Як засвiдчили в рукописах ученi й мандрiвники часiв античностi, землi вiд Днiпра до Дунаю i передгiр'їв Карпат були багатi на алмази. Римський сторик Плiнiй Старший згадував, щокрема, проскiфськi смарагди. Згадки про давнi знахiдки кристалiв «короля твердостi» в нижнiй течiї Днiстра зустрiчаються у вiтчизняних рукописах 16-17 столiть.

Ще у 20 столiттi бiля мiста Берегове у Закарпаттi були гiрничi виробки золота. Є пiдстави вважати, що значна частина славетного золота скiфiв була видобута на територiї сучасної України. Якi сучаснi адреси золота в Українi? Їх багато. Це Карпати, Приднiпров'я, Донбас, Крим. Цiкаво, що в деяких географiчних назвах України вiдбито наявнiсть у цiй мiсцевостi золота. Так дорогоцiнний метал виявлено в Закарпаттi у розсипному станi в рiчищах Золотий Потiк, недалеко вiд гори Золотухи, бiля села Яблуневе та в iнших мiсцях.

Є поклади золота i бiля Запорiжжя. Цiкаво, що це золото є найдревнiшим у свiтi. Йому вже понад три мiльярди рокiв. Поклади золота є також бiля Луганська та Кiровограда.

Кiровоградське золото має таку високу якiсть, якiй немає аналогiв у свiтi.

У районi Микитiвки (Донбас) задовго до нашої ери видобували кiновар (ртутний камiнь). Стародавнi греки купували кiноварну фарбу у скiфiв Приазов'я та Причорномор'я.

Багато столiть нараховує iсторiя видобутку залiзних i мiдних руд Бахмутської улоговини.

З 16 столiття дiяв соляний промисел Тора (Слов'янська).

На Правобережжi Днiпра ще в часи Київської Русi дiяли майстернi по обробцi декоративного каменю-пiрофiлiту, що видобувався бiля Овруча. Цим каменем прикрашали давньоруськi храми. Академiк П. Тутковський дiйшов висновку, що першi розробки цього привабливого рожевого мiнералу виникли ще в епоху палеолiту.

У першiй чвертi 18 столiття було вiдкрито великi поклади кам'яного вугiлля в Донбасi (воно здавна використовувалося мiсцевим населенням). Рудознавцi, серед яких видiлявся своєю вченiстю i кмiтливiстю пiддячий Григорiй Капустiн, рекламували донецьке вугiлля для використання в промисловому виробництвi.

У 1787 роцi керiвник наукової експедицiї В. Зуєв надрукував результати своїх спостережень у Кривому Розi: «Вiн весь кам'яний, як i береги рiчки Саксаганi, i складений з залiзного шиферу». Наведений у книжцi Зуєва опис порiд i руд Кривого Рогу - перша наукова характеристика Кривбасу. Експедицiї I. Гюльденштеда, П. Палласа, К. Габлiца, I.

Георгi та iнших обстежили залiзоруднi родовища Керченського пiвострова i Приазов'я.

Всього в Українi розвiдано 49 родовищ залiзних руд, загальнi запаси якиз становлять понад 28 млрд. тон, що складає близько 8-9% вiд свiтових. Основна частина залiзних руд зосереджена в Криворiзькому басейнi. Крiм того, родовища залiзної руди є в Кременчуцькому, БiлозерськоОрiхiвському, Приазовському та Керченському районах.

Значна частина залiзорудної сировини (понад 30 мiльяонiв тонн) експортується в країни Схiдної Європи, що приносить певнi валютнi накопичення. Нинi забезпеченiсть України розвiданими запасами залiзних руд становить 90-100 рокiв. Але наша держава має значнi прогнознi запаси, якi будуть розвiданi i переданi в розряд промислових.

Наприкiнцi 18 ст. У Прикарпаттi виявлено поклади нафти, газу, озокериту, кам'яної та калiйної солi. Вiдкритi у 19 столiттi українськi родовища алунiту, бариту, кварцу, галiту, каолiнiту, гематиту, топазу, магнетиту здобули мiжнародне визнання.

У 1860-1874 роках Волинь подарувала дослiдникам поклади ювелiрних i технiних кристалiв гiрського кришталю, раухтопазу, топазу, морiону i берилу, що нинi мають свiтову славу. У другiй половинi 19 столiття вченим вiдкрив свої таємницi Нiкопольский марганцеворудний басейн - один з найбiльших на планетi. На початку 20 столiття було детально дослiджено фосфорити Подiлля, графiтовi родовища Побужжя.

Нинi Україна є одним з найвивченiших у мiнералогiчному вiдношеннi регiонiв свiту. Загальний список її мiнералiв становить майже 680 назв. Особливою категорiєю є вiдкриття принципово нових мiнералiв (їх список до недавна складався з 50 назв).

Найбiльшi колекцiї мiнералiв Україним зiбрано в Центральному науковоприродознавчому музеї АН України, музеї Iнституту геохiмiї i мiнералогiї АН України, у експозицiях Київського, Львiвського i Харкiвського унiверситетiв, Криворiзького гiрничорудного iнституту.

(По В. Павлишину, I. Падалко, О. Гаца и В. Мiщенко « Хрестоматiя з географії України»,

Pages:     | 1 ||


Похожие работы:

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ Рекомендации по проведению муниципального этапа по английскому языку в 2013/2014 учебном году Москва 2013 Авторы – составители: Курасовская Юлия Борисовна Городецкая Людмила Александровна Колесникова Александра Николаевна Симкин Виктор Николаевич Шварц Елена Данииловна Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской © Авторский коллектив, 2013 2 Оглавление Введение Часть 1 Методические рекомендации...»

«Российская международная академия туризма Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ Утверждаю: Ректор РМАТ _Е.Н. Трофимов 2013 г. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования Направление подготовки 080200.62 Менеджмент Квалификация (степень) Бакалавр Профиль Менеджмент гостничных и ресторанных предприятий Формы обучения: очная очно-заочная заочная Москва СОДЕРЖАНИЕ Термины, определения сокращения Общие...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИСТОРИЯ РОССИИ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ Москва 2012 Составители:Арсланов Р.А., Мосейкина М.Н. История России. Методическое пособие для учителей-предметников. – М.: РУДН, 2012— 644 с. Учебное пособие предназначено для учителей истории. В нем на базе достижений современной исторической науки освещаются основные факты, события и процессы...»

«МБУ СОШ № 26 г.о. Тольятти Принято на Совете МБУ Принято МБУ УТВЕРЖДАЮ Протокол №1 Директор МБУ СОШ №26 2012 От 27 августа 2012года Сафронова И.И. ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МБУ СОШ № 26 г.о. Тольятти 2011-2012 учебный год 1 МБУ СОШ № 26 г.о. Тольятти Содержание 1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 1.1.Миссия МБУ СОШ №26; 1.2.Общая информация; 1.3. Окружающая социальная, предметно-эстетическая и природная среда; 1.4.Наполняемость классов; 1.5.Структура состава обучающихся по месту...»

«Министерство сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПЛОДОВОДЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Краснодар 2012 Министерство сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПЛОДОВОДЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Учебно-методическое пособие для студентов магистрантов прикладной информатики в экономики Краснодар УДК 005.311.12:519.852]:634.1 (076) ББК Б Рецензент:...»

«2013 Февраль Библиографический указатель новых поступлений по отраслям знаний Библиографический указатель новых поступлений по отраслям знаний Бюллетень Новые поступления ежемесячно информирует о новых документах, поступивших в АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Бюллетень составлен на основе записей электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знаний, внутри разделов–в алфавите авторов и заглавий. Записи включают краткое библиографическое описание. В конце описания...»

«ГАОУ МО СПО МПК ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДО А. Содержание Цели и задачи самообследования 1. Общие сведения о колледже 2. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 3. Структура подготовки специалистов 4. Структура и содержание профессиональных образовательных программ 5. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 6. Организация учебного процесса 7. Воспитательная работа и социальная защита студентов 8. Инновационная деятельность 9. Кадровое...»

«Центр независимых социальных исследований и образования Альтернативная ТЕХНОЛОГИЯ: ПРЕОДОЛЕВАЯ ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО Сборник аналитических и методических материалов Иркутск 2006 ББК УБДК Альтернативная Технология: преодолевая гендерное неравенство. Сборник аналитических и методических материалов. Иркутск: ЦНСИО, 2006. – 128 с., ил., прил. Рецензенты: доктор педагогических наук Н.А. Чапоргина, кандидат философских наук М.Я. Рожанский. Предлагаемый сборник является результатом совместной работы...»

«Сведения об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся МОУ Сетищенская основная общеобразовательная школа в 2013-2014 учебном году № Предмет п/п Православная культура Православная культура 1 год обучения, 2 год 1 обучения(Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.), 2006 г. Православная культура5-6 класс для учащихся, для 2 учителя(Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н.), 2006 г Православная культура 7-8 класс ля учащихся и для 3 учителя(Скоробогатов...»

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Повышение качества образовательного процесса в университете Сборник материалов научно-методической конференции (5-6 февраля 2008 года) Том I Курск – 2008 УДК 37(063) Печатается по решению ББК 74 редакционно-издательского совета ГОУ ВПО КГМУ Росздрава Повышение качества образовательного процесса в...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тамбовский государственный технический университет ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Методические указания Тамбов Издательство ТГТУ 2005 ББК Ц69я73-5 Е302 Утверждено Редакционно-издательским советом университета. Рецензент Доктор технических наук, профессор Н. С. Попов Е302 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций: Метод. указ. /...»

«Информационно-методические материалы по творчеству уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка Аннотации статей о детской литературе Д.Н. Мамина-Сибиряка Викторина по биографии Д.Н. Мамина-Сибиряка. Сведения о творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка Память о писателе Конкурс цитат о Д. Н. Мамине - Сибиряке. Живая нить (о детской литературе) Творческие задания по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка для учащихся начальной школы: кроссворд, конкурс иллюстраций Инсценировки для учащихся начальных классов по...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010 – 2013 годы 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ Формы, специальности обучения и характеристика контингента. 6 Система менеджмента качества Работа приемной комиссии Профориентационная работа Программа развития ГАОУ СПО АО АМК Структура управления ГАОУ СПО АО АМК Контактная информация 2. УСЛОВИЯ...»

«А.Е.Шейнблит Курсовое проектирование легалей машин Издание второе, переработанное и дополненное РЕКОМЕНДОВАНО Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям Янтарный сказ ББК 34.42 Я7 Ш39 УДК 621.81.001 63(07) Рецензенты: канд. техн. наук, проф. М. П. Горин (Калининградский государственный технический университет); преподаватель В. П. Олофинская (Московский...»

«Федеральное агентство по образованию Уральский государственный технический университет — УПИ СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО Учебно-методическое пособие к лекционным и практическим занятиям для студентов дневной формы обучения специальности 030901 — Издательское дело и редактирование Екатеринбург УГТУ—УПИ 2008 УДК ББК Составитель доц., канд. физ.-мат. наук А. В. Зарубин Научный редактор проф., д-р филол. наук Т. В. Попова Современное отечественное и зарубежное...»

«Утвержден на заседании Ученого совета факультета педагогики и психологии 12 ноября 2012, протокол № 4 ОТЧЕТ по научной работе кафедры педагогики и психологии профессионального образования факультета педагогики и психологии МПГУ за 2012 г. В соответствие с планом НИР в ходе научных исследований кафедры, проведенных в течение 2012 года, рассматривались вопросы формирования и развития инновационного стиля деятельности преподавателя вуза, стратегии развития российского педагогического образования в...»

«Федеральное государственное учреждение Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТИ НАНОИНДУСТРИИ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (проект) Fips. Внимание: Работа выполнена по государственному контракту Координация работ по методическому, технологическому и организационному обеспечению патентнолицензионных работ в регионах России по государственному контракту...»

«Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению курсового проекта по дисциплине Высокие технологии в машиностроении для студентов специальностей Автомобили и автомобильное хозяйство Технология машиностроения Металлорежущие станки и системы для дневной формы обучения СЕВАСТОПОЛЬ 2005 2 УДК 629.113 Высокие технологии в машиностроении: Методические указания к выполнению курсового работы/ Разраб. А.П.Фалалеев: Изд-во...»

«Юрий Борев Эстетика Рекомендовано Научно-методическим советом по философии Министерства образования Российской Федерации в качестве учебника по курсу Эстетика для студентов высших учебных заведений Москва Высшая школа 2002 УДК 7.01 БК 87.8 Б82 Рецензенты: действительный член Академии художеств, доктор искусствознания, профессор В.В. Ванслов; доктор филологических наук, профессор ИЛ. Ильин (ГИТИС); доктор философских наук Г.В. Гриненко (Всероссийская Академия внешней торговли); кандидат...»

«ВНИМАНИЕ учащимсязаочникам! Данный экземпляр методических рекомендаций является предварительным, черновым вариантом и будет дорабатываться. Изменениям подвергнутся методические рекомендации по изучению учебной дисциплины и рекомендации по выполнению домашних контрольных работ. Задания для домашних контрольных работ и распределение их по вариантам изменены НЕ БУДУТ!!!!!! Приносим извинения за временные неудобства. Администрация МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования...»


 
2014 www.av.disus.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.